Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelserna visar på nyttan av vårt kulturarv

Faluröda mindre stugor längs gata och ett kyrktorn i bakgrunden

Gata genom Gammelstads kyrkstad. Källa: Länsstyrelsen Norrbottens län.

Sveriges 21 länsstyrelser har tillsammans tagit fram publikationen ”Nyttan med kulturmiljö” om landets kulturmiljöer och det arbete som länsstyrelserna gör för att främja kulturarvet. Den riktar sig till alla som är intresserade av vår kulturmiljö.

Vad är kulturmiljöer? Vad har de för plats i samhället och hur skyddas de? Det är frågor som besvaras i publikationen ”Nyttan med kulturmiljö”. Skriften innehåller exempel på olika typer av kulturmiljöer – allt från en prästgård i Dalarna till ett kalkbruksområde på Gotland – och har tagits fram av länsstyrelsernas kulturmiljöfunktioner.

– Den lyfter fram allt det arbete som pågår och görs av länsstyrelsen, tillsammans med andra, för att bevara, använda och utveckla vårt kulturarv. Vi hoppas att den ska nå fram till allt från den intresserade allmänheten och besökare av kulturhistoriska platser, till politiker och tjänstemän som arbetar med vår kulturmiljö, säger Birgitta Eriksson, länsantikvarie vid Länsstyrelsen i Kalmar län.

I avsnittet ”Inventering och värdering av kulturmiljöer vid vattendrag” beskrivs att vi i vårt län inventerat och värderat kulturhistoriska lämningar vid 560 utvalda dammar. Underlaget ska användas vid sammanvägda bedömningar, när vattenkvaliteten behöver förbättras. Det kan ske genom olika åtgärder vid en damm eller andra anläggningar eller byggnader i ett berört vattendrag.

– Vi vill uppmärksamma den historiska dimensionen i dagens landskap och i den bebyggda miljön. Den brytning som uppstår mellan det dagsaktuella och historien hjälper oss att se vår samtid på nya sätt, liksom våra föreställningar om framtiden. Dessutom erbjuder kulturmiljöer – precis som naturmiljöer – möjligheter till upplevelser och rekreation, säger Birgitta Eriksson.

Publikationen finns i både tryckt och digital form och har levererats till bland annat Kulturdepartementet och Riksantikvarieämbetet. Den kommer också att distribueras till politiker samt lokala, regionala och nationella myndigheter. Redan nu finns planer på fler informationsskrifter utifrån mer specifika teman.

Länsstyrelsernas publikation: Nyttan med kulturmiljö Pdf, 3.1 MB.

Kontakt