Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lägesbild över regionernas storskaliga provtagning av covid-19 har lämnats till regeringen

Händer med platshandskar håller tops och provrör för testning av covid-19.

Foto: Mostphotos

I början av juni fick länsstyrelserna i uppdrag av regeringen att i samråd med Folkhälsomyndigheten och på regionernas initiativ bistå regionerna att utöka kapaciteten för att utföra storskalig provtagning av covid-19 (aktiv infektion och antikroppstester). Länsstyrelsen Stockholm har samordnat uppdraget och har nu redovisat en lägesbild över hur den storskaliga testningen fortgår.

Landets samtliga 21 länsstyrelser har i samverkan med respektive region tagit fram lägesbilder över hur arbetet med den storskaliga testningen fungerar i respektive län. Av lägesbilderna kan Länsstyrelsen konstatera att det sammantaget finns stora regionala variationer, bland annat i hur långt man har kommit i provtagningsverksamheten och hur testningsverksamheterna genomförs.

Endast ett par regioner har inlett en bred provtagning av både aktiv infektion (PCR-tester) och antikroppar (serologisk testning) hos allmänheten (prioritetsgrupp 4). Majoriteten av regionerna bedömer att denna storskaliga testning kan starta tidigast under hösten.

Det är också regionala skillnader i hur testningen av prioriteringsgrupperna har skett. Storskalig testning av aktiv infektion hos personer som får vård och riskgrupper samt vårdpersonal (prioritetsgrupp 1 och 2) förekommer i alla län medan testningen av samhällsviktig verksamhet (prioritetsgrupp 3) endast görs i några län.

Länsstyrelserna har stöttat regionerna i samordning med kommunerna och varit stödjande med kommunikationsinsatser. Ett par länsstyrelser har inrättat särskilda rådgivningsfunktioner för provtagning av personal inom samhällsviktig verksamhet. I övrigt är den samlade bedömningen att regionerna inte har efterfrågat särskilt stöd från länsstyrelserna.

– Det förekommer stora regionala variationer i provtagningsverksamheten, men det ser vi även vad gäller själva smittspridningen. Då kapaciteten för provtagning varierar stort mellan regionerna är det viktigt att vi koordinerar statliga, regionala och kommunala resurser på ett klokt sätt. Den samlade bilden är att samarbetet mellan länsstyrelserna och regionerna har fungerat väl, säger Johnny Kjellström, analys- och planeringsansvarig vid Länsstyrelsen Stockholms krisledningsstab.

Länsstyrelsernas lägesbilder och en nationell sammanställning över uppdraget lämnades till Socialdepartementet den 30 juni 2020.

För ytterligare information

Coronastaben
Telefon: 010-223 88 31
E-post: corona.kalmar@lansstyrelsen.se

Kontakt