Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Inventering av marina områden

Tät skog av blåstång på en grund hårbotten i Kalmar län

Tät skog av blåstång på en grund hårbotten i Kalmar län. Foto: Rita B Jönsson/Länsstyrelsen

Länsstyrelsen driver i samarbete med länets kustkommuner ett projekt för att få en helhetssyn på grunda vikars värden samt för att främja ett hållbart nyttjande av grunda ekosystem. Målet med projektet är framför allt att öka kunskapen om länets marina natur, och på så sätt kunna arbeta med en långsiktig, gemensam förvaltning av de värden som finns knutna till kusten och i havet.

Första delen i projektet är att kartlägga ett urval av prioriterade områden utmed Kalmar läns kust. Kommunerna har fått välja ut områden som de önskar få mer kunskap kring, vilket resulterat i ett urval av cirka 30 områden. Inventeringarna genomförs nu under sommaren och hösten 2019.

Grunda områden och havsvikar är mycket betydelsefulla som yngelplats för många fiskarter, för fåglar och hyser ofta en stor biologisk mångfald. Förekomsten av välmående havsvikar kan vara helt avgörande för många rödlistade och hotade arters fortlevnad, men också för att vi ska kunna vistas där vid friluftsliv och rekreation.

Årets inventering kommer att utföras av Linnéuniversitetet och AquaBiota. Inventeringarna finansieras av Havs- och vattenmyndigheten samt Jordbruksverket, genom Europeiska havs-och fiskerifonden.

Kontakt