Publiceringsdatum: 17 juli 2020

Senast uppdaterad: fredag 17 juli, 07.49

Förenklad lägesbild - Kalmar län vecka 29

Fötter och ben på ett flertal människor som går på en kullerstensgata.

Coronaviruset påverkar stora delar av samhället i Kalmar län. I semestertider samlas ofta många personer på olika turistrelaterade platser, vilket kan öka risken för smittspridning. Varsel och uteblivna säsongsanställningar skapar en besvärlig situation för många länsbor.

Länsstyrelsen följer hur smittspridningen och coronapandemin påverkar Kalmar län, och gör uppdateringar av läget i länet. Den här redovisningen är en sammanfattning för att ge en översiktlig bild av hur läget och situationen förändras i länet.

Förändringar i lägesbilden sedan vecka 27

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att rapportera hur Folkhälsomyndighetens råd, rekommendationer och riktlinjer efterlevs. I den senaste avstämningen framgår att rekommendationerna är svåra att följa främst i butiker och gallerior. Det finns rapporter om trängsel på ett flertal platser i regionen, men främst på Öland.


I Kalmar län har ett flertal kommuner rapporterat in brister i efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd. Nio av tolv kommuner har rapporterat att det finns brister i butiker och gallerior. Det är problem med trängsel i och utanför butikerna.
Flera kommuner har genomfört tillsynsbesök på restauranger, barer och caféer. De flesta verksamheter sköter sig, men det kan ändå vara trångt. Det finns verksamheter som fått anmärkningar, men de har kunnat åtgärdas direkt.


De senaste två veckorna ses en minskning av antalet nya fall i länet, liksom av antalet personer som behöver sjukhusvård och intensivvård. Data över resande visar en uppåtgående trend, vilket kan leda till ökad smittspridning.


Inom regionen och i kommunerna har provtagningen ökat på både personal och boenden på SÄBO och LSS med symptom. Självprovtagning för att testa om man har en pågående Covid-19-sjukdom är också i full gång. Testet kan hämtas ut av frisk anhörig/bekant på specifika apotek i länet. Andelen prov med bekräftad Covid-19 infektion har tydligt minskat och var under vecka 28 två procent (ej egenprovtagning). Motsvarande siffra inom egenprovtagningen var endast en procent.


Farhågor för sociala konsekvenser i spåren av coronakrisen finns kvar. En kommun uppger en markant ökning av orosanmälningar till socialtjänsten gällande barn och familjeärenden. Jämfört med juni 2019 har antalet ärenden där ökat med 82 procent. Det är dock inte fastställt hur stor del av ökningen som är en direkt konsekvens av pandemin.


Generellt har omsättningen för länets företag minskat. Flera företag har gått i konkurs, permitterar, varslar eller säger upp personal. Verksamheter och evenemang kopplade till besöksnäringen påverkas fortsatt negativt på grund av restriktionerna. Ett tydligt exempel är i Vimmerby där Astrid Lindgrens värld stängts ned för denna säsong.


Länsstyrelserna har fått regeringsuppdraget att ta fram en plan inför eventuella nya utbrott av Covid-19. Beredskap och planering måste finnas för att möta en befarad ökning av smittspridningen under hösten.

Aktuellt

  • Regionen har utökat kapaciteten för smittspårning i länet.
  • Länsstyrelsen bedömer och rapporterar hur allmänheten följer de allmänna rekommendationerna och hur det påverkar smittspridningen.
  • Kommunerna ansvarar för hela tillsynen av smittskydd på restauranger, barer och kaféer med befogenheter att meddela förelägganden och att tillfälligt stänga ett serveringsställe. Länsstyrelsen stöttar kommunerna i detta arbete.
  • Länsstyrelsen har tillsammans med kommunerna genomfört förebyggande åtgärder och har bland annat satt upp information på badstränder, campingplatser och torg för att påminna om att hålla avstånd.
  • I vissa kommuner har ungdomar anställts för att påminna om att hålla avstånd. Ungdomarna vistas på platser där det förväntas vara trängsel och bär tröjor med information till allmänheten.
  • På några kommuners webbsidor finns en E-tjänst för att anmäla trängsel eller andra problem med efterlevnaden.

Råd till allmänheten

När du följer rekommendationer om att hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma om du har sjukdomssymtom, så skapar du goda förutsättningar för vården att ta hand om de svårast sjuka och skyddar samtidigt riskgrupperna. Även om många saker är annorlunda idag kan vi fortfarande vara aktiva, umgås och uppleva saker. Det enda vi behöver göra är att anpassa aktiviteterna i takt med rekommendationerna. På det sättet blir vi uthålliga tillsammans!

Vad är en lägesbild?

När en samhällsstörning eller kris inträffar behövs en samlad bild av situationen, en så kallad lägesbild. Lägesbilden ger en överblick över vilka konsekvenser händelsen kan få för viktiga funktioner i samhället och vad alla ansvariga gör för att hantera situationen. Länsstyrelsen Kalmar län ansvarar för att sammanställa en samlad lägesbild för Kalmar län som i sin tur är summering av lägesbilder från kommuner, Regionen och flera andra krisberedskapsaktörer i länet. Lägesbilden uppdateras löpande när situationen förändras.

Länsstyrelsens roll och ansvar i arbetet med coronaviruset är att samordna länets kommuner, Region Kalmar län, smittskyddsläkaren och andra aktörer i länet som deltar i krisarbetet. Det sker genom att Länsstyrelsen samlar länets aktörer för att skapa lägesbilder inom olika områden. Lägesbilden rapporteras sedan till regeringen och andra myndigheter.

För ytterligare information

Funktionsansvarig Läge/samverkan
Telefon: 010-223 88 60
E-post: corona.kalmar@lansstyrelsen.se

Kontakt