Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länets största naturreservat blir större

Stenblock på en klippa vid sjön Allgunnen

Norrskogen vid Allgunnen. Foto: Erik Nordlind/Länsstyrelsen

Länsstyrelsen har beslutat att utvidga naturreservat Allgunnen. Reservatet utökas med 80,2 hektar, totalt ligger därmed hela reservatet på 2 344,9 hektar. Naturreservatet är beläget runt sjön Allgunnen i Högsby och Nybro kommuner.

Allgunnenområdet som helhet har såväl ur ett nationellt som ett internationellt perspektiv ett mycket högt naturvärde. Det höga naturvärdet utgörs främst av den stora mångfalden av naturtyper, växtsamhällen med mera. De skapar i sin tur förutsättningar för en synnerligen rik fauna och flora med förekomst av många sällsynta och rödlistade arter.

Områdets mycket rika biologiska mångfald har tillsammans med andra kärnområden i Hornsöområdet få motsvarigheter såväl inom Sverige som i Västeuropa som helhet. Naturreservatet har ett mycket högt entomologiskt bevarandevärde. Den stora artrikedomen av insekter med ett rekordstort antal rödlistade vedskalbaggar och fjärilar, varav många är ansvarsarter för landet, är unikt. För bevarandet av hotade vedskalbaggar framstår området som internationellt betydelsefullt för hela Västeuropa.

I samband med att en av de två fastigheterna i området blev till salu inleddes därför en dialog med de två fastighetsägarna. Fastigheterna ligger i anslutning till Allgunnens naturreservat. Det andra området uppmärksammades i samband med avverkningsanmälningar som i delar visade sig ha höga naturvärden. Markägarna drog efter kontakt med Länsstyrelsen tillbaka avverkningsanmälningarna och såg positivt på att Länsstyrelsen gick vidare med att ge området ett långsiktigt skydd.

Kontakt