• Eldningsförbud utfärdat i Kalmar län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Kalmar län från och med klockan 12.00 den 26 maj. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Kalmar County from 12 pm on May 26th 2023 and is valid until further notice.

Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Årets uppföljning av miljömålen är här

Tallskog.

Miljömålet "Levande skog" har en negativ utveckling.

Varje år gör alla 21 länsstyrelser en miljömålsuppföljning som visar hur det egna länet ligger till för att nå de 16 miljömålen och vilka åtgärder som genomförts. Årets uppföljning visar på ett behov av ökad takt i åtgärderna för att målen ska nås.

Uppföljningen av 2022 i Kalmar län visar att inget av de tolv miljökvalitetsmål som följs upp på regional nivå bedöms kunna nås. Målet "Frisk luft" har försämrats från att bedömas vara nära att nås till att det nu bedöms inte kommer att nås. Precis som förra året har bara två stycken mål en positiv utveckling: "Bara naturlig försurning" och "Frisk luft".

Mål med en negativ utveckling är:

  • Ett rikt odlingslandskap
  • Ett rikt växt- och djurliv
  • Levande skog (ny för i år)

Målet ”Levande skog” har tidigare haft en oklar utveckling, då det inte funnits tillräckligt med mätdata. För resterande mål är trenden neutral och oförändrad mot tidigare årsuppföljningar.

Uppföljningen visar att många viktiga åtgärder görs i Kalmar men att arbetet behöver påskyndas och att en del mål behöver tydligare nationell styrning för att miljömålen ska kunna nås.

Kalmar läns uppföljning av miljömålen - rus.se Länk till annan webbplats.

En samlad information om miljömålsarbetet i Sverige finns på webbplatsen Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål Länk till annan webbplats.

Bakgrund - Våra beslutade miljömål

I Sverige har vi sagt att vi ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta till nästa generation. För att hålla koll på att vi är på väg i den riktningen följs 16 specifika mål upp. Med hjälp av mätningar och inrapporterade åtgärder följer vi upp om målen är på väg att uppnås. Detta är en viktig del i Sveriges genomförande av Agenda 2030, de globala målen för hållbar utveckling.

Länsstyrelsen samordnar arbetet för att nå målen

Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala arbetet för att vi ska uppnå de svenska miljömålen. Vi arbetar tillsammans med kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet och miljön ska bli bättre. I uppdraget ingår det även följa upp miljömålen i en årlig uppföljning.

Årlig uppföljning

Den regionala årliga uppföljningen är underlag till den nationella uppföljningen som lämnas till regeringen av Naturvårdsverket. Det är också en kunskapskälla om miljöarbetet och miljötillståndet i länen. I år blir också den regionala årliga uppföljningen underlag till den fördjupade utvärdering av miljömålen som görs var fjärde år.

Kontakt