Kungörelser och delgivningar

Beslut som Länsstyrelsen fattar kan behöva delges till den som berörs. Om många är berörda av ärendet kan beslutet delges genom kungörelse.

Länsstyrelsen fattar många olika beslut som direkt eller indirekt berör länets invånare och företag. Vissa beslut måste delges den som berörs av ärendet. Om det är många som blir berörda kan delgivning ske genom så kallad kungörelsedelgivning. Det innebär att Länsstyrelsen meddelar att en handling finns tillgänglig en viss tid hos myndigheten. En beskrivning av handlingens huvudsakliga innehåll publiceras i post- och inrikes tidningar och ibland i ortstidningen.

Tidpunkten och formen för tillkännagivandet av dessa beslut och andra åtgärder har stor betydelse från informations- och rättssäkerhetssynpunkt.

Länsstyrelsen gör kungörelser i ärenden som exempelvis miljöskydd, naturvård, vattenvård, jakt och fiske samt allmänna val.

Delgivning efter ansökan av enskild

I vissa fall ska du som enskild person själv se till att delgivning sker. Det kan till exempel gälla om du är borgenär enligt konkurslagen, elleverantör enligt ellagen, hyresvärd enligt jordabalken eller vid delgivning av testamente enligt ärvdabalken. Du får då själv använda dig av vanlig delgivning eller stämningsmannadelgivning.

Du som ska se till att delgivning sker får vända dig till Länsstyrelsen för bistånd med delgivningen. Länsstyrelsen får använda vanlig delgivning, särskild delgivning med juridisk person, stämningsmannadelgivning och kungörelsedelgivning.

Ansökningsavgifter

Du betalar en ansökningsavgift på 500 kronor. Vid kungörelsedelgivning betalar du vid ansökningstillfället även 20 kronor för publicering av kungörelsen i "Post- och Inrikes Tidningar". Du ska därför betala 520 kronor till länsstyrelsen vid kungörelsedelgivning.

Vid stämningsmannadelgivning tillkommer också en extra avgift. Den kan variera och Länsstyrelsen fakturerar dig i efterhand för detta.

Betalning

Betalningar ska göras till bankgiro 5050-1972.

Aktuella kungörelser

Xylem Water Solutions Manufacturing AB har fått tillstånd till ändring av pågående gjuteriverksamhet. Ändringen avser en utökning av verksamheten med ett elektrolytiskt doppmåleri.

Beslutet hålls tillgängligt hos Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Kalmar län, Regeringsgatan 1 i Kalmar och hos aktförvararen vid Emmaboda kommuns kansli.

Beslutet kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen i Växjö genom skrivelse som lämnas till Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen i Kalmar Län, 391 86 Kalmar. Delegationen måste ha fått skrivelsen senast den 10 december 2019.

Var god ange ärendets diarienummer 551-5555-19.

AB CA Cedergren har fått beslut om rening av spol- och tvättvatten vid anläggning för djurhållning på fastigheterna Åby 12:3, 12:1 och 5:24 i Mönsterås kommun. Beslutet hålls tillgängligt hos Länsstyrelsen Kalmar län, Regeringsgatan 1 i Kalmar och hos aktförvararen i Mönsterås kommun, Kvarngatan 2 i Mönsterås.

Beslutet kan överklagas hos Mark- och Miljödomstolen i Växjö genom skrivelse som lämnas till Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 KALMAR eller skickas till kalmar@lansstyrelsen.se.

Delegationen måste ha fått skrivelsen senast den 9 december 2019.

Var god ange ärendets diarienummer 551-21-19.

Den 30 augusti 2018 inkom Hans Florå och Jan Lilius med en ansökan om att länsstyrelsen ska förordna en syssloman att handha Yxnebergavägens Vägsamfällighet (diarienummer 407-6938-2018) samt Norra Hagby Vägförenings (diarienummer 407-7719-2019) angelägenheter och företräda föreningen som styrelse. Som skäl för ansökan har sökandena anfört att Yxnebergavägens Vägsamfällighet inte har en beslutsför styrelse och att Norra Hagby Vägförening inte har någon styrelse alls.

Delägande fastighetsägare i respektive samfällighet ges därför tillfälle att yttra sig över ansökan. Yttrande ska ha kommit in till länsstyrelsen senast den 11 november 2019. Ärendet kan därefter komma att avgöras även om delägare inte har hörts av.

Skicka yttrandet till Länsstyrelsen Kalmar län, 391 26 Kalmar eller kalmar@lansstyrelsen.se.

Övrig information
Länsstyrelsen får förordna syssloman om samfällighetsföreningens styrelse inte är beslutsför, till exempel på grund av att en styrelseledamots uppdrag har upphört eller styrelseledamoten inte har möjlighet att fortsätta sitt uppdrag av annan orsak. Länsstyrelsen kan även förordna syssloman för det fall att samfällighetsföreningen helt saknar styrelse. Sysslomannen får i detta fall själv ha hand om föreningens angelägenheter och företräda föreningen som styrelse. Sysslomannens primära uppgift är att föranstalta om att en beslutför styrelse utses. Sysslomannens förordnande gäller till dess beslutför styrelse åter finns. Sysslomannen har rätt till arvode som bestäms av länsstyrelsen. Arvodet betalas av föreningen.

Jiffy Unitorv AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Kalmar län om tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt torvbrytning på Liatorpsmossen/Katebodamossen, på fastigheterna Stenbrohults-Höghult 1:13 och Regnhult 1:15, Älmhults kommun.

Ansökan avser uttag av torv på sammantaget 1 500 000 m3 under en tidsperiod av 25 år. Verksamheten ger bl.a. upphov till damning, buller och transporter.
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprättats och tillhör ärendet.

Handlingar finns tillgängliga hos aktförvararen, Kommunkansliet, Stortorget 1 i Älmhult samt vid Länsstyrelsens miljöenhet, Regeringsgatan 1 i Kalmar.

Den som vill yttra sig i ärendet ska göra detta skriftligt till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 KALMAR, eller via mail till kalmar@lansstyrelsen.se senast den 11 november 2019.

Var god ange ärendets diarienummer 551-7604-18.

Länsstyrelsen Kalmar län har den 3 juni 2019 fastställt jakttider och fällavgifter för älg jaktåret 2019/2020. Beslutet finns tillgängligt på Länsstyrelsen Kalmar län, samt på hemsidan www.lansstyrelsen.se/kalmar

Kontakt

Länsstyrelsen Kalmar län

Besöksadress: Regeringsgatan 1, Kalmar

Telefon: 010 223 80 00