Publiceringsdatum: 24 juli 2018

Beslut om undantag från reglerna för lantbrukare (gäller minskat kväveläckage och vallinsådd)

Länsstyrelsen Kalmar län har beslutat om undantag för reglerna vad gäller fånggrödor. Jordbruksverket har beslutat om undantag för vallinsådd som ekologisk fokusareal. Detta för att underlätta för alla lantbrukare som drabbats hårt av torkan.

 Senast uppdaterad 2018-08-28, kl 12:50.

Beslut: Undantag för regler om miljöersättning för minskat kväveläckage enligt Statens jordbruksverks föreskrifterPDF

Länsstyrelsen Kalmar län har beslutat om undantag från reglerna inom miljöersättningen för minskat kväveläckage. Detta innebär att du som lantbrukare nu ges möjlighet att göra flera åtgärder utan att Länsstyrelsen gör avdrag på ditt stöd.

Undantag för fånggrödor

  • Så fånggrödor som består av andra utsädessorter än de normalt godkända. Grödan ska dock gå att använda till foder.
  • Inneha fånggrödor som inte etablerats tillräckligt på grund av lokala väderförhållanden. Styrkande dokument i form av utsädes- eller maskinstationsfakturor kan komma att krävas.
  • Hjälpså/ometablera fånggrödor som är i behov av detta. Har man även ersättning för vårbearbetning är det tillåtet med en grund bearbetning innan sådd.
  • Skörda/beta fånggrödor innan tidigaste brytdatum.

Dessa fyra punkter ovan kan göras utan att ändra i SAM-ansökan och utan att det påverkar ditt stöd.

Undantag för vårbearbetning

Förtydligande 2018-08-28

För att ytterligare öka möjligheterna att få fram grovfoder får du på skiften med åtagandet minskat kväveläckage – vårbearbetning göra en grund jordbearbetning, till exempel med kultivator, för höstsådd av fodergröda.

Villkoren är att:

  • Grödan som sås används till grovfoder eller bete.
  • Marken måste ha någon form av växttäcke under vintern.
  • Om skörd eller avbetning ska göras nästa vår måste grödan vara bruten innan den 30:e juni.
  • Grödan får inte övergå till huvudgröda nästa år och användas som tröskbar gröda.

Skulle du vilja använda marken för insådd av höstgröda för avtröskning 2019 får du enligt tidigare pressutskick, dra tillbaka ansökan om vårbearbetning för aktuellt skifte 2018 utan sanktioner eller hävning av åtagandet.

Förklaring för dig som inte är lantbrukare eller kunnig i ämnet:

Fånggröda är en gröda som sås in i befintlig gröda. Den är avsedd för att ta upp växtnäring under sensommaren och hösten för att sedan plöjas ner. Ett flertal vetenskapliga undersökningar har visat att fånggrödor minskar växtnäringsläckaget och därmed övergödningen. Dessutom ökar transpirationen från fältet, varpå avrinningen minskar. Fånggrödor ger EU-bidrag och får räknas in i arealen vintergrön mark. (Källa: Wikipedia)

Inga hävda åtaganden

Länsstyrelsen Kalmar län har även beslutat att de lantbrukare som, på grund av den rådande torkan och foderbristen, drar tillbaka ansökan om fånggröda med syfte att sprida växtnäring och därigenom öka avkastningen, inte riskerar att få sina åtaganden hävda. Detta gäller även i de fall utbetalningsarealen underskrider 80 procent av åtagandet (efter tillbakadragningen). I dessa fall måste de, som tidigare, skriftligen meddela Länsstyrelsen detta.

Undantag för vallinsådd och mellangröda som ekologisk fokusareal

Jordbruksverket har beslutat om undantag för vallinsådd och mellangröda som ekologisk fokusareal. Lantbrukare får nu bryta växttäcket och ometablera med valfri gröda för insådd i huvudgröda. Grödan får även betas under liggtiden.

Läs mer om undantaget härlänk till annan webbplats

Förklaring för dig som inte är lantbrukare eller kunnig i ämnet:

Insådd av vallväxter i en ettårig gröda, ofta vårsäd. (Källa: NE.se)

Anmälan om tillfällig foderproduktion

Flera företag i livsmedelsbranschen har visat intresse för att hjälpa djurhållare som riskerar brist på foder i torkan, exempelvis genom restprodukter från butiker eller tillverkning. Alla som producerar någon typ av foder måste dock anmäla det till Jordbruksverket.

En sådan anmälan kommer att hanteras snabbt och kräver ingen anmälningsavgift. Syftet med bestämmelserna är att förbättra folkhälsan och öka konsumenternas trygghet. Anmälningarna är grunden för ett register som gör det möjligt att spåra produkter om något går fel.

Viktigt! Tänk på att:

Om man i samband med torkan betar nya marker eller tar foder från nya områden kan det vara bra att tänka en gång extra på vad djuren får i sig. Det gäller både näringsvärde på fodret och eventuella giftiga växter, parasiter eller andra smittor som kan finnas på marken eller i fodret. Ta gärna kontakt med din veterinär och foderrådgivare för att få råd. Tänk också på att det kan behövas ett nytt produktionsplatsnummer på den marken djuren ska beta.

Har du frågor?

Om du har frågor kan du nå både Jordbruksverket och länsstyrelserna på telefonnummer 0771 67 00 00.

Kontakt