Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Trots stora insatser krävs det mer för att nå miljömålen

Bi som pollinerar gul blomma

Länsstyrelsen Kalmar län har redovisat sin årliga regionala uppföljning av Sveriges miljömål. Liksom i övriga län och nationellt bedöms endast ett fåtal miljömål nås till 2020 i Kalmar län. Många stora insatser som bidrar till att klara miljömålen sker, men trots det är det särskilt två miljömål som sticker ut; Ett rikt växt- och djurliv och Ett rikt odlingslandskap har en ihållande negativ utveckling.

Både i Kalmar län och i övriga landet är det två miljömål som sticker ut. Ett rikt växt- och djurliv och Ett rikt odlingslandskap har en ihållande negativ utveckling.

- Det är bekymmersamt att den biologiska mångfalden har en negativ trend. Det skadar länets höga natur- och kulturvärden samt får en negativ påverkan på de gröna näringarna när naturens nyttor som pollination och skadedjursreglering försämras, säger landshövding Cecilia Schelin Seidegård.

Det pågår mycket arbete i länet med skötsel och restaurering i odlingslandskapet. Men det tar tid att återfå de viktiga ekosystemtjänsterna, så ett fortsatt och intensifierat arbete är viktigt.

I Kalmar län är det enbart ett miljömål, Frisk luft som anses kunna nås med gällande styrmedel till 2020. Även prognosen för Ozonskiktets återhämtning är positiv och sammanvägt finns en ganska positiv bild för Säker strålmiljö.

Övriga miljömål kommer inte att nås och för de flesta finns inget som tyder på varken positiv eller negativ utvecklingstrend.

– Vi gör många bra insatser för miljön. Men miljömålsbedömningen talar sitt tydliga språk; det inte är tillräckligt. Vi måste samverka mer och kraftsamla för att vända utvecklingen, men också att det krävs mer resurser och bättre styrmedel, säger Cecilia Schelin Seidegård.

Regeringen har tydliggjort att Sveriges miljömål ska finnas kvar och utgöra vårt genomförande av den ekologiska dimensionen av FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030.

Under 2020 och 2021 kommer länsstyrelsen att revidera det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen och på så vis öka takten på arbetet och prioritera där det ger bäst genomslag.

I redovisningen bedöms både uppfyllelsen av målen och utvecklingstrenden. Den utgör underlag till den nationella uppföljning som i mars 2020 lämnas till regeringen av Naturvårdsverket. Dessutom utgör den en källa till kunskap om miljöarbetet och miljötillståndet i länet som alla kan ta del av.

Kontakt