Kungörelser och delgivningar

Beslut som Länsstyrelsen fattar kan behöva delges till den som berörs. Om många är berörda av ärendet kan beslutet delges genom kungörelse.

Länsstyrelsen fattar många olika beslut som direkt eller indirekt berör länets invånare och företag. Vissa beslut måste delges den som berörs av ärendet. Om det är många som blir berörda kan delgivning ske genom så kallad kungörelsedelgivning. Det innebär att Länsstyrelsen meddelar att en handling finns tillgänglig en viss tid hos myndigheten. En beskrivning av handlingens huvudsakliga innehåll publiceras i post- och inrikes tidningar och ibland i ortstidningen.

Tidpunkten och formen för tillkännagivandet av dessa beslut och andra åtgärder har stor betydelse från informations- och rättssäkerhetssynpunkt.

Länsstyrelsen gör kungörelser i ärenden som exempelvis miljöskydd, naturvård, vattenvård, jakt och fiske samt allmänna val.

Delgivning efter ansökan av enskild

I vissa fall ska du som enskild person själv se till att delgivning sker. Det kan till exempel gälla om du är borgenär enligt konkurslagen, elleverantör enligt ellagen, hyresvärd enligt jordabalken eller vid delgivning av testamente enligt ärvdabalken. Du får då själv använda dig av vanlig delgivning eller stämningsmannadelgivning.

Du som ska se till att delgivning sker får vända dig till Länsstyrelsen för bistånd med delgivningen. Länsstyrelsen får använda vanlig delgivning, särskild delgivning med juridisk person, stämningsmannadelgivning och kungörelsedelgivning.

Ansökningsavgifter

Du betalar en ansökningsavgift på 500 kronor. Vid kungörelsedelgivning betalar du vid ansökningstillfället även 20 kronor för publicering av kungörelsen i "Post- och Inrikes Tidningar". Du ska därför betala 520 kronor till länsstyrelsen vid kungörelsedelgivning.

Vid stämningsmannadelgivning tillkommer också en extra avgift. Den kan variera och länsstyrelsen fakturerar dig i efterhand för detta.

Betalning

Betalningar ska göras till bankgiro 5050-1972.

Aktuella kungörelser

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Kalmar län upphäver villkor 5 och 6 i Cementa AB:s tillstånd till täkt av kalksten på fastigheten Albrunna 29:1 i Mörbylånga kommun.

Beslutet hålls tillgängligt vid Länsstyrelsen Kalmar län. Beslutet kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen i Växjö genom skrivelse som lämnas till Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Kalmar Län, 391 86 Kalmar. Delegationen måste ha fått skrivelsen senast den 6 augusti 2019.

Länsstyrelsen har genom beslut 2019-06-27 med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. fastställt ny skötselplan och bevarandeplan för naturreservatet och Natura 2000-området Böda Prästgård i Borgholms kommun. Delar av följande fastigheter berörs av beslutet Böda 1:1, Böda 1:63 och Böda 7:18.

Beslutet med tillhörande skötsel- och bevarandeplan finns tillgängliga på Länsstyrelsen, Naturskyddsenheten, Regeringsgatan 1 i Kalmar samt på Borgholms kommun, Miljö- och byggnadsförvaltningen, Box 52, 387 21 Borgholm. Beslutet kan överklagas hos Regeringen, Miljödepartementet, genom skrivelse som lämnas eller skickas till Länsstyrelsen, 391 29 Kalmar.

Länsstyrelsen måste ha fått skrivelsen senast den 27 juli 2019.

Ange ärende 511-4620-19.

Ansökan om tillstånd, beslut

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Kalmar län avvisar Kjell Lidbergs ansökan om tillstånd för täktverksamhet på fastigheten Ramsjö 1:6 i Nybro kommun.

Beslutet kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen i Växjö genom skrivelse som skickas till kalmar@lansstyrelsen.se eller per post till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Kalmar Län, 391 86 KALMAR. Delegationen måste ha fått skrivelsen senast den 25 juli 2019.

Ange dnr 551-10331-18

Naturreservat, beslut om ny skötselplan

Länsstyrelsen har genom beslut 2019-06-17 med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. fastställt ny skötselplan för naturreservatet Borga hage (Slottskogen) i Borgholms kommun. Följande fastigheter berörs av beslutet, Borgholm 8:16 samt 11:1.

