Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hjälp oss att rapportera fjärilar från Mittlandet på Öland

Gullvivefjäril.

Gullvivefjäril. Foto: Mats Lindeborg

Mittlandsprojektet har i år valt att fokusera på fem särskilt intressanta fjärilsarter. Nu efterlyser man allmänhetens hjälp att rapportera sina fynd av dessa fjärilar till Artportalen.

Många arter behöver vår hjälp och vi behöver mer kunskap om var de finns för att kunna följa hur det går för dem. De fem fjärilar som vi valt ut som ”årets arter” har sin öländska huvudutbredning i Mittlandet eller har en negativ trend i landet som helhet, säger Susanne Forslund, projektledare Mittlandsprojektet.

Mittlandet ligger på mellersta Öland mellan östra och västra landsvägen, söder om Borgholm och norr om Stora alvaret. Här finns det ännu gott om lämpliga miljöer för fjärilarna. Men många arter, ofta de som är hotade, är mycket trogna sin hemmiljö och förflyttar sig bara korta sträckor, kanske några hundra meter upp till några få kilometer. Det är därför viktigt med korta avstånd mellan lämpliga miljöer för att fjärilarna och många andra insekter ska ha en långsiktig överlevnad och möjlighet till spridning.

De fem utvalda fjärilsarterna är:

  • Väddnätfjäril
  • Sotnätfjäril
  • Gullvivefjäril
  • Svartfläckig blåvinge
  • Violettkantad guldvinge.

Vi hoppas nu att alla hjälper till att rapportera dessa fjärilar i Artportalen. Det är viktigt att ange om det handlar om fynd av fjärilar, larver eller larvbon. Gärna även antal och aktivitet. Det är också viktigt att rapportera ”ej återfunnen” om du är på en plats där du har sett arten tidigare år, säger Susanne.

Rapportera dina fynd till Artportalen.se Länk till annan webbplats.

Lär dig mer om fjärilarna

Väddnätfjäril.

Väddnätfjäril. Euphydryas aurinia är en art som flyger från slutet maj genom juni på friskängar, kalkfuktängar och rikkärr med en historik av slåtter eller bete. Ofta i en mosaik av skog och öppna marker. Larverna lever på ängsvädd och spinner ett tätt, spindelvävsliknande bo på värdväxten nära marken. Boet är ganska lätt att hitta från slutet av juli till början av september. Arten har minskat i takt med ändrad markanvändning och har försvunnit från 6 av 13 svenska landskap.

Violettkantad guldvinge.

Violettkantad guldvinge. Lycaena hippothoe finns över hela Sverige. På Öland förekommer den spritt, men sällan i större antal. Mestadels hittas den på ganska frisk, blomrik ängsmark, främst under juni månad. Den kan hittas även på betydligt torrare eller fuktigare gräsmark, men sällan ute på öppen alvarmark. Kända värdväxter för larven är ängs- och bergsyra samt krusskräppa.

Svartfläckig blåvinge.

Svartfläckig blåvinge. Maculinea arion påträffas från slutet juni till början augusti i torrängsmiljöer och alvar. Främst utnyttjas timjan som värdväxt, men även kungsmynta. Arten finns idag säkert kvar endast i 6 av de 13 svenska landskap där den tidigare har förekommit. Torråret 2018 blev katastrofal för arten över hela dess utbredningsområde. På Öland hade den ännu inte återhämtat sig 2023.

Gullvivefjäril.

Gullvivefjäril. Hamearis lucina har en av sina främsta förekomster i Sverige i Mittlandet. Arten är knuten till gullviva och lever i halvöppna busk- och lövskogsmiljöer, skogsvägar, stigar och lövskogsbryn. Fjärilen flyger främst mellan 25 maj och 10 juni. Vid äggläggningen väljer honan blad av gullviva som inte är solbelysta, exempelvis i norrlägen där honan lägger ägg ca 0,5 m från en skuggande buske eller annan vegetation. Fjärilen är funnen i 11 svenska landskap, men är idag bara känd från 5.

Sotnätfjäril.

Sotnätfjäril. Melitaea diamina ses ofta tillsammans med väddnätfjäril, men är något mindre kräsen i sitt val av livsmiljö och kan förekomma i våtare marker med högörtsvegetation. Arten är spridd från Skåne till södra Norrland med fläckvisa förekomster, men det är stora luckor i utbredningen. På Öland tycks den bara förekomma i Mittlandet. Arten kommer i gång något senare än väddnätfjärilen; från några dagar in i juni till början av juli. Larven lever på olika arter av vänderot.

Foton tagna av: Mats Lindeborg

Mittlandsprojektet finansieras av Naturvårdsverket. Det är ett samverkansprojekt där vi bygger upp kunskap och samarbete kring landskapets olika värden. Ett stort antal lokala aktörer; myndigheter, markägare, föreningar och lärosäten, ingår i den samverkansgrupp och de mindre temagrupper som finns för Mittlandet. Dessa tar fram förslag på åtgärder och nya projekt. Fältträffar, studieresor, seminarier, konferenser, workshops och rådgivningar genomförs inom projektet.

Avsikten är att på ett långsiktigt och hållbart sätt bevara och stärka natur- och kulturmiljövärdena, samtidigt som mervärden för lantbruk och landsbygdsutveckling skapas i Mittlandet.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss