Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lokala föreskrifter anpassas till max åtta personer vid allmänna sammankomster

I ett läge med ökad smittspridning anser Länsstyrelsen Kalmar län tillsammans med smittskyddsläkaren att det är motiverat med åtgärder som inskränker även sittande publik vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Därför har samtliga länsstyrelser idag kompletterat regeringsbeslutet med lokala föreskrifter.

Regeringen beslutade i fredags att från och med den 24 november får allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare tills vidare inte hållas inom Sverige. Ändringarna i ordningslagen har dock två undantag;

 • Förbudet gäller inte allmänna sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, om antalet deltagare inte är fler än 20.
 • Förbudet gäller inte heller allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med högst 300 deltagare, om var och en av deltagarna anvisas en sittplats med minst en meters avstånd till andra deltagare och det även i övrigt skapas förutsättningar för deltagarna att hålla det avståndet till varandra vid sammankomsten eller tillställningen.

Regeringen uttalade dock att maximalt åtta deltagare ska vara normerande såväl för sammankomster och tillställningar enligt ordningslagen som för andra arrangemang.

I och med den ökade smittspridningen i länet anser Länsstyrelsen Kalmar län att det finns skäl att begränsa deltagarantalet till maximalt åtta personer även vid sittande sammankomster och tillställningar. Beslutet har samverkats med smittskyddsläkaren och med övriga länsstyrelser.

Denna begränsning inom länet införs från och med den 24 november och gäller tills vidare, precis som regeringens beslut.

Information om Länsstyrelsens tidigare publikgräns på 50-personer som gäller till och med 23 november.

Information om regeringens beslut om att begränsa antalet deltagare till 8 personer från 24 november. Länk till annan webbplats.

Skärpta allmänna råd gäller sedan tidigare

I Kalmar län har Folkhälsomyndigheten, i avstämning med länets smittskyddsläkare, beslutat om skärpta allmänna råd för att minska smittspridningen.

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Samtidigt upphävs de lokala allmänna råd som gällt i regionerna. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

Regionen Kalmar läns information om Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd för Kalmar län. Länk till annan webbplats.

Kommunerna i länet är överens

Alla kommuner i Kalmar län har i samverkan med regionen och länsstyrelsen enats om en gemensam hållning kring de nya lokala allmänna råden som Folkhälsomyndigheten beslutade om under tisdagen.

Den gemensamma hållningen är restriktiv. Syftet med råden är att människor inte ska mötas utanför den närmaste familjen när det går att undvika. Därför stängs bland annat kommunalt drivna badhus, sporthallar och ishallar för allmänheten (undantaget föreningsdriven träning för barn födda 2005 eller senare samt yrkesmässig idrott). Även övriga mötesplatser stänger för fysiska besök, se nedan.

Lokala avvikelser kan förekomma, men i stort sett gör vi likadant i hela länet.

Även som arbetsgivare strävar vi efter att agera likadant. Många kommunala medarbetare måste fysiskt vara på jobbet, men så många som möjligt ska arbeta på distans. Möten, konferenser och utbildningar skjuts upp eller ställs om till digitalt. Fysiska möten och tjänsteresor görs bara i undantagsfall.

Genom att göra den här gemensamma kraftansträngningen tillsammans i Kalmar län under några veckor kan förhoppningsvis den snabba smittspridningstakten bromsas. De uppoffringar var och en gör nu, begränsar förhoppningsvis de allvarliga konsekvenser som smittan kan få för individer, samhälle och för hälso- och sjukvården på längre sikt.

Förtydliganden verksamheter. För detaljer se respektive kommuns webbplats.

 • Idrottsanläggningar både inne och ute stänger (undantaget föreningsdriven träning för barn födda 2005 eller senare samt för yrkesmässig idrott).
 • Badhus stänger för allmänheten, men lokal anpassning för medicinskt motiverad träning och simundervisning för barn födda 2005 eller senare.
 • Bibliotek stänger som mötesplatser och hålls enbart öppna för utlåning av böcker och andra medier.
 • Museer, konsthallar och annan besöksverksamhet stänger.
 • Skolmatsalar håller öppet med anpassningar. Servering för allmänhet stängs.
 • Öppna förskolor stänger.
 • Fritidsgårdar stänger som mötesplatser, men kommunerna kan anpassa verksamheten digitalt och med utomhusaktiviteter.
 • Kulturskolor stänger för gruppaktiviteter. Där det fungerar fortsätter verksamhet digitalt. Viss individuell undervisning kan fortgå med lokal anpassning för barn födda 2005 eller senare.
 • Vuxenskola/kunskapsnav etc. genomför endast digital verksamhet.
 • Mötesplatser för unga genomför endast digital verksamhet. Undantaget barn födda 2005 eller senare, där andra aktiviteter kan vara möjliga efter lokal anpassning.
 • Mötesplatser för seniorer genomför endast digital verksamhet.

Frågor och svar - Lokala allmänna råd och rekommendationer

Folkhälsomyndigheten i samråd med smittskyddsläkaren i Region Kalmar län, har utfärdat lokala allmänna råd för personer som vistas i Kalmar län. Smittskyddsläkaren har gjort sin bedömning i samråd med länsstyrelsen och kommunerna.

Från och med den 10 november till den 13 december. Det kan eventuellt komma att förlängas.

Syftet med de allmänna skärpta råden är att bromsa och minska smittspridningen i regionen.

Frågor och svar - Beslut om max åtta personer vid allmänna sammankomster

Regeringens beslut innebär att deltagarantalet för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar från och med 24 november kommer vara max åtta personer förutom vid begravningar.

