• Eldningsförbud utfärdat i Kalmar län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Kalmar län från och med klockan 12.00 den 26 maj. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Kalmar County from 12 pm on May 26th 2023 and is valid until further notice.

Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Akut vattenbrist i Emån

Bild av en torr sjö

Bild av vattenläget i Fagerhultasjön i Vetlanda kommun. Foto: Börje Gunnevik

Emåns flöden är nu ungefär lika låga som under extremåret 2018. Läget är akut, och åtgärder behövs snarast.

Länsstyrelserna i Jönköping och Kalmar bedömer att läget är så allvarligt att all bevattning utan tillstånd måste upphöra och att de som har tillstånd för vattenuttag begränsar sina uttag till nätter med svaga vindar då vattenförlusterna är mindre.

- Det är extremt låga flöden. Vi är i en besvärlig situation. Vi tar ut mer vatten ur Emån än vad som tillförs systemet. Om inget görs riskerar vi att stå med uttorkade sjöar och vattendrag senare i sommar. Därför måste alla med tillstånd vattna smart och övriga måste upphöra med sina uttag ur Emån och dess biflöden, säger Måns Lindell, vattenenheten på Länsstyrelsen Jönköpings län.

Emåns flöden följs kontinuerligt, både vad gäller låga flöden och höga. Emåförbundet har i uppdrag att samordna vattenregleringen för att säkerställa vattentillgången. Redan tidigt i år sågs tendenser till låga flöden på vissa ställen.

Situationen påverkar växter och djurliv men även alla verksamhetsutövare som är beroende av vatten från Emån, inte bara till bevattning utan även för att producera dricksvatten, producera el eller som vatten i processindustrin.

Uttag utan tillstånd bedöms som olagliga

Baserat på de uppgifter som länsstyrelserna inhämtat från Emåförbundet bedöms läget vara så allvarligt att det inte finns något utrymme för vattenuttag för den som saknar tillstånd. Länsstyrelserna bedömer sådana uttag som olagliga.

- När uttagen räknas ihop är det stora mängder det handlar om. Vi har fått en uppskattning från Emåförbundet på att 1,5 kubikmeter vatten i sekunden lämnar ån, och troligen handlar det till stor del om bevattning. Varje droppe räknas. Det är bättre med en brun gräsmatta än en uttorkad åfåra, säger Ingrid Palmblad Örlander, chef för vattenenheten på Länsstyrelsen Kalmar län.

För de som har tillstånd att ta vatten ur Emån gäller särskilda regler. Vid torrperioder exempelvis ska bevattning endast ske nattetid vid svag vind eftersom det ger bäst effekt per liter vatten. Under en sommardag dunstar mycket av vattnet som används och vindavdrift medför att en stor del av vattnet inte hamnar på grödan.

- Varenda minut som går minskar vattentillgången. De kommande tio-fjorton dagarna ser vi inte heller att det blir någon förbättring. Även om det lokalt kommer regn fyller det inte på sjöar eller vattendrag utan vattnet tas i huvudsak upp av växtligheten, säger Måns Lindell.

Låga nivåer gör stor skada

De låga flödena kan snabbt få stora effekter på samhället. Länsstyrelserna i Jönköping och Kalmar har tillsammans med kommuner, Emåförbundet, ägare till dammar och kraftverk samt andra aktörer inlett en samverkan för att mildra eventuella konsekvenser. Emån, som är ett viktigt vattendrag i Kalmar och Jönköpings län, förser en stor mängd verksamhetsutövare med vatten. Emån är också dricksvattentäkt.

- Närmare 60 procent av det kommunala dricksvattnet i området kommer från ytvatten knutet till Emån. I en situation med risk för vattenbrist har vi inte råd att förlora det vattnet, säger Ingrid Palmblad Örlander. Det är viktigt nu. Vi har inte råd med misstag om vi vill behålla flödet i Emån.

Fakta/ Emån

Emån är sydöstra Sveriges största och kanske mest värdefulla vattendrag ur såväl resurs- som naturvärdessynpunkt.

Vattendraget förser området med flera viktiga ekosystemtjänster, exempelvis dricksvatten, fiskemöjligheter och rekreation. I dagsläget bidrar Emån med dricksvatten till sex kommuner fördelade på två län.

Emån är känd för sitt artrika och varierande naturliv. Inom sportfiskevärlden är Emån främst känd för sin storvuxna och snabbväxande havsöring. Även den akut hotade malen finns här och Emån är en av norra Europas viktigaste lokaler för arten. I de nedre delarna av vattensystemet finns de hotade fiskarterna asp och vimma. Sammanlagt finns över 30 olika fiskarter i Emån och dess tillflöden. Emån är även ett av Sydsveriges kärnområden för de hotade stormusslorna flodpärlmussla och tjockskalig målarmussla.

I en studie från 2016 uppskattades det samhällsekonomiska värdet av Emån till ungefär 800 miljoner kronor.

Kontakt