Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hur kan vi trygga vårt dricksvatten?

En vattenkran i kök med rinnande vatten

Vatten är en av våra viktigaste naturresurser och tillgången till rent vatten är grundläggande för att klara samhällsviktiga funktioner. En säker dricksvattenförsörjning kräver en långsiktig planering för att kunna förse invånarna med dricksvatten av god kvalitet i flera generationer.

Den nu uppdaterade regionala vattenförsörjningsplanen lägger en grund för länets framtida arbete för att trygga dricksvattenförsörjningen i ett förändrat klimat.

Det har funnits ett stort behov av att revidera den regionala vattenförsörjningsplanen för Kalmar län. Sedan den första planen beslutades 2013 har vår del av landet drabbats hårt av klimatförändringar i form av torka och vattenbrist. Det försämrade säkerhetspolitiska läget, gör också att en beredskap kring dricksvattenförsörjningen blir allt viktigare. Många åtgärder för att minska sårbarheten och öka redundansen i vattenförsörjningssystemen har initierats och slutförts, men fler åtgärder behövs, menar landshövding Allan Widman.

Kalmar läns naturliga förutsättningar gör att vattenförsörjningen är en stor utmaning. Länet har en lägre nederbördsmängd än många andra platser på grund av så kallad regnskugga bakom det småländska höglandet. Här finns få riktigt stora vattenresurser, som stora grundvattenmagasin och sjöar.

Planen pekar ut 30 regionalt viktiga vattenresurser för dricksvattenförsörjningen, men lyfter även viktiga aspekter som vattenkvalitet, beredskapsarbete och möjligheterna till en smartare vattenanvändning genom innovation, berättar vattenhandläggare Frida Jönsson, som tillsammans med VA-producenter och kommuner jobbat med planen.

Vattenförsörjningsplanen fokuserar framför allt på frågor som rör dricksvattenförsörjningen, men lyfter även behov och förutsättningar för andra vattenberoende verksamheter som lantbruket och industrisektorn.

Regional vattenförsörjningsplan för Kalmar län 2024-2030

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss