Publiceringsdatum: 12 juli 2018

Torkan och foderbristen i länet

Här samlar vi all information vi har som rör sommarens torka och situationen för lantbrukare och djurägare i länet. Situationen är ytterst allvarlig. Länets lantbrukare rapporterar om dåliga skördar och brist på foder. Länsstyrelsen samverkar därför med intressenter i länet för att ta fram stöd och åtgärder.

 

OBS, DATUM OCH INFORMATION OM DISPENSER GÄLLER 2018. AKTUELL INFORMATION KOMMER INOM KORT.

Vi uppdaterar denna sida kontinuerligt. Senast uppdaterad 2018-10-17

Kalmar län är ett stort jordbrukslän med mycket viktig livsmedelsproduktion. Samtidigt är sydöstra Sverige hårdast drabbat av torka och vattenbrist. Framför allt är det bristen på foder som är allvarlig. I den här situationen behöver vi alla hjälpas åt.

Skörda vass till foder och strö

Frågan om vass till foder och strö har kommit upp på sommarens samverkansmöten (läs mer om våra samverkansmöten längre ner på sidan).

Länsstyrelsen har meddelat att skörd av vass normalt kräver en anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken om åtgärden väsentligt kan ändra naturmiljön. Om skörden omfattar stora vassytor ändrar det naturmiljön och anmälan krävs. Om skörd sker mellan 15 juli-15 mars och inte omfattar stora ytor blir påverkan på naturmiljön mindre.

Innan åtgärd ska du tänka på att:

 • Du har godkännande från markägaren att skörda vassen.
 • Det inte finns några sällsynta fåglar som häckar i vassarna. Kommunen, länsstyrelsen eller lokala fågelklubbar kan vara behjälpliga.
 • Alltid spara vassruggar och sträckor med sammanhängande vass i området. Gärna ut mot vattenytan och några bredare områden. Det är viktigt att det finns gammal vass till vårens häckande fåglar.
 • Undvika grumling genom att skörda ”från land till vatten”, den kvarvarande vassen bildar ett naturligt filter.
 • Vassen ju ska samlas upp, så tänk på att det är minst lika mycket jobb med insamling som skörd. Slå bara så mycket som du kan samla upp.
 • Växande vass är mer aptitligt. Har du slagit vass så fundera på att stängsla området för kommande säsongs bete. Samråd med länsstyrelsen om eventuella åtgärdsplaner, betesbidrag och om det finns andra värden man kan återskapa i området.

Om skörden sker i eller påverkar något skyddat område, t.ex. ett reservat eller ett Natura 2000-område, måste en särskild prövning alltid göras – ta kontakt med oss på Länsstyrelsen.

Den som vidtar en åtgärd är alltid skyldig att ta miljöhänsyn så att skador och olägenheter inte uppkommer på människors hälsa eller miljön. Tänk på att du är ansvarig för verksamheten och att du kan beläggas med sanktioner vid en påföljande tillsyn.

Mer information och länk till e-tjänst
(Välj 'Anmälan om samråd för övriga verksamheter')

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen har vidtagit en rad åtgärder för att underlätta för lantbrukarna i Kalmar län i samband med den pågående torkan. Se exempel i punktlistan och läs en fördjupning i pdf:en.

 • Länsstyrelsen sköter samverkan med alla inblandade aktörer
 • Ger generösa dispenser för skörd och tillskottsutfodring på betesmarker och slåtterängar utan att det påverkar EU-stöden
 • Inga avdrag för skötselfel som har uppståt till följd av torkan
 • Dispenser för skörd eller bete av mark i träda
 • Undantag från villkoret om stödutfodring i enskilda fall
 • Dispenser för ekologiska odlare

Mer information om vad Länsstyrelsen har vidtagit för åtgärder för lantbrukarna i Kalmar län (pdf)PDF

 • Länsstyrelsen Kalmar län har nu även beslutat om undantag för reglerna vad gäller fånggrödor och miljöersättningen för minskat kväveläckage. Detta innebär att du som lantbrukare nu ges möjlighet att göra flera åtgärder utan att Länsstyrelsen gör avdrag på ditt stöd. Jordbruksverket har beslutat om ett antal undantag för ekologiska fokusarealer bland annat förbättra och så in ny vallinsådd genom lätt jordbearbetning.

Läs mer om undantagen här (uppdaterad 2018-08-28)

Vad kan du som lantbrukare göra?

Vi har listat ett flertal åtgärder som lantbrukare kan göra för att mildra foderbristen.

Årets torka innebär extrema påfrestningar på svenskt lantbruk. Vi på Greppa Näringen vill påminna om att vi erbjuder kostnadsfri rådgivning som kan vara till hjälp under rådande förhållanden:

Kontroll av foderstater (mjölkkor, nöt eller lamm)

Hur många djur kommer mitt foder att räcka till? Vad finns det för foder att komplettera med? Hur får jag ihop en vettig foderstat med de fodermedel jag har att tillgå? Vilket foder ska jag prioritera till olika djurgrupper?

Grovfoderodling

Hur ska jag planera för att få ihop så mycket foder som möjligt? Vad kan jag så i höst? Hur ska jag planera för våren?

Kvävestrategi

Det finns mycket kväve kvar i jorden på många ställen eftersom många har gödslat för en högre skörd än de kommer att få. Vi ger råd om hur du kan utnyttja kvävet till kommande grödor så att det inte går till spillo.

Här hittar du kontaktuppgifterlänk till annan webbplats till rådgivningsföretagen under Våra tjänster > Rådgivning. Du kan också ta konktakt med någon av oss på Länsstyrelsen så hjälper vi dig att boka ett besök.

Nina Nilsson nina.h.nilsson@lansstyrelsen.se 010-22 38 335

Den som har marker som inte nyttjas kan erbjuda djurhållare om de behöver den för skörd eller bete i år. Marker som i vanliga fall bara putsas ner kanske ska skördas i år?

Vallens utveckling är nästan tre veckor tidigare än normalt och torkan har gjort att tillväxten står stilla. Om vallarna slås nu finns chans till en återväxt och en tredje/fjärde skörd av vallarna när regn kommer. Gödsla till återväxten för att få större mängd.

Du som behöver köpa foder måste höra av dig till foderförsäljarna som har kölistor. Det är mycket svårt att få tag på foder. Köp och sälj också på Internet, till exempel via proteintipset.se som för samman köpare och säljare av foder.

Skörda spannmålen tidigare än tröskmoget och ensilera som helsäd. Skördetidpunkten påverkar fodervärdet. Utifrån regelverket är det okej att skörda spannmålen som grönfoder/helsäd när den gått i ax. Man behöver inte ändra grödkoden i sin stödansökan.

Du som behöver skörda eller beta trädan före 1 augusti behöver inte anmäla detta till Länsstyrelsen, eftersom undantag på grund av torkan kan tillämpas i hela länet i år. Även dispenser för att skörda skyddszoner har getts tidigare i sommar.

Du som behöver skörda och/eller tillskottsutfodra på betesmarker och slåtterängar behöver inte heller anmäla detta till Länsstyrelsen.

Du som odlar ekologiskt (Krav och EU-ekologiskt) kan söka individuell dispens hos Jordbruksverket för att få använda konventionellt foder. Läs gärna mer på Kravs webbplats under rubriken "Torka och foderbrist".

Torka och foderbrist - KRAV:s webbplatslänk till annan webbplats

Jordbruksverkets tips till lantbrukare

 • Fundera på möjligheten att ensilera spannmålsgrödor till helsäd.
 • Ta tillvara på trädor och andra ytor som normalt inte används som foder.
 • Se till behovet i området och kom ihåg att just nu är det värt att transportera längre sträckor.
 • Halm går att använda som foder. Strö är det också stor efterfrågan på så ta tillvara på allt som finns.
 • Du som har betesmark eller foder som går att skörda, kontakta LRF:s regionkontor som kan samordna behov och utbud av foder.
 • Möjlighet finns för lantbrukare med ekologisk produktion att utfordra med icke ekologiskt foder. Ansökan om detta görs hos Jordbruksverket.
 • Det utsäde som ska användas för att så nästa vår kommer inte att räcka eftersom årets utsädesodlingar ger så lite i skörd. Därför arbetar vi på att få dispens för att kunna använda spannmål från odlingar som egentligen skulle ha levererats till kvarn som utsäde nästa år. Under tiden görs fältbesiktningar av dessa fält eftersom alla utsädesodlingar måste besiktigas.
 • Utsäde av vårspannmål har beviljats förlängt saluföringsdatum för att en skörd av grönmassa ska kunna ske i höst efter en sådd under sensommaren.
 • Kemikalieinspektionen har, i samverkan med Jordbruksverket och
  Livsmedelsverket, beslutat att det nu är tillåtet att använda halm från
  gräsfrö- och klöverfröodling som behandlats med växtskyddsmedel som foder. Det gäller de växtskyddsmedel som normalt har restriktioner för att användas som foder.
 • Jordbruksverket beslutar om undantag från kravet på att mjölkkor som vistas ute ska ha tillgång till växtmaterial som kan betas. Undantaget
  gäller för hela landet.
 • Jordbruksverket bereder sig också på att hantera ansökningar om
  undantag från enskilda djurhållare som inte längre har möjlighet att hålla
  djuren ute.
 • Sverige har ansökt hos EU-kommissionen om att få höja förskottet
  på de djur- och arealbaserade landsbygdsstöden från 75 till 85 procent.
 • Förberedande arbete pågår för att se hur det nationella stödet, som regeringen har meddelat kommer att tas ur statskassan för att hjälpa
  lantbrukarna, ska utformas.
 • Distriktsveterinärernas veterinärer utbildas extra på ämnen som foderbrist och växtförgiftning för att kunna ge ännu bättre stöd till djurägare.

