Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt naturreservat i Oskarshamns kommun

Träd i Tjustgöl naturreservat

Foto: Pontus Axén/Länsstyrelsen Kalmar län

Länsstyrelsen har beslutat att bilda naturreservatet Tjustgöl i nordöstra delen av Oskarshamns kommun. Reservatet bjuder på en stor variation av vackra kulturpräglade skogsmiljöer med gamla, ihåliga och hamlade träd.

Strax norr om Misterhult, invid den lilla sjön Tjustgöl, ligger det nybildade naturreservatet som är 46 hektar stort. Här möts du av frodiga lövskogar, små höjder, hällmarker, gamla åkerlappar och ljusa skogsbryn.

Den vackra och glesa ädellövskogen har gott om gamla och tidigare hamlade träd. Här finns också stenrösen och små åkerlappar som påminner om äldre tider då landskapet präglades av lövängar och betesmarker.

De gamla ihåliga träden är livsmiljö för många sällsynta och hotade skalbaggar, lavar och svampar. Här lever hotade arter som insekten trubbtandad lövknäppare, svampen tårticka och flera arter av lavarna blekspikar. I skogen finns en rik lundflora med växter som vårärt, vippärt, tandrot, myskmadra och blåsippa. I de mer öppna delarna finns blomrika och vackra brynmiljöer som bidrar med pollen och välsmakande nektar till insekterna i området.

I Tjustgöl planerar länsstyrelsen att värna de gamla ädellövträden och skapa en större variation av öppna blomrika marker och skog. Det finns även planer på att återuppta hamling av träd och låta betesdjur återigen hävda det gamla kulturpräglade landskapet.

Bildandet av naturreservatet har pågått sedan 2021 och genom hela processen har det varit mycket goda dialoger med markägarna.

- Vi är mycket nöjda med resultatet. Vi har haft ett nära samarbete med markägarna, lyssnat in och tagit hänsyn till deras önskemål. Nu ser vi fram mot att sköta området så att alla arter kan leva kvar samtidigt som vi tar hand om vårt biologiska kulturarv, säger avdelningschef Martin Unell.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss