Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Årets uppföljning av miljömålen är här

En liten fågel som flyger ovanför tistlar. 

Foto Camilla Zilo.

Varje år gör alla 21 länsstyrelser en miljömålsuppföljning som visar hur det egna länet ligger till för att nå de 16 miljömålen och vilka åtgärder som genomförts. Årets uppföljning visar på ett behov av ökad takt i åtgärderna för att målen ska nås.

Uppföljningen av 2021 i Kalmar län visar att inget av de tolv miljökvalitetsmål som följs upp på regional nivå bedöms kunna nås, men "Frisk luft" är nära att nås. Av de tolv målen har endast två stycken en positiv utveckling: "Bara naturlig försurning" och "Frisk luft". Målen "Ett rikt odlingslandskap" och "Ett rikt växt- och djurliv" har en fortsatt negativ utveckling. För miljökvalitetsmålet "Levande skogar" är miljötillståndet oklart och för resterande mål är trenden neutral och oförändrad mot tidigare årsuppföljningar.

Uppföljningen visar också att många viktiga åtgärder görs i Kalmar men att arbetet behöver påskyndas och fler åtgärder behöver vidtas för att utvecklingen ska vända och miljömålen ska kunna nås. Exempel på några viktiga åtgärder som genomförts är arbetet med den regionala handlingsplanen för grön infrastruktur, projekt för att stärka populationerna av hotade vilda bin och arbetet med att restaurera och anlägga våtmarker i länet.

Kalmars uppföljning av miljömålen kan du läsa hos länsstyrelsernas miljömålsnätverk RUS - Regional utveckling & samverkan i miljömålssystemet Länk till annan webbplats.

En samlad information om miljömålsarbetet i Sverige finns på webbplatsen Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål Länk till annan webbplats.

Bakgrund - Våra beslutade miljömål

I Sverige har vi sagt att vi ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta till nästa generation. För att hålla koll på att vi är på väg i den riktningen följs 16 specifika mål upp. Med hjälp av mätningar och inrapporterade åtgärder följer vi upp om målen är på väg att uppnås. Detta är en viktig del i Sveriges genomförande av Agenda 2030, de globala målen för hållbar utveckling.

Länsstyrelsen samordnar arbetet för att nå målen

Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala arbetet för att vi ska uppnå de svenska miljömålen. Vi arbetar tillsammans med kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet och miljön ska bli bättre. I uppdraget ingår det även följa upp miljömålen i en årlig uppföljning.

Årlig uppföljning

Den regionala årliga uppföljningen är underlag till den nationella uppföljningen som lämnas till regeringen av Naturvårdsverket. Det är också en kunskapskälla om miljöarbetet och miljötillståndet i länen. I år blir också den regionala årliga uppföljningen underlag till den fördjupade utvärdering av miljömålen som görs var fjärde år.

Kontakt