Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Uppdrag att bedöma konsekvenserna av vindkraftsparken Södra Victoria

Karta vindkraftsparken Södra Victorias område kontra Natura 2000-området i Östersjön söder om Öland

Kartan visar området för vindkraftsparken i förhållande till Natura 2000-området

Regeringen har beslutat att Länsstyrelsen Kalmar län ska bereda RWE:s tillståndsansökan om att etablera havsbaserad vindkraft i Östersjön. Området ligger sju mil sydost om Ölands södra udde och gränsar till Polens ekonomiska zon. Vindkraftsparken beräknas kunna få en effekt på upp till 2000 MW med en förväntad produktion på 6-8 TWh per år. Parken planeras bestå av upp till 100 stycken 295 meter höga verk och täcka ett område på 174 kvadratkilometer. RWEs mål är att kunna börja leverera el från området under 2029.

Europa har nu och de kommande åren ett mycket stort behov av mer produktion av elektricitet för att ersätta fossil energi. Detta av geopolitiska skäl och för att minska klimatförändringarna. Energikrisen och den gröna omställningen är beroende av att snabbt bygga ut produktion av olika kraftslag.

Den planerade vindhavsparken ligger inom ett Natura 2000-område med grundområden som ger unika förutsättningar för marint liv. Här finns bland annat den känsliga och akut hotade Östersjötumlaren som är en liten val med endast cirka 500 individer kvar i populationen. Tumlarna kommunicerar med ljud och är känsliga för buller som kan uppkomma under anläggning och drift. Sverige är det land med störst ansvar för populationens fortlevnad. Vindkraftparken tangerar också ett av de viktigaste områdena för övervintrande alfågel som Sverige har ett internationellt ansvar att bevara. Dessutom är södra midsjöbanken ett viktigt område för fisk. Dessa frågor hanteras i en pågående Natura 2000-prövning.

Länsstyrelsen Kalmar län ska nu enligt vårt nya uppdrag bedöma konsekvenserna på bland annat natur- och kulturvärden av den ansökta vindkraftsparken enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon (SEZ). I Östersjön finns till exempel många vrak som är viktiga att bevara. Vi ska göra en sammanvägd bedömning där behovet av el vägs mot risken för skada på områdets värden. Därefter kommer vi föreslå regeringen om vi anser om tillstånd bör ges och i så fall vilka villkor som bör gälla.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss