Risk för vattenbrist i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny plan ska öka kunskapen och medvetenheten om klövvilt i länet

Viltsvin på fält

Viltförvaltningsdelegationen (VFD) har beslutat om en regional förvaltningsplan för klövvilt. Planens syfte är att ge jakträttshavare, jägare, markägare, lantbrukare och deras organisationer vägledning för förvaltningen av länets klövvilt.

Kalmar län har goda förutsättningar för viltrika marker med stora möjligheter till rekreation och jakt. Under de senaste 30–40 åren har antalet klövviltstammar ökat, både till antal och i utbredning. Nygamla arter som vildsvin och kronvilt förekommer idag över nästan hela länet och dovvilt finns lokalt i stora bestånd.

Den nya sammansättningen av vilda djur i vårt landskap ger både möjligheter och utmaningar. Vi kan i områden där klövviltstammarna ökar se att deras påverkan på landskapet kan vara högst påtaglig och negativ för både skogs- och lantbruksnäringen, men även ur trafiksynpunkt och för den biologiska mångfalden.

Viltet bidrar till intäkter av olika slag, rekreation och inte minst klimatsmart kött som livsmedel. Det är därför viktigt att de viltstammar som finns förvaltas långsiktigt och uthålligt. I delar av Kalmar län finns stammar av älg, rådjur, vildsvin, kron- och dovvilt som konkurrerar med varandra om foderresurserna. Därför bör alla klövviltsarter förvaltas genom flerartsförvaltning.

Detta kräver kunskap, dialog och samverkan. Förvaltningsplanen är ett led i att öka kunskapen och medvetenheten, och ett konkret verktyg i förvaltningen.

Förvaltningen ska genom adaptiv flerartsförvaltning, utan inbördes prioritering;

  • ge klövvilt av hög kvalitet.
  • skapa balans med betesresurserna.
  • förebygga och minska viltolyckor i trafiken.
  • förebygga och minska skador på skog och inom jordbruk.
  • gynna biologisk mångfald i dess vidaste begrepp.
  • vara faktabaserad

Kontakt