Risk för vattenbrist i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

103 miljoner kronor till länets utveckling

Slåtteräng

Foto: Per Lindegård

Länsstyrelsen har under 2018 beviljat drygt 103 miljoner kronor i stöd till 120 företags- och projektstöd samt miljöinvesteringar för åtgärder inom Landsbygdsprogrammet.

I Kalmar län har länsstyrelsen under 2018 beslutat om cirka 32 miljoner, fördelade på 36 ansökningar, till åtgärder för att förbättra jordbrukets konkurrenskraft. Investeringarna gäller främst ny-, om- och tillbyggnad av djurstallar, men också åtgärder för energieffektivisering och minskade utsläpp. Under programperioden har hittills beviljats cirka 132 miljoner kronor av de cirka 144 miljoner som tilldelats Kalmar län för jordbrukets konkurrenskraft.

För bredbandsutbyggnad i Kalmar län har under 2018 beviljats totalt cirka 47 miljoner kronor till tre projekt. Därmed har i stort sett hela den tilldelade budgeten på drygt 181 miljoner förbrukats.

Inom åtgärden för kommersiell service har nästan tre miljoner kronor beviljats till åtta lanthandlare i Kalmar län. Bevarande och utveckling av kulturmiljöer har beviljats stöd med cirka 3,1 miljoner kronor till 14 ansökningar.

Till olika investeringar för miljön har cirka åtta miljoner kronor beviljats under 2018. Pengarna går till olika åtgärder som bland annat anläggande av våtmarker, rovdjursstängsel och röjning av betesmarker. Under hela programperioden har drygt 14 miljoner kronor beviljats till 65 olika miljöinvesteringar i Kalmar län.

Läget i landsbygdsprogrammet

Under 2018 har Länsstyrelsen haft en hög beslutstakt och har inom många åtgärder kommit ifatt tidigare förseningar. Sedan programmet startade 2014 har vi fått in nästan 800 ansökningar om stöd. Vi ser samtidigt en avmattning i ansökningstakten vilket är en naturlig utveckling ju närmare programslutet vi kommer och ju mer av budgeten som förbrukats.

Länsstyrelsen i Kalmar län har slutligen tilldelats en budget på cirka 522 miljoner efter extra tilldelning under slutet av 2017 och början av 2018. Länsstyrelsen har i dagsläget förbrukat nästan 80 procent av budgeten. Söktrycket på kvarvarande budget är fortsatt mycket högt inom vissa åtgärder vilket medfört en ökad konkurrens och högre krav för att bli beviljad stöd.

Bakgrund

Sveriges landsbygdsprogram 2014–2020 syftar till att ge lönsamma och livskraftiga företag, aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande djur och en attraktiv landsbygd. Programmet ska bidra till att nå EU:s mål för 2020, med fokus på en hållbar tillväxt för alla. Länsstyrelsen i Kalmar län strävar efter att bidra till en hållbar utveckling, en god livsmiljö och tillväxt i Kalmar län genom att uppmuntra och prioritera ansökningar som aktivt och konkret bidrar till landsbygdsprogrammets mål.

Kontakt