Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förbättrad bostadssituation i länet, men fortsatt svårt för vissa grupper att hitta bostad

Lyftkranar på Fredriksskans sett från Malmfjärden

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att årligen analysera och göra en bedömning av läget på bostadsmarknaden i länet. Resultatet presenteras i en regional bostadsmarknadsanalys, som i huvudsak baseras på kommunernas svar i Boverkets bostadsmarknadsenkät.

Utifrån kommunernas enkätsvar har bostadssituationen förbättrats i länet de senaste åren. Av de elva som svarat bedömer fem av länets kommuner att det råder balans på bostadsmarknaden som helhet. De senaste årens omfattande nyproduktion har till viss del förbättrat möjligheterna för länets invånare att tillgodose sina bostadsbehov i jämförelse med tidigare år. Samtidigt visar kommunernas svar på en ojämn fördelning av behov och brister och en generell obalans i länet som helhet. Obalansen gäller även mer än utbud och efterfrågan. Avgörande faktorer handlar om läge, storlek, planlösning, standard och pris.

Sammanfattningsvis innebär det att de grupper där kommunerna har ett särskilt ansvar, äldre och personer med funktionsnedsättning samt de som står längst ifrån bostadsmarknaden fortfarande har svårigheter att hitta bostad.

Kalmar läns befolkning är näst äldst i landet och har en hög demografisk försörjningskvot. Länet har också ett negativt födelsenetto samt negativt inrikes flyttnetto varför de senaste årens befolkningstillväxt förklaras av att det har flyttat hit många utrikes födda personer. Dessa faktorer, tillsammans med urbanisering och en förväntad befolkningsminskning bidrar till att länet står inför en rad utmaningar som riskerar att förstärka de skillnader i levnadsvillkor och ekonomiska förutsättningar som finns mellan olika delar av länet. Utvecklingen ställer krav på kommuner och regioner för att hantera och anpassa strukturer för framtida förutsättningar.

Att planera för och bygga nya bostäder är en komplex process där flera aktörer kan vara inblandande såsom stat, kommuner, exploatörer, bostadsutvecklare, mäklare och långivare, såväl som den enskilda medborgaren.

Kontakt