Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fåglar, ekoxe och övrig natur skyddas i Natura 2000-områden

Ekoxe i närbild, på ett träd.

Ekoxe. Foto: Jonas Hedin

Runnö i Oskarshamn pekas ut som särskilt skyddsområde för fågelliv. I öländska Skeppersäng får ekoxen utökat skydd.

Det är länsstyrelsen som på regeringens uppdrag tagit fram förslag på nya områden som kan klassas som Natura 2000 och redan befintliga områden som kan kompletteras.

Nu precis innan jul fattade regeringen beslut om att Runnö naturreservat utanför Oskarshamn pekas ut som särskilt skyddsområde enligt fågeldirektivet.

Det innebär att Kalmar län får ännu ett Natura 2000-område.

Regeringen beslutade också att utvidga två Natura 2000-områden.

Det ena är Skeppersäng i Borgholms kommun, i trakterna kring Byxelkrok. Enligt beslutet blev hela naturreservatet nu ett Natura 2000-område med nya naturtyps- och artåtaganden. Ekoxen pekas ut i det här sammanhanget.

I ett annat Natura 2000-område i Mönsterås kommun utökas också åtagandena med att bevara fladdermusarten barbastell som förekommer där.

Utgångspunkten för dessa beslut är främst att täcka upp för kvarvarande brister i det befintliga Natura 2000-nätverket som EU-kommissionen har påtalat

De nya reservaten syns inte på Naturvårdsverkets hemsida Skyddad natur ännu. Förhoppningsvis ska det inte dröja innan de nya digitala Natura 2000-gränserna Länk till annan webbplats. uppdateras nationellt och blir åtkomliga via Skyddad natur nedan.

Fakta / Skyddad natur

Naturvårdsverkets webbkarta Skyddad natur hittar du här Länk till annan webbplats.

På Skyddad natur finns alla skyddade områden i länet. Dessutom finns beskrivningar av områdena samt länk till den bevarandeplan som mer i detalj beskriver områdena och anledningen till att de har pekats ut.

Denna information kan man hitta i Skyddad natur

  • En samlad bild över alla skyddade områden inklusive naturvårdsavtal, områden som pekats ut enligt internationella konventioner och nationalstadsparken i Stockholm.
  • Vattenskyddsområden.
  • Var och under vilken period det råder tillträdesförbud inom våra skyddade områden (fågel- och sälskyddsområden).
  • Alla Natura 2000-områden och var naturtyper enligt art- och habitatdirektivet förekommer i skyddade områden.
  • Nationalparksplan och myrskyddsplan för Sverige.
  • Underlag som redovisar naturvärden, t ex värdefulla vatten och nyckelbiotoper.
  • Tillhörande beslutsdokument, skötselplaner och bevarandeplaner.
  • Leder och anordningar för friluftslivet inom skyddade områden.
  • Fastighetsgränser och flygbilder (från Lantmäteriet).

OBS! Områdesskydd som saknas i Skyddad natur är de generellt skyddade biotopskyddsområdena (exempelvis alléer, småvatten och stenmurar i jordbruksmark) samt strandskyddsområdena vid hav, sjöar och vattendrag (inkl. beslutade utvidgningar).

Kontakt