Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tydligare styrning utvecklar Sveriges djurskyddskontroll

Gårdsgrisar

Nu stärks länsstyrelsernas representation i rådet för djurskyddskontroll, för att få tydligare styrning och stöd. Det är en av nyheterna som presenteras i jordbruksverkets sammanställning av länsstyrelsernas djurskyddskontroller under 2018.

Jordbruksverket och länsstyrelserna har tillsammans tagit fram mål för djurskyddskontrollen. Enligt målen bör arbetet genomföras på likartat sätt i hela landet. Nu skapas ännu bättre förutsättningar för det genom att Jordbruksverket tillsätter ytterligare två ledningsrepresentanter från länsstyrelserna i det gemensamma rådet för djurskyddskontroll, där Jordbruksverket, Livsmedelsverket och länsstyrelserna ingår.

Jordbruksverkets sammanställning av djurskyddskontrollerna 2018 visar att länsstyrelserna gjorde 10 386 kontroller, vilket kan jämföras med 10 828 under 2017.

Jordbruksverket konstaterar i sin sammanställning att antalet kontroller har sjunkit trots att länsstyrelsernas årsarbetskrafter ökat med 17 i landet. Jordbruksverket påpekar att det fortfarande finns skillnader mellan länsstyrelsernas resursåtgång och måluppfyllelse.

Färre kontroller i landet, men fler i Kalmar län

I Kalmar gjordes 632 djurskyddskontroller 2018, jämfört med 593 kontroller 2017. Gunilla Johansson, chef för djurenheten i Kalmar, påpekar att problemet kvarstår med det stora antalet anmälningar. Under 2018 ökande antalet anmälningar till 780 vilket är 24 procent fler jämfört med 2017. 

- Med så många anmälningsärenden att hantera blir det svårt att klara av målet att utföra lika många planerade kontroller som anmälningskontroller. Trots detta har antalet normalkontroller ökat i Kalmar jämfört med 2017. 

Under året har Länsstyrelsen Kalmar län haft stort fokus på att öka träffsäkerheten i hanteringen av anmälningar och antalet obefogade anmälningar har minskat från 53 procent till 38 procent.  

- Övertagandet av polisens uppgifter har också inneburit en del extra arbete i samband med verkställande av omhändertagandebeslut, säger Gunilla Johansson.

Med bra stöd och styrning kan måluppfyllelsen öka
Jordbruksverket har genomfört revisioner av länsstyrelserna och en generell slutsats är att det finns en hög kompetens, ett stort engagemang och en delaktighet i arbetet med djurskyddskontrollen. De länsstyrelser som har en tydlig ledning och styrning och kommunicerar ut verksamhetens mål till medarbetarna tenderar generellt att ha en högre måluppfyllelse.

Andra viktiga framgångsfaktorer är att ha en tydligt strukturerad prioritering och att använda varandras goda exempel för att likrikta kontrollverksamheten. Det arbete som pågår kommer att intensifieras, bland annat inom Rådet för djurskyddskontroll, säger Katarina Andersson på Jordbruksverket.

Mer information

Enligt djurskyddsförordningen ska Jordbruksverket, Livsmedelsverket och länsstyrelserna samverka i det gemensamma Rådet för djurskyddskontroll, för att djurskyddskontrollen ska utvecklas i syfte att bli mer rättssäker, likvärdig och effektiv.

Rådet ska särskilt:
1. samordna löpande strategiska frågor som rör djurskyddskontrollen

2. identifiera områden där samsyn och samverkan inom kontrollen brister.

Jordbruksverket ska senast den 31 december varje år rapportera resultatet och effekterna av rådets arbete till Regeringskansliet.

Kontakt