Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Dags att granska Sveriges första havsplaner

Vindkraftverk till havs

Foto: Ingvar Lagenfelt

Den 14 mars inleddes granskningen av Havs- och vattenmyndighetens förslag till statliga havsplaner. Den 2 april ordnar Länsstyrelsen ett möte där HaV presenterar planförslagen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för kustkommuner och regioner.

Havsplanerna ska ge vägledning i planering, tillsyn och beslut som rör användningen av havet. En av planerna gäller Östersjön.

Orienteringsmöte 2 april

Länsstyrelsen stödjer kommuners och regioners deltagande i havsplaneringen. Vid mötet den 2 april får kustkommuner och regioner i Blekinge, Kalmar, Östergötland, Gotland, Södermanland och Stockholms län en genomgång av de föreslagna havsplanerna med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Vi tittar också närmare på vad planen innebär för kommunerna och hur den är tänkt att användas när den är beslutad av regeringen. Under mötet kommer HaV även att redovisa samrådsredogörelsen och hur synpunkterna från samrådet under 2018 har tillvaratagits. Mötet ska ge stöd till kommuner och regioner inför deras arbete med att granska och yttra sig över havsplanerna.

Granskningen har föregåtts av ett samråd

Förra året samrådde HaV om förslag till statliga havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Det är de omarbetade förslagen som nu är ute på granskning. HaV har sammanställt en samrådsredogörelse som ger en sammanfattande bild av hur man har hanterat synpunkterna som kom in och vilka bedömningar och ställningstaganden som HaV har gjort.

Granskning 14 mars-14 juni

Granskningen pågår 14 mars till 14 juni. Synpunkter på de föreslagna havsplanerna lämnas skriftligt till HaV senast den 14 juni. Synpunkterna som lämnas under granskningen kommer att ingå i det underlag som HaV lämnar över till regeringen inför beslut.

Läs mer

HaVs pressmeddelande om granskningen av havsplaner Länk till annan webbplats.

Här hittar du förslag till havsplaner, miljökonsekvensbeskrivning och samrådsredogörelse Länk till annan webbplats. (Havs- och vattenmyndighetens webbplats)

Kontakt