Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut gällande begäran om tillsyn (svar till Medborgargardet)

Närbild på händer som skriver på ett svart tangentbord

Här är länsstyrelsens beslut och svar till en inkommen skrivelse från ”Medborgargardet Kalmar”. Eftersom det inte fanns någon avsändare eller epostadress att skicka till, lägger vi det här på webbplatsen.

Bakgrund

Länsstyrelsen har tagit emot en begäran om tillsyn gällande en fastighet i gamla stan, Kalmar tätort. Nedan redogörs för inkomna frågor till länsstyrelsen samt svar och motivering till beslut. Informationen i beslutet (400-11323-20) publiceras här på webbplatsen eftersom vi inte har någon mottagare att skicka det till.

I begäran om tillsyn påpekas att problem med översvämningar i området började när fastigheten Valnötsträdet omvandlades till bostäder.

Frågor och svar

Hur ska dagvatten lösas i detaljplanen för Valnötsträdet? Missade Länsstyrelsen något vad gäller dagvatten i hanteringen av planen?

Inom ramen för att en detaljplan tas fram är det kommunens ansvar att visa hur dagvatten och VA-frågor ska lösas. Den aktuella detaljplanen antogs 2012-02-27. I planbeskrivningen framgår följande: ”Kommunala ledningar för dricks-, spill- och dagvatten finns framdraget till samtliga byggnader i planområdet. En spillvattenledning går genom områdets norra del samt i gränsen mot kyrkogården.

Med tanke på de rika kulturlagren under mark är det inte lämpligt med lokalt omhänder-tagande av dagvatten inom området. Dagvatten bör avledas från tomten.

Detaljplanen är tydlig när det gäller ansvaret för att lösa dagvatten. Befintliga ledningar ska nyttjas och dagvatten som avledas till gatan. Kommunen och byggherren har därmed tagit sitt ansvar inom ramen för detaljplanen. Hur dagvatten ska avledas ovan mark och till vilken anslutningspunkt det ska ledas till ska lösas inom ramen för bygglovet.

Marken framför slottet är höjd och har skurit av vattnets naturliga väg mot havet där brunnarna finns, d.v.s. en omöjlighet för gatuvatten att nå havet.

Länsstyrelsen har begärt in uppgifter gällande gatuhöjder från Lantmäteriet. Av dessa framgår att Kungsgatan år 2008 hade en lutning från korsningen Kungsgatan/Klostergatan mot slottet från 5,7 m till 4.0 m.

Mätningar från 2016 visar att gatan från korsningen Söderportsgatan/Kungsgatan mot slottet har en höjd på ca 6,0 m till 4,5 m närmas slottet. Mätningarna är dock gjorda med olika metoder och olika mätpunkter. Vidare framgår det inte var brunnar finns för att ta upp dagvatten. Enligt aktuell begäran av tillsyn samt från boende i området finns tre stycken brunnar närmast slottet. Enligt uppgift kan dock inte dagvattnet nå brunnarna på grund av att markhöjderna mellan gatan och brunnarna inte överensstämmer. Brunnarna är enligt uppgift för högt belägna i förhållande till Kungsgatan vilket leder till att dagvatten inte når brunnarna.

Eftersom Kalmar kommun har ansvar för aktuella gator och ledningsnät för dagvatten samt anslutningspunkter bör begäran av tillsyn ställas till kommunen. Kommunen har även ansvar för tillsynen av dagvatten.

Hur hanterar Kalmar kommun dagvatten idag?

Vad gäller ansvar för dagvatten hanteringen i aktuellt område har Länsstyrelsen i ärende 567-8235-19, beslutsdatum 26 juni 2020, bedömt om ett kommunalt ansvar föreligger för de fastigheter som inte ingår i kommunens verksamhetsområde. Den samlade bedömningen är att dagvattenhanteringen för dessa fastigheter kan lösas enskilt. Länsstyrelsens bedömning grundar sig på lag (2006:412) om allmänna vattentjänster och de miljö- och hälsorekvisit som framgår av nämnd lag. Vare sig i lag om allmänna vattentjänster eller i dess förarbeten framgår att eventuella skador på kulturlämningar, historiska byggnader eller dylikt får utgöra en grund för kommunalt ansvar.

Delar av gamla stan saknar därmed verksamhetsområde för dagvatten, vilket innebär att varje fastighetsägare ska fördröja dagvatten på sin egen fastighet. Totalt rör det sig om 17 bostadsfastigheter samt gator. Kalmar kommun har i svar till länsstyrelsen (daterat 2019-03-06) beskrivit att grundvattnet i området inte är högt samt att marken är lämplig för infiltration. Vidare finns det fastigheter inom verksamhetsområdet som inte är anslutna till kommunala dagvattennätet eftersom de inte ansökt om servis.

Regnvatten forsar in i Kyrkogården vid varje regnskur och ner i kyrkogårdsmurarna som uppvisar akut rasrisk.

Länsstyrelsen har inhämtat svar från Svenska kyrkan samt Statens fastighetsverk.

Länsstyrelsen har att ta ställning till om det fanns fog för tillsyn enligt 4 kapitlet Kulturmiljölagen, om kyrkliga kulturminnen.

Kyrkogårdsmur och begravningsplatsens kulturhistoriska delar skyddas av 4 kapitlet kulturmiljölagen. Området ägs och förvaltas av församlingen och pastoratet, här kallat Svenska kyrkan. Delar av kyrkogårdsmuren, den undre delen mot torrgraven och slottet, ägs och förvaltas av Statens fastighetsverk. Kyrkan och fastighetsverket samverkar kring muren i den delen. För att kunna få underlag för en eventuell tillsyn så har svenska kyrkan och fastighetsverket ombetts lämna sin syn på frågan om rasrisk.

Det sammantagna svaret från Fastighetsverket och Svenska kyrkan är att de kan konstatera att vissa sträckor av murarna har eller har haft vissa problem, men att det inte är relaterat till inforsande regnvatten. Vissa åtgärder är vidtagna. Inte heller vid gravgrävning på två meters djup har det varit problem med vatten eller fukt. Båda parter är medvetna om att översyn av murarna behöver göras i särskild ordning men bedömer att någon rasrisk inte föreligger.

Beslut om tillsyn

Länsstyrelsen beslutar att ingen tillsyn enligt 4 kapitlet Kulturmiljölagen behöver göras.

Kontakt