Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regalskeppet Svärdet ska nu få vara i fred!

Dykare på havets botten

Länsstyrelsen i Kalmar tar som första länsstyrelse i landet beslut om att ett 1600-talsvrak ska skyddas från trålfiske, dykning och andra ovälkomna besök. Regalskeppet Svärdet har mycket stora och viktiga historiska värden, både som skepp och med sina föremål och ska därför skyddas mot skadlig påverkan.

Förutom ett mycket stort kulturhistoriskt och vetenskapligt värde, vill Länsstyrelsen förhindra skador och stölder och har därför beslutat om förbud mot att dyka, ankra, fiska och använda undervattensfarkoster inom det aktuella området. Förbudet gäller ett område med 800 meter radie kring vrakplatsens mittpunkt. Beslutet om föreskrifter till skydd för regalskeppet Svärdets vrakplats i Östersjön utanför Öland, har Länsstyrelsen fattat med stöd av Kulturmiljölagen samt Lag (2017:1273) om Sveriges angränsande zon.

Hösten 2011 påträffades lämningen utanför svensk ekonomisk zon och misstänktes då vara regalskeppet Svärdet. Företaget Deep Sea Productions AB som påträffade vraket, utförde video- och stillbildsdokumentation samt viss uppmätning av lämningen. Under 2016 har ytterligare dokumentation genomförts av Statens maritima och transporthistoriska museer med hjälp av Marinen, vilket resulterat i en vård- och underhållsplan.

Fartygslämningen har på goda grunder identifierats som regalskeppet Svärdet, som sjönk under en våldsam strid den 1 juni 1676. Bedömningen har gjorts utifrån skeppets karaktär, att det är kraftigt sargat efter den explosion arkiven berättar om, kanonernas kaliber och antal samt den drokronologiska datering som utförts.

Fartygslämningen fick sitt grundläggande skydd genom Riksdagens införande av en ny paragraf i Kulturmiljölagen, 2 kap 3 a §. Paragrafen infördes 1 mars 2018 och innebär i korthet att länsstyrelsen kan fatta beslut om skyddsföreskrifter om vad allmänheten ska iaktta inom och i närheten av en fornlämning även inom den angränsande zonen.

För att få lagskyddet att fungera är det viktigt med ett beslut om skyddsområde och skyddsföreskrifter på plats för Svärdets vrakplats. Skyddet är tydliggjort och med hjälp av kustbevakningen bevakas platsen.

Fakta Svärdet

Regalskeppet Svärdet sjönk 1676 i en strid mot den dansk-holländska flottan utanför Öland. Bara ett fåtal av den 650 man starka besättningen överlevde.

Den 1 juni 1676 seglade den svenska flottan norrut längs Ölands östkust förföljd av den allierade flottan. Vid middagstid hade delar av denna kommit så nära att man började skjuta. Strax därefter vände flottans största skepp regalskeppet Kronan mot fienden, men kapsejsade och exploderade. Det finns uppgifter om att vändningen initierades av en signal från Svärdet som också vände tillsammans med delar av flottan. De svenska fartygen kom nu i oordning och flera fartyg flydde.

Svärdet omringades snart och efter att ha kämpat emot i närmare två timmar fick Svärdet stormasten avskjuten och kapitulerade. Innan fienden hann ta över skeppet lade sig ett holländskt så kallat brandskepp intill Svärdet för att sätta eld på henne. Svärdet tog eld och efter att ha brunnit en stund nådde elden krutdurken och fartyget exploderade och sjönk till botten.

Kontakt