Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förstärkt nät till havs för vindkraftsverksel

Kraftledning i soluppgång

Svenska Kraftnät presenterade igår regeringsuppdraget att etablera ett transmissionsnät till havs för att kunna leverera el från de havsbaserade vindkraftsparker som planeras i Sveriges hav.

Den föreslagna utbyggnaden kan komma att motsvara elförbrukningen för åtta miljoner bostäder. Detta förutsätter ett godkännande i de prövningar som krävs vid anläggandet av anslutningspunkterna och de planerade framtida havsbaserade vindkraftsparkerna.

Av de sex planerade havsbaserade anslutningspunkterna i förslaget finns en punkt söder om Öland. När det gäller punkten söder om Öland gäller att det redan idag finns så pass många intresserade aktörer som vill etablera havsbaserade vindkraftsparker att en utbyggnad av transmissionsnätet genom Svenska Kraftnäts försorg endast sker om dessa aktörer inte tar sina kapacitetsreservationer i anspråk (aktörerna har sedan tidigare avtalat att själva bygga ut elanslutningarna till havs).

Svenska Kraftnät kommer att fortsätta dialogen med de aktörer som visat intresse för att bygga havsbaserade vindkraftsparker i området söder om Öland. För närvarande gäller dagens befintliga system med en turordningsprincip för anslutning till nätet, men Svenska Kraftnät arbetar med nya regler för framtida elproduktionsanläggningar till havs. I arbetet med de havsbaserade punkterna har man tagit hänsyn till den kapacitet som finns i anslutningen till landnätet.

Fakta om transmissionsnätet

Det svenska transmissionsnät består av cirka 17 000 km kraftledningar, drygt 200 transformator- och kopplingsstationer samt utlandsförbindelser med både växel- och likström.

Sverigekarta som beskriver de havsbaserade anslutningspunkterna i Svenska Kraftnäts nätutbyggnad

Källa: Svenska kraftnät

Kontakt