Länsstyrelsen har mandat att besluta om lokala regler, vilket vi gjort, och från 24 november gäller 8 personer även för sittande publik i Kalmar län. Detta beslut gäller istället för regeringens beslutade undantag för sittande publik. Det enda undantag i har i Kalmar län är för begravningar. Det får samlas maximalt tjugo (20) deltagare vid begravningsgudstjänster, urnsättning och liknande. Undantaget är lika för alla, oavsett trosinriktning.

Regeringen har även beslutat att ta bort ett undantag som tidigare fanns för sammankomster och tillställningar som hölls på serveringsställen. Förbudet regleras i förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Bakgrunden till beslutet är att smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög.

Nedan finns en länk till regeringens webbplats där du kan läsa mer om regeringens beslut.

Läs om regeringens beslut på regeringens webbplats. Länk till annan webbplats.

Regeringens beslut innebär att deltagarantalet för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar från och med 24 november kommer vara max åtta personer förutom vid begravningar. Länsstyrelsen har mandat att besluta om lokala regler, vilket vi gjort, och från 24 november gäller 8 personer även för sittande publik i Kalmar län. Detta beslut gäller istället för regeringens beslutade undantag för sittande publik. Det enda undantag som gäller i Kalmar län är för begravningar. Det får samlas maximalt tjugo (20) deltagare vid begravningsgudstjänster, urnsättning och liknande. Undantaget är lika för alla, oavsett trosinriktning.

Bakgrunden till länsstyrelsens beslut är att smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Kalmar län. Beslutet har också tagits efter avstämning med länets smittskyddsläkare.

Dock gäller det undantag som regeringen har beslutet för begravningar om antalet deltagare inte är fler än 20.

Stödet för länsstyrelsens beslut finns i ett så kallat bemyndigande i 3 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617). Där står att länsstyrelsen får meddela föreskrifter om förbud mot att inom länet eller en del av det hålla allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar med färre deltagare än som anges i 1 § i den nya förordningen, om det är nödvändigt för att motverka epidemi.

Det innebär att länsstyrelsen får besluta om föreskrifter om förbud eller att begränsa deltagarantalet vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar om det är nödvändigt för att motverka epidemi.

Beslutet gäller tills vidare. Länsstyrelsen kommer att följa läget noggrant och kontinuerligt ompröva beslutet.

Vårt beslut innebär att man i Kalmar län inte får anordna allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar som har fler än 8 deltagare, förutom om det är en begravning som får samla 20 deltagare. Detta undantag är lika för alla oavsett trosinriktning.

Det är polisen som bedömer vad som är allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Vårt beslut innebär att offentliga tillställningar i form av idrottsevenemang inte får samla fler än 8 deltagare. Det nationella undantaget som regeringen beslutade om från 1 november 2020, och som tillåter högst 300 sittande deltagare på liknande arrangemang, gäller alltså inte inom Kalmar län. Här är det istället maximalt 8 deltagare som gäller från 24 november.

Regeringen har den 20 november beslutat att ta bort ett tidigare nationellt undantaget för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på restauranger och andra serveringsställen. Länsstyrelsens beslut ändrar inte det. Det innebär att om en restaurang anordnar en konsert så får det inte vara större publik än 8 personer. Den vanliga verksamheten påverkas inte utan regeringens beslut gäller om det är en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som arrangeras.

Vårt beslut omfattar bara allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Butiker, köpcentrum, frisörsalonger med mera, omfattas inte av dessa krav, och därför inte heller av vår föreskrift. Däremot gäller ju de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten för alla verksamheter.

Skärpta allmänna råd i Kalmar län Länk till annan webbplats.

Polisen har rätt att ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som har fler än 8 deltagare och den som anordnar en sådan kan dömas till böter eller fängelse upp till sex månader.

Som allmänna sammankomster räknas bland annat sådana demonstrationer, föreläsningar, sammankomster för religionsutövning, teater- och biografföreställningar samt konserter som anordnas för allmänheten eller som allmänheten har tillträde till. Exempel på offentliga tillställningar är idrottsevenemang, danstillställningar, marknader och mässor som anordnas för allmänheten eller som allmänheten har tillträde till. Privata tillställningar eller folksamlingar med folk som helt oorganiserat vistas på ett torg eller på allmänna färdmedel omfattas inte av begreppen (2 kap. 1-3 §§ OL).

Det är polisen som bedömer vad som är allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Nej det är Folkhälsomyndigheten som har tagit detta beslut. För att motverka spridningen av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om ändrade föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen som restauranger, caféer och nattklubbar. Beslutet innebär att storleken på ett sällskap begränsas till åtta personer och att publik vid till exempel konserter måste sitta ner.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen har inte möjlighet att införa restriktioner i kollektivtrafiken. Företag som anordnar buss-, tåg- eller sjöresor bestämmer vilka regler som gäller med företagets färdmedel. Regeringen har nyligen tagit upp diskussionen om en ny pandemilag som skulle kunna ge dem den befogenheten.

Förbudet som regeringen och länsstyrelsen meddelat med stöd av ordningslagen avser allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Förbudet avser även allmänna sammankomster som är begravningar om den samlar fler än 20 deltagare. En arrangör som bryter mot dessa förbud kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Det finns inget motsvarande straffansvar eller annan sanktion kopplat till Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. Det är dock viktigt att allmänheten följer råden och rekommendationerna och tar ansvar för att minska risken för smittspridning.

Kontakt