• Eldningsförbud utfärdat i Kalmar län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Kalmar län från och med klockan 12.00 den 26 maj. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Kalmar County from 12 pm on May 26th 2023 and is valid until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Biologisk mångfald och minskade växthusgaser efter årets våtmarksinsatser

våtmark

Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att arbeta med restaurering och anläggning av våtmarker. 2022 års sammanställning över arbetet är nu klar och visar att våtmarksarbete har genomförts på en yta motsvarande 5 741 fotbollsplaner.

Våtmarker är inte bara attraktiva områden för oss människor för rekreation och återhämtning. De är även bland de mest artrika naturtyperna i Sverige och är viktiga för den biologiska mångfalden, för att balansera vattenflöden, rena vatten och för att förbättra grundvattennivåerna. Dessutom kan restaurering av våtmarker minska utsläppen av växthusgaser och bidra till Sveriges klimatarbete.

- Arbetet med att återställa och ta hand om våra våtmarker är oerhört viktigt för den biologiska mångfalden och Sveriges klimatarbete. Det ger också många arbetstillfällen för lokala entreprenörer runt om i vårt land, säger Anders Flanking, landshövding i Gotlands län.

Den årliga rapporten för 2022, som sammanställts av Länsstyrelsen Gotlands län och som nu överlämnas till regeringen, visar att länsstyrelserna tillsammans med andra aktörer har genomfört våtmarksåtgärder på 3 100 hektar mark. I Kalmar län slutfördes våtmarksåtgärder på 105 hektar under året. De största arealerna har genomförts inom den Lokala naturvårdssatsningen (LONA) av länets kommuner, vattenråd, ideella organisationer, och privata markägare som delvis finansierats genom bidrag, samt av länsstyrelsen i skyddade områden.

De åtgärder som genomförts i Kalmar län är restaurering av utdikade våtmarker, anläggande av våtmarker eller dammar i jordbrukslandskapet och skapande av småvatten för groddjur. Även skötselåtgärder såsom röjning av vegetation i och runt befintliga våtmarker eller återinförande av hävd med slåtter och betande djur ingår i den nationella statistiken.

- Våtmarksarbetet är långsiktigt och nu börjar vi se resultat av en mer kontinuerlig finansiering som påbörjades 2018. En långsiktig finansiering skapar intresse och ökad trygghet hos markägare, säger Ingrid Palmblad Örlander, enhetschef på Länsstyrelsen Kalmar län.

För att öka takten i våtmarksarbetet kan markägare få stöttning i processen från idé till färdig våtmark från Länsstyrelsen Kalmar län, kommuner, vattenråd och andra aktörer. Det, tillsammans med långsiktig finansiering, underlättar för privata markägare att genomföra våtmarksåtgärder.

Kontakt