Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fortsatt bostadsbyggande i länet under 2020 – trots pandemin

Foto: Mostphotos

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att årligen analysera och göra en bedömning av läget på bostadsmarknaden i länet. Resultatet presenteras i en regional bostadsmarknadsanalys, som i stor omfattning baseras på kommunernas svar i Boverkets bostadsmarknadsenkät.

Bostadsbyggandet i länet fortsatte under 2020, även om antalet färdigställda bostäder var något lägre än under 2019. Kommunerna i länet gör bedömningen att förväntat påbörjande av bostäder inte kommer att fortsätta i samma takt. Alla kommuner, utom en som ej svarat, bedömer att det kommer att påbörjas en hög andel hyresrätter under 2021 och 2022, vilket är viktigt för att möta den stora efterfrågan på hyresrätter.

Befolkningen i Kalmar län ökade med 564 personer under 2020, trots att sju av kommunerna minskade sin befolkningsmängd. Största ökningarna står Kalmar, Mörbylånga och Oskarshamn för. En tredjedel av kommunerna har svarat att pandemin har påverkat bostadsmarknaden, bland annat genom ökade priser på bostäder. Hur pandemin kommer att påverka bostadsmarknaden och bostadsförsörjningen i länet på längre sikt är idag svårt att svara på. Resultatet på längre sikt kommer inte synas förrän i kommande bostadsmarknadsanalyser.

Kalmar län visar i stort en försiktig optimism, då fyra av kommunerna uppger att det är balans på bostadsmarknaden och en kommun uppger överskott. Dock är det fortsatt brist i flera centralorter i länet. De främsta faktorerna som begränsar bostadsbyggandet i länet har alla med ekonomiska faktorer att göra; höga produktionskostnader, svårigheter för privatpersoner och även byggherrar att få lån samt vikande befolkningsunderlag.

Befolkningen i Kalmar län har en högre genomsnittsålder än Sverige i övrigt. Det innebär att antalet äldre är stort i länet och behovet av särskilda bostäder för äldre kommer att öka framöver. I årets enkät anger fem av kommunerna att det idag är underskott på särskilda bostäder för äldre.

Med en ökning av antalet nybyggda bostäder på senare år, har vissa grupper som är nya på bostadsmarknaden aningen lättare att tillgodose sina bostadsbehov i jämförelse med tidigare år. Det gäller till exempel unga, studenter och nyanlända och personer med funktionsnedsättning. Enligt SFS, Sveriges förenade studentkårer, har antalet bostäder för studenter ökat i Kalmar, vilket gör att situationen ser bättre ut än på flera år.

Det som är oroväckande är ett minskat byggande i länet och en minskad försörjningskvot på grund av åldrande befolkning. Det ihop med påverkan från pandemin kommer ha stora effekter för de invånare som redan står långt från bostadsmarknaden. De kraftigt ökade bostadspriserna i länet ökar och bidrar därmed till att en allt större del av hushållens inkomster går till boende. Bostadsbrist i länet är tydligt koncentrerat till centralorterna där de grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden ofta befinner sig.

Kontakt