Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt naturreservat på Värnanäs

Ekdunge Värnanäs

Idag har Länsstyrelsen beslutat att bilda ett naturreservat på Värnanäs för att bevara de internationellt unika ekmiljöerna.

Länsstyrelsen har det statliga uppdraget att långsiktigt skydda och sköta värdefull natur. För att starta de angelägna skydds- och skötselåtgärderna och rädda de oersättliga värdena i ett av norra Europas artrikaste eklandskap bildar Länsstyrelsen därför ett naturreservat.

Åtgärderna på Värnanäs kommer att gynna både återväxten av värdefulla ekar och bokar och den biologiska mångfalden. Trädbärande betesmarker med gott om väldigt gamla ekar finns i stort sett bara kvar i Sverige och England samt i en del mindre områden i Östeuropa. Ett mycket stort antal hotade arter av djur och växter är beroende av de gamla och grova träden.

Som naturreservat kommer Värnanäs att bli mer tillgängligt för besökare genom att en vandringsled anordnas med stättor över stängsel och spänger över diken, samt att en parkeringsplats anläggs.

Diskussionerna om skydd av de värdefulla naturområdena runt Värnanäs har pågått länge mellan Länsstyrelsen, markägaren och Naturvårdsverket. Under denna tid har såväl naturreservat som naturvårdsavtal med olika avgränsningar diskuterats, men någon enighet har inte kunnat nås.

Vid bildandet av ett naturreservat får markägaren en ekonomisk ersättning och länsstyrelsen tar över skötselansvaret, samtidigt som markägaren behåller äganderätten, jakträtten och intäkterna från det virke som tas ut vid skötselåtgärderna.

Kontakt