Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om skyddsjakt på storskarv

Skarvar

Länsstyrelsen i Kalmar län beslutade den 27 mars om skyddsjakt på storskarv inom Kalmar län under åren 2019-2021. Undersökningar visar att skarven äter stora mängder fisk och att skarvens predation bidrar till att skador uppkommer på för fisket väsentliga arter, storlekar och fiskeredskap.

Det som skyddsjakten avser att skydda har stor ekonomisk betydelse för fisket. Fisket i området utgörs både av licensierat fiske samt sport- och fritidsfiske. När det gäller det ekonomiska bortfallet genom utebliven eller skadad fångst, skador på redskap och liknande bedömer Länsstyrelsen att det rör sig om allvarlig skada och betydande ekonomiska skador vilket motiverar Länsstyrelsens beslut om skyddsjakt. Andra lämpliga lösningar än skyddsjakt saknas.

-Skyddsjakten kommer främst att bedrivas vid fasta och rörliga fiskeredskap både på kusten och i sötvattensområden i syfte att uppnå en skrämseleffekt på skarvarna. Skyddsjakt kommer även att bedrivas i fredningsområden för fisk knutna till åmynningar och fredningsområde för gädda och abborre längs Kalmar läns kust, för att skydda fiskbestånd och därmed fisket. Skyddsjakt kommer under vissa tider även att bedrivas över hela länets kust för att skydda bestånd av abborre.

Högst 3500 skarvar får fällas. Det utgör cirka 5 procent av beståndets storlek i Kalmar läns brackvattenområde. Länsstyrelsen gör bedömningen att upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde inte försvåras genom skyddsjakten. För att Länsstyrelsen ska kunna utvärdera effekterna av skyddsjakten krävs att den som utnyttjar beslutet redovisar resultatet av skyddsjakten. Därför ska en jaktrapport lämnas på Länsstyrelsens hemsida snarast möjligt efter att skarv har fällts.

Beslutet i sin helhet finns att läsa här.

Kontakt