Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Barnkonventionen har blivit lag

På asfalten är det ritat en färgglad motorcykel, en sol och en regnbåge. Ett barn har lagt sig på asfalten och låtsas att åka på motorcykeln.

Foto: Mostphotos

Nyligen fyllde barnkonventionen 30 år. Sedan den antogs av FN:s generalförsamling 1989 har många länder förpliktat sig att följa konventionen. Från 1 januari 2020 är den lag i Sverige vilket kommer att ställa krav på att offentliga verksamheter på kommunal, regional och nationell nivå ska vara barnrättsbaserade.

Meningen med FN:s konvention om barns rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, är att ge alla barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt. Barns bästa ska vara i fokus och alla barn ska få komma till tals och bli hörda. Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som beskriver vilka rättigheter varje barn ska ha. Fyra av dessa är vägledande för hur helheten ska tolkas och kallas därför för grundprinciperna.

De fyra grundprinciperna i barnkonventionen är:

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
  • Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
  • Varje barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
  • Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

Konventionen understryker föräldrarnas och den utvidgade familjens roll och ansvar för barnet men lägger samtidigt stort ansvar på staten för att skydda barnet. Som offentlig verksamhet har Länsstyrelsen ett ansvar att se till så att barnets rättigheter beaktas vid bedömningar, ärenden och beslut som rör barn.

Kontakt