Risk för gräsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Upprop till allmänheten gav viktig kunskap om ekoxar

Foto: Jonas Hedin

2020 bad Länsstyrelsen Kalmar allmänheten att rapportera in fynd av den fridlysta skalbaggen ekoxe. Uppropet blev en enorm succé. Över 2.500 personer lämnade in rapporter av nästan 8.000 ekoxar i länet. Nu finns resultatet sammanställt i rapporten ”Biogeografisk uppföljning av ekoxe (Lucanus cervus) 2020”.

- Det är väldigt roligt att så många länsbor och sommarboende rapporterat in sina fynd av ekoxar. Ekoxen, som är Europas största skalbagge, engagerar och hittas ofta precis som ekarna där de bor, i människans närhet. Situationen för ekoxen i länet ser stabil ut längs med kusten, i norra länet samt på norra och centrala Öland, säger Jonas Hedin, koordinator i åtgärdsprogrammet för hotade arter vid Länsstyrelsen Kalmar län.

Det är Länsstyrelsen Östergötlands län, som har sammanställt rapporten från Kalmar län, Skåne, Blekinge, Halland, Östergötland, Gotland, Jönköpings län, Södermanland och Stockholms län. Sammanlagt genererade ekoxeuppdraget över 8000 rapporter av nästan 16 000 ekoxar – mer än en fördubbling av det tidigare kända antalet fynd i Sverige.

Fyndbilden från uppropet följer i stort tidigare känd utbredning, dock med en viss tendens till att arten koncentreras ut mot sydöstra Götalands kustband och minskar något i Götalands inland.

Till skillnad från förra uppropet 2013, så anmäldes fynd även i Jönköpings län. Den något isolerade förekomsten i Nynäshamns kommun ter sig fortsättningsvis stark, och spridda hoper av fynd i Skåne och Halland visar att ekoxen klamrar sig fast i flera av de län där förekomsten är något mer begränsad jämfört med dess huvudutbredning i Östergötland, Kalmar och Blekinge län.

Det som hotar ekoxen idag är dels igenväxningen av betesmarker, dels skogsbrukets likriktning och fokusering på barrträd. Barrträd gör landskapet mörkare, tätare och kyligare, men skapar även brist på föda då ekoxens larver inte äter gran och tallarnas ved.

- Vi vill tacka alla som rapporterat ekoxar samt spridit information gällande Ekoxeuppropet 2020. Utan er hade det här inte varit möjligt och vi är överväldigade av den respons som uppropet genererade, vilket tydligt visar styrkan och potentialen med medborgarforskning! Nästa upprop planeras till 2026 men fram till dess får man gärna rapportera in fynd till Artportalen, säger Torbjörn Blixt.

Rapport: Biogeografisk uppföljning av ekoxe (Lucanus cervus) 2020 Länk till annan webbplats.

Artportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ekoxeuppropet

Länsstyrelsen i Östergötland ansvarar för, på uppdrag av Naturvårdsverket, arbetet med biogeografisk uppföljning av ekoxe, Europas största skalbagge. Syftet är att göra en bedömning av hur livskraftig arten är på lång sikt, samt studera dess utbredning. Ekoxen är skyddad i hela EU och alla berörda medlemsländer är skyldiga att rapportera dess status vart sjätte år. Resultatet utgör en del av den kunskapsgrund som används inom såväl svenskt som europeiskt miljöarbete och miljöpolitik.

Ekoxeuppropet på Länsstyrelsen Östergötlands webbplats

Naturvårdsinsatser för ekoxen

Om du vill veta mer om ekoxen, hur den lever och hur du kan gynna den, läs mer här:

Så kan du hjälpa och gynna ekoxen Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Life Bridging the Gap – ett projekt där vi bland annat arbetar för att gynna ekoxen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt