Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Utökad skyddsjakt på Öland för att gynna markhäckande fåglar

En rödräv med fångst

Länsstyrelsen ger tillstånd till utökad skyddsjakt efter vissa predatorer på Öland för att gynna markhäckande fågelarter. Mörbylånga Jaktvårdskrets har ansökt om utökade jakttider för riktad avskjutning/fällfångst av predatorer på Öland. Jaktens syfte är att gynna hotade markhäckande fågelarter som sydliga rasen av kärrsnäppa, brushane, rödspov för vilka Kalmar län har ett internationellt ansvar. Den utökade skyddsjakten sker som ett komplement till bland annat habitatförbättrande åtgärder.

Skyddsjakten gäller hela Öland och omfattar rödräv, grävling, mård, gråtrut/fiskmås (enbart felfångade skadade i samband med kråkfångst), kråka, kaja, skata och korp. Jakten ska så långt möjligt ske under ordinarie jakttid om sådan finns.

Ölands sjömarker har i flera olika sammanhang utpekats som mycket värdefulla för både rastande och häckande fåglar. De hyser betydande häckfågelpopulationer av såväl and- och måsfåglar som vadare. Däribland förekommer flera arter som är med i EU:s fågeldirektiv och/eller klassas som nationellt hotade eller missgynnade, till exempel årta, stjärtand, den sydliga rasen av kärrsnäppa, brushane, rödspov, silltrut och småtärna. Många av de fågelarter som häckar i området bedöms som hotade och har minskande trender i hela Europa.

Under senare tid har forskning bedrivits på sydöstra Ölands sjömarker där bland annat häckningsframgången har studerats. Resultatet från studierna har visat en oroväckande hög predation på vadarnas ägg och ungar. I vissa fall var bopredationen så hög som 98 procent på tofsvipa. Hög predation har även konstaterats hos rödbena. Erfarenheter från tidigare studier visar att vissa individer av predatorer kan specialisera sig på vadare och andra markhäckande fåglar i ett område och där stå för majoriteten av predationen. För redan trängda arter är det stor risk att den höga predationen leder till ännu snabbare minskning och eventuellt försvinnande. För att uppnå en tydlig effekt av predatorjakten behövs ett högt jakttryck över stora arealer på flertalet arter predatorer.

Sedan år 2008 har man på Öland arbetat med utökad skyddsjakt på predatorer. Parallellt har markernas skötsel diskuterats med markägare, småvatten har återskapats och röjningar har skett. De hotade arterna brushane och rödspov har ökat, men populationerna är fortfarande låga i Sydsverige. På de öländska sjömarkerna går det överlag bättre för vadare än vad det gör i andra delar av Sydsverige. Även här minskar dock flera arter, till exempel strandskata, roskarl och storspov.

En utvärdering görs av effekterna av den utökade jakten, bland annat genom att studera kläckningsframgång hos tofsvipa och rödbena inom ett antal undersökningsområden.

Tillståndet gäller till och med 2025.

Beslutet från den 19 mars 2019 Pdf, 310.6 kB.

Kontakt