Risk för vattenbrist i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nio miljarder kronor behövs för åtgärder mot övergödning

Algblomning vid strandkant

Sverige har goda chanser att på lång sikt minska övergödningen. En viktig aktör för att lyckas är jordbruket.

Men det är inte rimligt att de ska bära hela kostnaden, som beräknas uppgå till nio miljarder. Regeringen har också tidigare beslutat att åtgärderna ska delfinansieras via statliga medel.

- För att kunna nå målet ser vattenmyndigheterna ett behov av att det statliga stödet utökas, säger Annika Ekvall, vattenvårdsdirektör Västerhavets vattendistrikt.

Inför samrådet om vattenförvaltningen fram till 2027 har vattenmyndigheterna föreslagit en rad åtgärder för ett bättre och mer hållbart nyttjande av vattnet.

Samtidigt har analyser gjorts för att se vilka fysiska åtgärder som behöver genomföras, i vilken omfattning och vad det kostar att genomföra dem.

Mot bakgrund av detta ser vattenmyndigheterna att det är svårt det är svårt för jordbruken att genomföra åtgärderna på sex år.

- Därför föreslår vi att genomförandet av åtgärderna förlängs med sex år, fram till 2033. Det blir en mer långsiktig plan, förklarar Annika Ekvall.

Vattenmyndigheterna har uppskattat kostnaden för de fysiska åtgärderna inom jordbruket till nio miljarder kronor, från 2021 fram till 2033.

Det finns redan en del pengar i systemet, avsatta för vattenåtgärder. Om de statliga medel som aviserats inom den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) och lokala vattenvårdsåtgärder (LOVA) kvarstår på samma nivå så kommer det att finansiera en stor del av åtgärderna inom jordbruket.

- Men på sikt behöver finansieringen utökas, säger Annika Ekvall.

Det handlar då främst om åren från 2027 och framåt.

- Vi ser att finansieringen behöver öka med cirka 170 miljoner kronor per år från 2028, så att jordbruket kan få täckning för sina ökade kostnader i arbetet för en bättre vattenkvalitet, säger Annika Ekvall.

Vattenmyndigheternas utgångspunkt är att det ska finnas stöd för de jordbrukare som är villiga att satsa på ett bättre vatten.

- Det är rimligt att staten står för de kostnaderna, eftersom jordbrukaren i princip utför en ekosystemtjänst åt samhället när till exempel en ny våtmark anläggs.

Uträkningarna bygger på att rätt åtgärd görs på rätt plats, det vill säga i de vatten som inte klarar att nå upp till miljökvalitetsnormerna. Om åtgärder ska göras i andra vatten kommer det att krävas ytterligare finansiering.

Fakta / Några exempel på fysiska åtgärder inom jordbruk:

  • Våtmarker
  • Strukturkalkning
  • Anpassade och konventionella skyddszoner

Kontakt