Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Klimatsäkra ditt företags framtid

Brygga vid Kattrumpan i Kalmar som svämmats över

Mer regn och översvämningar vintertid och mer värme och torka sommartid. Det är några av klimatscenarierna som Kalmar län redan befinner sig i. Om man som företagare förbereder sig och går igenom hur dessa scenarier kommer att påverka verksamheten så står man bättre rustad för kommande utmaningar.

För ett företag kan det exempelvis handla om att flytta kemikalieförvaringen från ett område med översvämningsrisk, att kunna förstärka ventilationen vid värmetoppar eller säkra att stora mängder regnvatten kan avledas från byggnader.

Länsstyrelsen Kalmar län arbetar länsövergripande med klimatanpassningsfrågan och har tillsammans med länets kommuner och Miljösamverkan Sydost tagit fram information till företag som kan vara ett stöd i arbetet med att anpassa verksamheten.

Genom att jobba förebyggande och göra lämpliga anpassningar kan företag säkra sin verksamhet till ett förändrat klimat.

- Det här är ett viktigt initiativ för att hjälpa länets företagare. Alla kommer att påverkas av det förändrade klimatet och att förbereda sig är en god investering - både i tid och pengar, säger Peter Sandwall, landshövding i Kalmar län.

Projektet har samlat lämpliga verktyg, dokumentation och filmer som beskriver vilka klimateffekter som kan uppstå, hur verksamheterna kan undersöka vilka risker som finns hos dem, vilka åtgärder som kan vidtas samt även vilka bidrag som finns att söka för klimatanpassningsåtgärder. Exempel på verktyg är GIS-kartor där man kan se vilka områden som ligger i riskområde för översvämning, lågpunkter, ras, skred eller erosion.

Exempel på vad som kan vara lämpliga åtgärder:

  • Montera backventiler på avloppsledningar för att inte riskera att vatten tränger upp ur golvbrunnar.
  • Flytta kemikalielager och/eller avfallshantering för att inte riskera spridning av kemikalier eller föroreningar om det blir översvämning.
  • Undersöka vattenförbrukningen och genomföra vattenbesparande åtgärder eller hitta en alternativ vattenförsörjning.
  • Byta ut grödor mot mer motståndskraftiga alternativ.
  • Skapa rutiner för snabb nedstängning av produktionen. Eller för hur man gör vid energibortfall etc.
  • Säkerställa att det finns reservkraft om energiförsörjningen upphör och man är beroende av energiförsörjningen.
  • Förstärka byggnadsdelar eller undersöka markens hållfasthet.
  • Bedöma hur verksamheten klarar ändrade eller upphörda leveranser. Behövs större lager?
  • Undersöka hur verksamheten leder bort vatten om kapaciteten inte finns genom dag- eller spillvattennätet och säkerställa att det inte bryter mot verksamhetens tillstånd.

Kontakt