Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regionala planer för olika smittspridningsscenarier

Virus sprids mellan människor

Samtliga länsstyrelser har tagit fram nya regionala planer för olika scenarier av spridningen av covid-19. Länsstyrelsen i Halland har haft i uppdrag att sammanställa dessa planer till en nationell plan, vilken lämnades över till Regeringskansliet den 31 januari. Länsstyrelserna kommer fortsatt vara ett nav för regional och lokal samordning för att minska smittspridningen i samhället.

Insatser inom länsstyrelsernas ansvarsområden

Länsstyrelserna ska fortsatt följa hur rekommendationerna efterlevs och utföra tillsyn enligt Lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Vi ska även stödja andra verksamheter med exempelvis fördelning av skyddsutrustning och stötta planeringen av vaccinationer. Dessutom ska vi bidra till en tydlig kommunikation för att minska smittspridningen.

Det kommer att vara viktigt att fortsätta leverera lägesbilder och säkerställa att samhällsviktig verksamhet fungerar. Vi ska kunna hantera parallella händelser, exempelvis om en storm eller stora översvämningar inträffar samtidigt som vi hanterar pandemin. Detta gör vi genom en aktiv samverkan med både regionala och nationella verksamheter.

Viktigt med samverkan och gemensam planering

Länsstyrelserna bedömer att vi har god beredskap för att bidra till minskad smittspridning av covid-19.

– I vårt fall handlar det om att fortsätta göra det vi redan har gjort under hela året. Att stötta regionen och kommunerna i hanteringen av pandemin handlar till stor del om att samordna så att alla har samma bild av läget. Samt att kommunicera så att vi når ut och kan hjälpa alla som bor i vårt län med olika behov, säger beredskapsdirektör Ana Norlén. 

Förslag till Folkhälsomyndigheten

Efter sammanställningar från länsstyrelsernas arbete föreslår vi att Folkhälsomyndigheten får uppdraget att beskriva potentiella händelseutvecklingar på både kort och lång sikt. Detta, utifrån de troligaste och farligaste scenarierna. Det arbetet ska fortsättningsvis ligga till grund för lokala, regionala och centrala verksamheters enskilda och gemensamma planering för att minska smittspridningen i samhället.

För ytterligare information

Stabschef
Telefon: 010-223 88 60
E-post: corona.kalmar@lansstyrelsen.se

Kontakt