• Eldningsförbud utfärdat i Kalmar län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Kalmar län från och med klockan 12.00 den 26 maj. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Kalmar County from 12 pm on May 26th 2023 and is valid until further notice.

Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kraftig neddragning av skötsel av värdefull natur

Skog med nedfallet träd i förgrunden

Foto: Mats Lindeborg, Länsstyrelsen Kalmar län

Länsstyrelsen har nu tittat över vilka konsekvenser minskningen av årets budgettilldelning för skötsel och skydd av värdefull natur får för Kalmar län. Budgeten för skötsel av naturreservat och våra två nationalparker sänks med två tredjedelar jämfört med 2022, från 75 till 25 miljoner. Neddragningarna får stora konsekvenser för arbetet med naturvård, biologisk mångfald och friluftsliv.

Neddragningen innebär att budgeten inte ens räcker till löpande skötsel eller för att avsluta påbörjade projekt. Inga nya naturvårdsåtgärder kan startas upp med undantag av våtmarksåtgärder där länsstyrelsen kommer att få särskilda pengar.

Inga satsningar för friluftslivet och det kommer att göras väldigt få röjningar, stängslingar och andra skötselåtgärder i reservaten. Om den låga nivån på budgeten fortsätter även kommande år blir vi tvungna att avbryta även löpande skötsel som ängsslåtter och bete och ta bort toaletter och andra friluftsanordningar som vi inte har råd att sköta. Redan i år kommer några av våra anlagda rastplatser att få lägre eller uteblivet underhåll. Länsstyrelsen kommer inte att anordna några guidade turer i reservaten och naturum Trollskogen och Ottenby kommer att minska sina öppettider.

Stängsling, röjning, avverkning, nya betesavtal, tryckning av informationsskyltar och informationsfoldrar, olika typer av tillgänglighetsanpassningar, anläggande av toaletter, spänger och andra friluftsanordningar.

De minskade anslagen innebär en mycket stor förändring för enskilda företagare. Totalt handlar det om en minskning av inköp från olika företag inom anläggning, röjning, stängsling, trädvård, avverkning, tryckeri och grafisk produktion med cirka 40 miljoner kronor jämfört med 2022.

Anslaget för åtgärder för hotade arter i Kalmar län har minskat från knappt sex miljoner till 3,3 miljoner kronor. Det innebär att det blir betydligt färre åtgärder gjorda för länets mest hotade arter.

Vi får inga medel för åtgärder mot invasiva arter på land i år. Det pågående arbetet med bekämpning av bland annat jätteloka, parkslide och jättebalsamin får pausas.

Det blir inga nya pengar för kommunerna att söka för lokala naturvårdssatsningar (LONA).

Som det ser ut nu så kommer vi att kunna behålla befintlig personal. Vi har ännu inte fått alla bidragsbeslut och har därmed inte sett alla intäkter. Det är högsta prioritet att hålla kvar vår kompetenta personal, vilket också är ett uttalat önskemål från Naturvårdsverket. Vi kommer dock behöva göra vissa förändringar i arbetsfördelning och arbetsuppgifter. Berörda medarbetare kommer under året bland annat att få arbeta mer med inventering och planera för kommande åtgärder så att vi har ett bra underlag om vi får mer pengar kommande år. I viss mån kommer medarbetarna också att få utföra mer av de åtgärder som vi annars anlitar entreprenörer för, till exempel reparationer och röjningar.

Kontakt