Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om skyddsjakt på storskarv

Storskarv på sten i vatten redo att lyfta.

Länsstyrelsen Kalmar län har beslutat om skyddsjakt på storskarv inom länet under åren 2022-2024. Undersökningar visar att skarven äter stora mängder fisk och orsakar stora skador på för fisket väsentliga arter, storlekar och fiskeredskap.

Fisket i området utgörs både av licensierat fiske samt sport- och fritidsfiske. När det gäller det ekonomiska bortfallet genom utebliven eller skadad fångst, skador på redskap och liknande bedömer länsstyrelsen att det rör sig om allvarlig skada och betydande ekonomiska skador vilket motiverar beslut om skyddsjakt. Andra lämpliga lösningar än skyddsjakt saknas.

Skyddsjakten kommer främst att bedrivas vid fasta och rörliga fiskeredskap både på kusten och i sötvattensområden för att uppnå en skrämseleffekt på skarvarna. Skyddsjakt kommer även att bedrivas i fredningsområden för fisk knutna till åmynningar och fredningsområde för gädda och abborre längs Kalmar läns kust, för att skydda fiskbestånd och därmed fisket. Skyddsjakt kommer under vissa tider även att bedrivas över hela länets kust för att skydda bestånd av abborre.

Högst 2.900 skarvar får fällas. Det utgör cirka 5 procent av beståndets storlek i Kalmar läns brackvattenområde. Länsstyrelsen gör bedömningen att beslutet om skyddsjakt inte påverkar en gynnsam bevarandestatus bland skarvarna i dess naturliga utbredningsområde. För att Länsstyrelsen ska kunna utvärdera effekterna av skyddsjakten krävs att jägarna redovisar resultatet av skyddsjakten. Därför ska jaktrapport lämnas på Länsstyrelsens webbplats snarast möjligt efter att skarv har fällts.

Kontakt