Beslutet med tillhörande skötselplan och karta finns tillgängliga på Länsstyrelsen, naturskyddsenheten, Regeringsgatan 1 i Kalmar samt på Borgholms kommun, Miljö- och byggnadsförvaltningen, Box 52, 387 21 Borgholm.

Beslutet kan överklagas hos Regeringen, Miljödepartementet, genom skrivelse som lämnas eller skickas till Länsstyrelsen, 391 86 Kalmar.

Länsstyrelsen måste ha fått skrivelsen senast 2019-07-15. V g ange ärende 511-10021-18.

Miljöfarlig verksamhet, beslut

Stena Aluminium AB har meddelats ändringstillstånd att återvinna maximalt 2 500 ton farligt avfall per år från primärtillverkning av aluminium vid befintlig verksamhet på fastigheten Gotthard 7 i Älmhults kommun. Beslutet som är förenat med villkor hålls tillgängligt hos Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Kalmar län, Regeringsgatan 1 i Kalmar och hos aktförvararen vid Kommunkansliet i Älmhults kommun, Stortorget 1 i Älmhult.

Beslutet kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen i Växjö genom skrivelse som lämnas till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Kalmar Län, 391 86 Kalmar. Delegationen måste ha fått skrivelsen senast den 23 juli 2019.

(Var god ange ärendets diarienummer 551-10318-18).

Sjöströms Stenförädling AB har fått tillstånd till täkt av berg på fastigheten Tomteby 1:4 m.fl. i Borgholms kommun. Tillståndet medger täkt av högst 125 000 ton berg med ett årligt maximalt uttag av 10 000 ton.

Beslutet som är förenat med vissa villkor hålls tillgängligt hos Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Kalmar län, Regeringsgatan 1 i Kalmar och hos aktförvararen vid Borgholms kommun, Servicecenter, Östra Kyrkogatan 10 i Borgholm.

Beslutet kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen i Växjö genom skrivelse som lämnas till Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 Kalmar. Delegationen måste ha fått skrivelsen senast den 19 juli 2019. Ange diarienummer 551-4325-18.

Gustav R. Johansson AB har fått tillstånd till fortsatt täktverksamhet på fastigheten Tutaryd 9:1 i Ljungby kommun. Beslutet som är förenat med vissa villkor hålls tillgängligt hos Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Kalmar län, Regeringsgatan 1 i Kalmar och hos aktförvararen vid Kommunkansliet i Ljungby kommun, Centralplan 1 i Ljungby.

Beslutet kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen i Växjö genom skrivelse som lämnas till Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Kalmar Län, 391 86 Kalmar eller via e-post till kalmar@lansstyrelsen.se. Delegationen måste ha fått skrivelsen senast den 16 juli 2019. Ange dnr. 551-9409-18.

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor och 2 kap. 7 § förordning (2003:789) om skydd mot olyckor att eldningsförbud ska gälla i hela Borgholm kommun och Mörbylånga kommun.

Beslutet gäller från och med den 7 juni 2019 klockan 12.00 och tills vidare, se föreskrift 08FS 2019:11.

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor och 2 kap. 7 § förordning (2003:789) om skydd mot olyckor att eldningsförbud ska gälla i hela Emmaboda kommun och Torsås kommun.

Beslutet gäller från och med den 7 juni 2019 klockan 12.00 och tills vidare, se föreskrift 08FS 2019:10.

Länsstyrelsen Kalmar län har den 3 juni 2019 fastställt jakttider och fällavgifter för älg jaktåret 2019/2020. Beslutet finns tillgängligt på Länsstyrelsen Kalmar län, samt på hemsidan www.lansstyrelsen.se/kalmar

Länsstyrelsen Kalmar län utför naturvårdsbränningar i naturreservat för att skapa livsmiljöer för hotade arter och bevara biologisk mångfald. Länsstyrelsen planerar att genomföra 3 naturvårdsbränningar under 2019.

De områden som är planerade för bränning ligger i naturreservaten Allgunnen i Nybro kommun och Björnnäset i Hultsfreds kommun. Bränningarna kan komma att genomföras någon gång under perioden 29 april till och med 30 september.

Väderförhållandena avgör när bränningarna kan genomföras och det exakta datumet bestäms därför med kort varsel.

Information om när och var bränning är planerad kommer att finnas på: https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/privat/djur-och-natur/skyddad-natur/skotsel-av-skyddad-natur.html

Kontakt

Länsstyrelsen Kalmar län

Besöksadress: Regeringsgatan 1, Kalmar

Telefon: 010 223 80 00