Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Effekter, anpassning och sårbarhet

Ett garage står översvämmad i högt vatten.

Foto: Lars Ljungström

FN:s klimatpanel IPCC publicerade den 28 februari en ny rapport om klimatet. Rapporten är en sammanställning av det rådande vetenskapliga kunskapsläget. Du kan bland annat läsa om klimateffekter, samhällets anpassning och sårbarheter.

Lars Ljungström arbetar som regional samordnare för klimatanpassning på Länsstyrelsen Kalmar län och har sammanfattat rapporten ”Effekter, anpassning och sårbarhet”. Rapporten visar framförallt att extrema väderhändelser förväntas bli både värre och komma vid lägre temperaturer än tidigare beräknat. Klimatsystemen reagerar dessutom snabbare för extrema väderhändelser än vad tidigare rapporter visat. Även om vi lyckas begränsa den globala medeltemperaturen till 1,5 grad, förväntas de extrema väderhändelserna öka jämfört med tidigare beräkningar.

Ekosystem

Det gäller också för flera ekosystem, även om det är stora och väsentliga skillnader mellan och inom regioner. Många arter är sårbara för klimatförändringar. I kombination med en ökad ohållbar användning av hav och land visar rapporten att sårbarheten ökar i många ekosystem. Kombinationen med andra påverkansfaktorer gör att många ekosystem inte är lika robusta mot klimatförändringar som forskare tidigare antagit. Rapporten visar även att en global uppvärmning, om den når 1,5°C i närtid, oundvikligen skulle orsaka en förstärkning av många klimatrelaterade faror och att det medför kraftigt ökade risker för ekosystem och människor.

Hav och land

Samverkan mellan klimatförändringar och en ohållbar användning av hav och land förväntas medföra att konsekvenser och relaterade risker blir mer komplexa och svåra att hantera. Många klimatrelaterade händelser kommer att inträffa samtidigt och flera klimatrelaterade och icke-klimatrelaterade risker kommer att växelverka. Vi kan ta Östersjön som exempel; ekosystemen i Östersjön har en viss stabilitet och motståndskraft mot klimatförändringar. Men i kombination med utfiskning, miljögifter, övergödning med mera, ökar stressen och ekosystemen blir mindre motståndskraftiga mot klimatförändringar. När klimatrelaterade risker samverkar med icke klimatrelaterade risker och förstärker varandra, skapas synergieffekter. Resultatet blir att de sammansatta övergripande riskerna ökar, tvärs över sektorer och regioner.

Åtgärder

De snabba effekterna av klimatförändringar visar att behovet av klimatanpassningsåtgärder vid sidan av utsläppsbegränsningar har ökat. Rapporten visar också att det är bråttom. Effekten av många klimatanpassningsåtgärder kommer att minska när uppvärmningen ökar och kommer ge förluster och skador för både samhälle och ekosystem. Men för att nå effekt i arbetet måste klimatarbetet även inkludera andra påverkansfaktorer.

För att skapa samhällen och natur som är motståndskraftiga mot klimatförändringar behöver snabbt alla sektorer integreras i planeringen. Så att till exempel en åtgärd i syfte att klimatanpassa samtidigt inte medför en negativ påverkan på den biologiska mångfalden eller möjligheten att begränsa utsläppen av växthusgaser. Det är viktigt att hitta gemensamma lösningar som helst medför fördelar för så många sektorer och system som möjligt. Grundläggande i all planering är en större hänsyn till ekosystem och biologisk mångfald. Läs mer om klimatanpassning i Kalmar län på vår webbplats.

Klimatanpassning

Kontakt

Regional samordnare för klimatanpassning

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)