 

Rådgivning Likviditets- och foderplanering i samband med torkan 2018

Jordbruksverket satsar 20 miljoner kronor på subventionerad rådgivning till jordbruksföretag. Rådgivningen ska fokusera på likviditetsplanering och/eller foderplanering.

Hur går rådgivningen till?

Syftet med subventionerad likviditets- och foderrådgivning är att lantbrukare som drabbats av torkans effekter, ska ha möjlighet att anlita rådgivare, trots försämrad lönsamhet, med målet att säkra produktionen.

I regel görs en nulägesanalys av effekterna av torkskadorna i det enskilda företaget. Efter genomförd kartläggning görs en åtgärdsplan för att trygga framtida drift.

Det finns möjlighet att få rådgivning inom likviditetsplanering, foderrådgivning eller både och.

Vem kan ta del av rådgivningen?

Rådgivningsinsatsen vänder sig till lantbruksföretag som bedriver jordbruksverksamhet och som brukar minst 50 hektar åker- eller betesmark eller har minst 25 djurenheter.

Kontakta rådgivningsorganisationen i ditt län för mer information

Jordbruksverket har upphandlat ett stort antal rådgivare i hela landet. Kontaktuppgifter till de företag som kan tillhandahålla subventionerad rådgivning finner du här.PDF Observera att läns-angivelsen enbart anger vart företaget har sitt huvudkontor. Varje företag får i princip utföra rådgivning över hela landet.

Varning för giftiga växter

Sveriges Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) varnar för giftiga växter på beten. Djuren äter inte dessa växter i vanliga fall men gör så när det blir ont om bete. Det finns ett antal växter som av olika anledningar är olämpliga i vallar och beten. Vissa växter är direkt skadliga för djur och kan orsaka allvarliga förgiftningar redan i små mängder, medan andra växter inte orsakar några problem förrän de konsumerats i större mängd eller under längre tid. 

Om giftiga växter på SVA:s webbplatslänk till annan webbplats

Torkan ökar riskerna med bete och foderlänk till annan webbplats

Lista över giftiga växterlänk till annan webbplats

Det är också mjältbrandsrisk i torkan eftersom det lättare kommer upp sporer. Det finns extra mycket mjältbrandssporer på Kalmarslätten och i Gullabotrakten.

Mer om ökade risker för mjältbrandlänk till annan webbplats

Vad kan du som privatperson göra?

Även du som inte är djurägare eller lantbrukare kan försöka att tänka på vissa saker för att hjälpa till i den allvarliga situationen som rör torkan.

Att välja svenskt kött (helst lokalproducerat) hjälper eftersom många lantbrukare nu vill minska sitt djurbestånd för att få fodret att räcka längre. Det är kö till slakterierna som inte kan ta emot fler djur än vad de kan sälja vidare till butikerna. Om slakterierna inte kan ta emot djuren får de i värsta fall avlivas på gården.

Detta går inte att betona tillräckligt. Spara på vattnet, överallt, i alla sammanhang. Läs om vattenläget i länet och följ våra vattensmarta tips.

Vattenläget i länet

Länets kommuner har redan erbjudit sina marker för bete och skörd och vi uppmanar andra markägare att göra likadant.

Allvarligt läge för hästägare

Torkan leder såklart till stora problem även för hästägarna i länet. De producenter som vanligtvis säljer foder till hästägare kommer att behöva prioritera sina egna djur i höst och vinter. Det är därför mycket viktigt att alla hästägare har en alternativ plan för hur de ska föda sina hästar i vinter.

Utdrag från Östra Småland:

– Man måste tänka på att den man vanligtvis köper foder av kanske kommer tvingas att prioritera sina egna djur, säger Karin Bergman, stabschef vid Länsstyrelsen.

Hon tipsar också om att man kan få hjälp i sociala medier. På Facebook finns exempelvis gruppen ”Foderhjälpen 2018”.

Jessica Schenk är foderhandläggare på Jordbruksverket. Hon menar att ett alternativ är att hästägarna själva importerar foder, främst från andra EU-länder. Då krävs att man först registrerar sig som foderföretagare. Dessutom måste man kontrollera att den man köper av också är registrerad.

– Sedan kan det också vara klokt att titta på andra alternativ till grovfoder, säger Jessica Schenk.

Exempelvis kan helsädesensilage, havrehö eller betfiber fungera som komplement till det man har lyckats få tag på.

Att själv importera foder från utlandet kan förstås bli kostsamt. I dagsläget ser både Jordbruksverket och regeringen över möjligheten till ekonomiskt bidrag till lantbrukare för transport av foder.

Hur det kommer att bli för just hästägare är dock fortfarande oklart.

Läs hela nyheten på Östrans webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt