Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Gräsbränningar på Öland

Naturvårdsbränning i tallskog med en bränd stam i förgrunden

Om vädret står sig kommer länsstyrelsen att utföra två gräsbränningar på Öland i början av vecka 12. Att bränna ljung- och gräsmarker är en tradition som har 1 000-åriga anor. Anledningen till att man historiskt bränt ljung och gräs var för att få ett bättre bete till djuren.

När den kraftiga ljungen och gräset får ge vika för elden får nya och spädare växter chans att spira. Bränningen gör på så sätt att mångfalden förbättras på heden. Bin och andra insekter gynnas nämligen också av att bränningen sätter fart på blommande örter.

I Natura-2000 området Skedeås som ligger väster om Bredsättra på Öland har länsstyrelsen bränt i flera omgångar tidigare. Länsstyrelsen utförde en gräsmarkbränning första gången år 2014 som en restaureringsåtgärd, inför att området skulle betas igen. Samtidigt skapades mindre områden med bar sand i området för att gynna arter knutna till sandiga och örtrika gräsmarker. Sedan sex år tillbaka betar nötkreatur i området. Bete och tidigare utförda bränningar har gjort att en örtrik flora ökat i området och detta gynnar insektslivet.

Naturvårdsåtgärderna som tidigare genomförts inom det avslutade EU-projektet SandLife har verkligen gett resultat. Utbredningen av framförallt sandstarr har minskat till förmån för en mer örtrik torrängsflora. Men trots det finns partier som betesdjuren inte så gärna betar av. Det är dessa partier och även ett mindre område utanför Natura 2000-området som vi nu kommer att naturvårdsbränna igen. Förhoppningen är att betesdjuren kommer att beta av de späda skotten som kommer upp efter bränning.

Ett lyft för hotade arter

Rälla ljunghed brändes första gången 2017. Årets bränning blir på delvis samma yta för att minska utbredningen av sandstarr. Bränningsinsatserna är viktiga för många av de arter som är beroende av sandiga ljunghedsmarker. Exempel på sådana arter är den iögonfallande trumgräshoppan och flera arter sällsynta vildbin.

Idag återstår bara några få promille av de sandiga hedar som en gång bredde ut sig över stora delar av västra och östra Öland. I takt med att markerna har planterats igen eller odlats upp har de djur och växter som förr var vanliga på Öland fått det allt svårare.

Högt säkerhetstänkande

Vid varje naturvårdsbränning görs noggranna säkerhetsförberedelser samtidigt som Räddningstjänsten och SOS Alarm hålls informerad.

Både vi och de entreprenörer vi anlitar, använder väl beprövade och säkra arbetsmetoder. När det gäller en bränning som den här i Rälla där området ligger precis bredvid vägen är det viktigt att nå ut med information till så många som möjligt i närområdet, men också till de som färdas på vägen under bränningen. Det kommer att ryka en hel del vid bränningen, men röken stiger oftast snabbt uppåt och ska i normalfallet inte innebära några bekymmer annat än att man kan känna av viss röklukt i vindriktningen.

Kontakt