Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Rapportera om du ser ängshökar på åkern

Ängshökhane över åker

Foto: Gösta Friberg

Ängshöken är en hotad fågel som numera huvudsakligen häckar i åkermark, vilket minskar chansen för ägg och ungar att överleva. Därför försöker vi skydda häckande par från både skördetröska och rovdjur. Rapportera till Länsstyrelsen så snart du ser ängshökar som intresserar sig för åkermark.

Ängshöken är en hotad art som alla på Öland har ett särskilt ansvar för. Under 1980–1990-talet fanns cirka 45 par på Öland. Sedan dess har antalet minskat och ligger nu under 30. Endast ett tiotal par häckar på andra håll i Sverige. Ängshökarna på Öland började minska kring millenniumskiftet. Då hade agmyrar och tokbuskmarker i stort sett övergivits som häckningsmiljö. Tyvärr är dagens vallgrödor, med stor andel lusern, den mest attraktiva miljön för ängshökarna när de anländer i slutet av april.

Den första skörden tas redan i maj när ängshökarna nyss lagt sig på bo. De ägg och ungar som skyddas vid skörd blir ofta mat åt främst räv, grävling och kråkfåglar. Därför sätter Länsstyrelsen sedan 2018 upp elektrifierat fårstängsel runt den sparade rutan, vilket visat sig vara mycket framgångsrikt. Från sex skyddade bon förra året blev det 19 flygfärdiga ängshökar.

Ett åtgärdsprogram för ängshök finns sedan 2011 och fungerar som råd och riktlinjer för länsstyrelsernas arbete. Det är fastställt av Naturvårdsverket och gäller till och med 2021. Åtgärdsförslagen genomförs i den mån det finns resurser.

Målet för naturvårdsarbetet är att det ska finnas en stabil population av ängshök på Öland. För att nå målet krävs att varje häckande par i genomsnitt får två ungar per säsong. Fortsatt restaurering av naturliga häckningsmiljöer, liksom skydd av åkermarkshäckare, är viktigt under den tid det tar för ängshöken att hitta tillbaka till ”naturliga” miljöer.

Kontakt