Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya fiskeregler från 1 april

Bild på en vik.

Fler områden fredas, för att skydda fisken. Viken på bilden har inget med nyheten att göra. Foto: Tobias Borger

Nya fredningsområden införs vid Östersjöns kust. Samtidigt ändras reglerna i befintliga områden. Syftet är främst att skydda lek- och uppväxtområden för gädda, abborre och havsöring.

Länsfiskekonsult Tobias Borger på Länsstyrelsen Kalmar län ser åtgärderna som nödvändiga för att värna kustekosystemet och kunna ha ett fiske i framtiden över huvud taget.

- Åtgärder för att skydda fisk vid lek- och uppväxtområden är en självklar del i ekosystembaserad fiskförvaltning. Om vi inte skyddar de platser som vi vet om är viktiga för fisk är det stor risk att vi förvärrar den redan nu mycket besvärliga situationen som Östersjön befinner sig i, säger Tobias Borger.

Det är Havs- och vattenmyndigheten som nu beslutat om nya och utökade fredningsområden för fiske längs kusten.

I Kalmar län handlar det om åtta nya fredningsområden. I ett större antal redan befintliga fredningsområden justeras endast gränserna men i vissa fall förlängs fredningstiden för att skydda både laxfisk och vårlekande sötvattensarter som till exempel gädda och abborre. Den övergripande fredningen som gäller riktat fiske efter gädda och abborre i Kalmarsund inklusive Öland förlängs och gäller nu 1 mars till och med 31 maj. Störst inskränkning i fisket sker vid Emåns mynning som fredas året runt liksom Smältevik inklusive mynning som också fredas året runt fram till och med 2027.

Syftet med fredningarna är att ge rovfisk en större chans att etablera stabila bestånd med naturlig storleksstruktur. Utifrån vetenskapliga utvärderingar av andra fredningsområden så finns det anledning att tro att syftet kommer att uppnås även om det krävs fler insatser. Förslagen som lagts fram innebär en avvägning där fiskets intressen vägts in. Om inte den negativa trenden som vi ser för till exempel gädda och abborre i hela egentliga Östersjön så finns risk för betydligt mer inskränkande åtgärder gällande fiske efter de här arterna.

Innan beslutet fattades har förslagen till ändrade fiskebestämmelser arbetats fram i projektet ReFisk 2.0 där länsstyrelserna inom berört område deltagit och bland annat utvärderat tidigare införda fredningar.

Tobias Borger ser beslutet om fredning som både nödvändigt och väl underbyggt. Jag är dock medveten om att det kan vara provocerande för de som fiskar i vårt län när fisket endast är en del av problematiken. Nu taget beslut om utökad fredning kan inte ensamt rädda Östersjöns fiskbestånd men det är en viktig del i arbetet, menar Borger.

- Det krävs betydande insatser även inom andra områden för att återfå ett välmående kustekosystem. Som exempel vill jag nämna övergödning, klimat, miljögifter, biologiska förbättringsåtgärder, tillsyn och ekosystembaserade förvaltningsplaner för fisk av sill (strömming), skarpsill och torsk samt adaptiv förvaltning av skarv och säl.

Tobias Borger utesluter inte att det kan bli fler förändringar för fisket längs Östersjökusten i framtiden. Vi får mer och mer kunskap vilket hjälper oss att förfina fiskebestämmelserna så bestånden kan nyttjas hållbart.

- Det kan handla om ytterligare begränsningar men även lättnader, om ny kunskap visar att fredningar är omotiverade. Det finns ingen anledning att begränsa fiske bara för sakens skull, men att på ett eller annat sätt freda viktiga lek- och uppväxtområden bör alltid vara en del i hur vi nyttjar våra fiskbestånd, avslutar Tobias Borger.

Fakta / Nya fredningsområden:

Snärjebäcken, Kalmar kommun. Fiskeförbud 1 oktober till 31 december. Syfte: Att freda lekvandrande havsöring

Inre delen av Timmernabbsviken, Mönsterås kommun. Fiskeförbud 1 januari till 31 maj. Syfte: Att freda gädda och abborre med flera arter.

Inre delen av Mönsteråsviken, Mönsterås kommun. Fiskeförbud 1 januari till 31 maj. Syfte: Att freda gädda och abborre med flera arter.

Inre delen av Lervik, Mönsterås kommun. Fiskeförbud 1 januari till 31 maj. Syfte: Att freda gädda och abborre med flera arter.

Smältevik, Oskarshamns kommun. Fiskeförbud till 2027. Syfte: Att freda gädda och abborre med flera arter.

Döderhultsbäcken, Oskarshamns kommun. Fiskeförbud 1 oktober till 31 december. Syfte: Att freda lekvandrande havsöring.

Skallarebäcken, Oskarshamns kommun. Fiskeförbud 1 oktober till 31 december. Syfte: Att freda lekvandrande havsöring.

Hörtingerumsån, Västervikskommun. Fiskeförbud 1 oktober till 31 december. Syfte: Att freda lekvandrande havsöring.

Kontakt