Risk för vattenbrist i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fyra län kraftsamlar för att rädda fisket i södra Östersjön

Fiskebåt i Östersjön

Åtta olika länder ser södra Östersjön som en livsnerv, en förutsättning för att djur, natur, människor och verksamheter överhuvudtaget ska existera. Och cirka 90 miljoner människor runt om detta innanhav i norra Europa, har en direkt påverkan på hur allt liv i vattnen mår. De flesta av oss vet idag att Östersjön inte mår speciellt bra.

Det är inte längre en fråga om vad vi vill göra för insatser, utan snarare om vilka vi måste göra för att inte södra Östersjön ska nå en punkt där det inte längre går att rädda det småskaliga kustfisket. Orsakerna till Östersjöns ekologiska problem är många och till stor del okända. Addera därtill havets oförmåga att stå emot ytterligare negativ miljöbelastning från närsalter och miljögifter.

Hela ekosystemet visar upp många och extremt tydliga signaler på obalans, som exempelvis kollapsen av torsken, tiaminbrist hos mängder av organismer, parasiter i fisken, storspigg som konkurrerar ut annan fisk och mycket annat. Som om inte denna direkta miljöpåverkan i sig vore nog, hotas också den småskaliga fiskenäringen att försvinna.

I Kalmar län står allt fler fiskehamnar öde. Inkomsterna i det småskaliga fisket har minskat under lång tid, men nu är situationen extra besvärlig på grund av det nyligen beslutade torskfiskestoppet. I övriga län är situationen lik den om råder i Kalmar län. I den besvärliga situationen finns det trots allt en del möjligheter, främst inom trålfiske efter sill/strömming och skarpsill. Men ett omfattande regelverk och svårigheter att få tillgång till resursen hindrar investeringsvilja och nyetablering av yngre fiskare, vilket gör att fiskets infrastruktur och lokala livsmedelsindustrier avvecklas.

Länsstyrelserna i Kalmar, Skåne, Blekinge och Gotlands län väljer nu att intensifiera dialogen med Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten genom att bjuda in till dialog.

- Detta är inte längre någon annans angelägenhet utan handlar om vår omedelbara miljö och livsmedelsförsörjning. Det är inte någonstans långt bort utan det händer precis utanför vår dörr. Vi har ett gemensamt ansvar gentemot inte bara länets fiskare, utan också mot framtida generationer av kustfiskare, säger landshövding Cecilia Schelin Seidegård.

De fyra sydsvenska länen har tillsammans tagit fram förslag på insatser som kan utföras gemensamt av myndigheterna och som alla syftar till att vända trenden för miljön i allmänhet och det småskaliga fisket i synnerhet. Programmet omfattar insatser som alternativa fiskemöjligheter, utökad forskning, omfördelning av medel, alternativa inkomstmöjligheter, förändrat regelverk med mera.

Tiden är kommen för att i ökad omfattning tillämpa försiktighetsprincipen.

Inbjudan till dialog om fisket i södra Östersjön Pdf, 1.1 MB.

Kontakt