Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kulturvärden som resurs

Vy över Västerviks centrum

Foto: MostPhotos

Hur kan kulturvärden tillvaratas bättre i samhällsplaneringen när detaljplaner tas fram och bygglov ges? Vilka mervärden ger vacker arkitektur och originaldetaljer? Och vilka måsten och möjligheter finns i plan- och bygglagen?

Detta var några av frågorna vid den heldagskurs om kulturvärden och plan- och bygglagen (PBL) som anordnades av Länsstyrelsen Kalmar län och Kalmar läns museum förra veckan. Kursen riktade sig till främst till kommunernas tjänstepersoner inom planering och bygglov, men också en del förtroendevalda politiker deltog. Sammanlagt var det drygt 60 personer från Kalmar läns tolv kommuner anmälda.

- Genom kursen vill vi sätta fokus på att kulturvärden är en resurs som ska användas – på så vis berikas vardagsmiljön samtidigt som lagstiftning följs, säger länsantikvarie Birgitta Eriksson.

Länsantikvarie Birgitta Eriksson och länsarkitekt Pär Hansson inledde dagen genom att berätta om länsstyrelsens uppdrag och om regeringens nya politik för gestaltad livsmiljö. Byggnadsantikvarierna Liselotte Jumme och Magnus Johansson från länsmuseet ledde dagens övningar och tog hjälp av filmer från Boverket och exempel från flera av länets kommuner.

Från Högsby kommun berättade stadsarkitekt Emil Stille om kommunens nya detaljplaner i centrala Högsby. Bygglovsarkitekt Viktor Källgren från Västerviks kommun gav goda exempel på kulturvärden hanteras vid bygglovsprövning. Boverkets PBL-expert Otto Ryding hjälpte till att svara på frågor vid dagens slut.

- Vi har fått goda omdömen av de som gick kursen och flera ber om återkommande tillfällen där ett forum kan skapas för att diskutera frågor som rör hantering av kulturmiljöer och kulturhistoriska värden, säger byggnadsantikvarie Liselotte Jumme. Vi hoppas att kursen ska stötta kommunernas handläggare att använda de redskap som finns i lagstiftningen samtidigt som vi vill hjälpa till att ge argument för att arbeta förebyggande med information till fastighetsägare.

Kontakt