Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingen ber regeringen om undantag från biotopskyddet

Litet pinpinat träd bakom en stenmur på Öland, några får i bakgrunden

Landshövding Peter Sandwall hemställer till regeringen om undantag för odlingsrösen och grindöppningar från biotopskyddet, och informerar om regional tillämpning för flytt av stenmurar och öppna diken. Hemställan är ställd till landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Kalmar län är ett av Sveriges viktigaste områden för livsmedelsproduktion. Samtidigt är odlingslandskapet i delar av länet småbrutet och stenbundet, särskilt i de inre delarna och på Öland. Det innebär att det finns en mycket rik förekomst av biotoper i form av bland annat stenmurar och odlingsrösen. Detta är i grunden positivt för den biologiska mångfalden och bidrar till länets unika natur- och kulturvärden. Samtidigt omöjliggörs i många fall ett rationellt brukande av åkermarken.

Landshövding Peter Sandwall tycker att det i delar av länet finns ett mycket stort behov av rationalisering för att jordbruket ska kunna fortsätta att utvecklas och bidra till målen i livsmedelsstrategin, både den regionala och den nationella. Biotopskyddet i dess nuvarande utformning riskerar att bli kontraproduktivt, genom att just de livsmiljöer som ska skyddas försvinner om åkermarken inte längre brukas.

- Detta var en av de första frågorna jag blev insatt i som landshövding, och mitt engagemang har fortsatt, eftersom det är en central fråga för utvecklingen av jordbruket i länet och för vår livsmedelsförsörjning.

Länsstyrelsen ser ett överhängande och reellt hot att värdefull åkermark kan komma att överges, att betesdriften upphör på naturbetesmarker med höga biologiska och kulturhistoriska värden och att intresset för generationsskifte mellan lantbrukare minskar. Vi ser därför att en regional tillämpning av biotopskyddet är nödvändig. Vi menar att biotopskyddets syfte och länets rika natur- och kulturvärden kan upprätthållas även vid förändringar i enlighet med hemställan.

Landshövdingens brev till regeringen Pdf, 159.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt