Jordbrukarstöd

Som lantbrukare kan du söka jordbrukarstöd för att sköta mark och djur.

För att kunna söka jordbrukarstöd behöver du ha ett kundnummer. Om det är första gången du söker jordbrukarstöd behöver du beställa ett kundnummer av oss på Länsstyrelsen. Du behöver också koppla kartor till ditt kundnummer. Du lägger själv till de kartor du behöver för att kunna göra din ansökan i SAM-Internet.

Ansök om jordbrukarstöd

De flesta av jordbrukarstöden söker du i Jordbruksverkets e-tjänst SAM Internet. Ansökansperioden för 2023 års ansökan startar i början av 2023.

Behöver du hjälp med din ansökan?

Länsstyrelsen svarar på frågor om vad som gäller för just ditt jordbruksföretag och har även god överblick över stödsystemet.

Gemensamt telefonnummer till Jordbruksverket och Länsstyrelsen för ärenden gällande SAM ansökan: 0771-67 00 00

Telefontid: Vardagar klockan 8.00-16.00.

Teknisk support gällande SAM Internet på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Betande kor på grön äng med klarblå himmel.

Foto: Per Lindegård

Är du ny kund?

För att kunna söka jordbrukarstöd behöver du ha ett kundnummer. Om det är första gången du söker jordbrukarstöd behöver du beställa ett kundnummer av oss på Länsstyrelsen. Vi behöver koppla kartor till ditt kundnummer och det är därför bra om du har kundnummer på tidigare stödsökande, blockidentitet eller fastighetsbeteckning till hands när du kontaktar oss.

Beställ kundnummerSkriv person- eller organisationsnummer utan bindestreck


Skriv postnumret utan mellanslag

Boka telefonmöte för teknisk support med din SAM-ansökan

Det går att boka en tid med en av våra kunniga handläggare för att få hjälp med teknisk support under veckorna 10-15. På grund av Corona erbjuder vi teknisk support via telefon istället för fysiska möten.

Mejla saminternet.kalmar@lansstyrelsen.se eller ring 0771-67 00 00 för att boka en tid.

Övriga frågor

Frågorna kan handla om till exempel stöd, utbetalningar med mera.

Mejla jordbrukarstod.Kalmar@lansstyrelsen.se eller ring 0771-67 00 00

Kompletterande uppgifter och skrivelser

Behöver du komplettera din ansökan med skriftliga dokument som till exempel uppsägning av arrende eller underlag för Unga jordbrukare, kan du från och med i år bifoga dokument med ansökan.

Fullmakt och överlåtelseblankett skickar du som vanligt till:

Länsstyrelsen Kalmar län
Lantbruksenheten
391 86  KALMAR

Överlåtelser kan påverka dina stödutbetalningar

Överlåtelser kräver en hel del manuell handläggning vilket kan försena stödutbetalningarna.

SAM-ansökan görs på övertagaren

Vi rekommenderar att övertagaren skickar in en egen ansökan som innehåller allt som hen övertar. Detta underlättar Länsstyrelsens möjligheter att handlägga stödutbetalningar utan alltför stora förseningar.

Överlåt helst åtaganden, inte ansökningar

Det finns i dagsläget inga funktioner i handläggningssystemet för att handlägga överlåtelser där övertagaren inte har skickat in någon egen SAM-ansökan. Den manuella hanteringen för dessa ärenden försenar ofta stödutbetalningarna.

Skicka in övertagandeblanketten i tid

För övertagande av åtaganden ska blanketten ”Övertagande av åtaganden och utbetalning av miljöersättningar” vara hos övertagarens länsstyrelse senast 15 juni.

Övertagandeblanketten behöver innehålla information om vem som överlåter, vem som övertar, vad som övertas samt underskrifter av behörig firmatecknare för båda parter för att den ska anses vara korrekt inkommen.

För övertagande av en hel SAM-ansökan ska blanketten ”Övertagande av hela SAM-ansökan” vara inne hos övertagarens länsstyrelse innan Länsstyrelsen börjar fatta beslut om stödutbetalningar.

Om det känns förvirrande

Du är alltid välkommen att ringa in till oss på Länsstyrelsen om du har frågor. Du kan också hitta mer information på Jordbruksverkets hemsida.

Om överlåtelser på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Jordbrukarstöden 2023-2027

År 2023 förnyas jordbrukspolitiken i Sverige och resten av EU.

Jordbrukarstöd 2023-2027 på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Viktiga nyheter om stöd till jordbruket på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Jordbrukarstöden 2022

Fullständig information och datum för jordbrukarstöden finns på Jordbruksverkets webbplats:

Viktiga datum för jordbrukarstöden på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

De olika jordbrukarstöden du kan söka

Varje rubrik leder dig vidare till Jordbruksverket där det finns mer information om stöden och villkoren.

Gårdsstöd och förgröningsstöd

Gårdsstöd är ett arealstöd för dig som brukar jordbruksmark. Stödet ska bidra till ökad konkurrenskraft och till att hålla landskapet öppet. Stödet är inte kopplat till produktion men det finns villkor som du måste följa för att kunna få gårdsstöd. För att kunna söka gårdsstöd måste du ha stödrätter.

Gårdsstöd Länk till annan webbplats.

Förgröningsstöd är ett stöd för åtgärder i jordbruket som är bra för klimatet, miljön och den biologiska mångfalden. Du som söker gårdsstöd söker automatiskt även förgröningsstöd men för att få förgröningsstödet måste du uppfylla vissa villkor utöver de som finns för gårdsstödet. För att kunna söka förgröningsstöd måste du ha stödrätter.

Förgröningsstöd Länk till annan webbplats.

Stödrätter för gårdsstöd och förgröningsstöd

För varje hektar mark som du vill ha gårdsstöd för måste du ha en stödrätt. Behöver du fler stödrätter kan du köpa eller hyra dem från andra lantbrukare. Vissa grupper av lantbrukare kan söka stödrätter ur den nationella reserven.

Stödrätter för gårdsstöd och förgröningsstöd Länk till annan webbplats.

Nötkreatursstöd

Ett stöd för dig som håller nötkreatur. Syftet med stödet är att stödja och påverka mjölk- och köttproduktion. Stödet ska ge företagen en möjlighet att behålla en lönsam produktion och dämpa en nedåtgående trend inom branschen.

Nötkreatursstöd Länk till annan webbplats.

Stöd till unga jordbrukare

Ett stöd som du kan söka om du är under 40 år och som startat ett jordbruksföretag för första gången. Målet med stödet är att underlätta för unga personer att starta ett jordbruksföretag.

Stöd till unga jordbrukare Länk till annan webbplats.

Kompensationsstöd

Ett stöd för att kompensera jordbrukare i områden som har sämre förutsättningar för att bedriva jordbruk. Målet med stödet är att jordbruksmarken ska fortsätta odlas, att landsbygden bevaras och att ett hållbart jordbruk främjas.

Kompensationsstöd Länk till annan webbplats.

Ekologisk produktion och omställning till ekologisk produktion

Du som har certifierad ekologisk växtodling och/eller djurhållning kan få ersättning för ekologisk produktion. Söker du ett nytt åtagande för ekologisk produktion för år 2022 är det ettårigt, till skillnad mot tidigare åtaganden som var femåriga. Du som ställer om till ekologisk växtodling eller djurhållning kan få ersättning för omställning till ekologisk produktion.

Ekologisk produktion och omställning till ekologisk produktion Länk till annan webbplats.

Extra djuromsorg för får

Det här är en ersättning för dig som arbetar med en förbättrad djurhälsa inom fårproduktion, och har minst sju får.

Extra djuromsorg för får Länk till annan webbplats.

Extra djuromsorg för suggor

En ersättning för dig som har smågrisproduktion och arbetar med ökad god djurhälsa.

Extra djuromsorg för suggor Länk till annan webbplats.

Utökad klövhälsovård för mjölkkor

Det här är en ersättning för att förbättra klövhälsan i besättningar med mjölkkor. För att få ersättningen ska du verka dina djur två gånger om året.

Utökad klövhälsovård för mjölkkor Länk till annan webbplats.

Hotade husdjursraser

Miljöersättning för dig som håller svenska utrotningshotade husdjursraser.

Hotade husdjursraser Länk till annan webbplats.

Miljöersättning för betesmarker och slåtterängar

Du kan få ersättning om du sköter och bevarar betesmarker, slåtterängar, skogsbete, mosaikbetsmarker eller gräsfattiga marker. Syftet med stödet är att bevara arealen betesmarker och slåtterängar, och utveckla odlingslandskapets natur- och kulturmiljöer.

Miljöersättning för betesmarker och slåtterängar Länk till annan webbplats.

Miljöersättning för restaurering av betesmarker och slåtterängar

Du kan få ersättning för att restaurera betesmarker och slåtterängar. Syftet med stödet är att öka arealen betesmarker och slåtterängar, och utveckla odlingslandskapets natur- och kulturmiljöer.

Observera att det inte går att söka nya åtaganden, förlänga eller utöka befintligt åtagande för restaurering av betesmarker och slåtterängar år 2022.

Miljöersättning för restaurering av betesmarker och slåtterängar Länk till annan webbplats.

Miljöersättning för vallodling

Du kan få ersättning om du odlar fleråriga slåtter-, betes- eller frövallar på åkermark i södra och mellersta Sverige. Syftet med stödet är att minska läckage av växtnäring och stimulera hållbar odling.

Observera att det inte går att söka nya eller utöka befintliga åtaganden för vallodling. Har du ett befintligt åtagande kan du förlänga det med ett år för 2022.

Miljöersättning för vallodling Länk till annan webbplats.

Miljöersättning för skyddszoner

Miljöersättning för vallbesådda zoner i nitratkänsliga områden. Syftet är att minska ytavrinning, erosion och läckage av fosfor och andra näringsämnen från åkermark.

Miljöersättning för skyddszoner Länk till annan webbplats.

Miljöersättning för skötsel av våtmarker och dammar

Du kan få ersättning för att sköta anlagda eller restaurerade våtmarker och dammar.

Miljöersättning för skötsel av våtmarker och dammar Länk till annan webbplats.

Miljöersättning för minskat kväveläckage

Du kan få ersättning för att antingen odla fånggröda eller vårbearbeta, eller göra både och på samma mark. Syftet med ersättningen är att minska kväveutlakning och fosforförluster från åkermark.

Miljöersättning för minskat kväveläckage Länk till annan webbplats.

Miljöersättning för fäbodar

Miljöersättning för att sköta fäbodbete och bevara fäbodbruk.

Miljöersättning för fäbodar Länk till annan webbplats.

Nationellt stöd

Du kan få nationellt stöd om du har ett lantbruk i norra Sverige med minst tre hektar åkermark eller betesmark.

Nationellt stöd Länk till annan webbplats.

Kontroller och avdrag för jordbrukarstöd

För att få fullt stöd måste du följa alla villkor som gäller. Det är i första hand Länsstyrelsen som kontrollerar att din ansökan stämmer med verkligheten, att du följer alla villkoren för stödet och att du följer tvärvillkoren. Vi gör kontroller när vi handlägger din ansökan och ibland vid ett besök på din gård. Fältkontrollerna görs via ett urval.

Om kontrollanterna hittar något att anmärka på vid besöket kan det leda till att du blir av med delar av eller hela stödet. Det gäller även om felet har uppstått av misstag. Om pengarna redan har betalats ut när felet upptäcks kan du bli skyldig att betala tillbaka.

Ta reda på vilka tvärvillkor som gäller för dig på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Detta gäller om du vill söka stöd för odling av hampa

Du som vill odla hampa måste odla en godkänd sort och söka gårdsstöd för odlingen för att inte bryta mot narkotikalagstiftningen. Odlingen måste också ske på jordbruksmark. På Jordbruksverkets webbplats finns tydlig och bra information kring vad som gäller och vilka villkor du måste uppfylla för att du ska kunna få jordbrukarstöd för din hampaodling.

Om att odla hampa på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Hur du söker gårdsstöd på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Även om du har skickat in en SAM-ansökan och uppfyller övriga villkor gällande odling av industrihampa så kan användningen av hampan i vissa fall klassas som narkotika eller läkemedel. För mer information kontakta Läkemedelsverket.

CBD-produkter på Läkemedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Även om du har skickat in en SAM-ansökan och uppfyller övriga villkor gällande odling av industrihampa så är det i vissa fall inte tillåtet att använda hampan till livsmedel. För mer information kontakta Livsmedelsverket.

Odlingslandskap växande vårkorn.

Foto: Oskar Eliasson.

Olika kontroller av EU-stöd

Här nedan kan du läsa lite kort om vad de olika kontrollerna innebär.

Inför utbetalning görs en automatisk administrativ kontroll där den ansökta arealen jämförs med konstaterad blockareal. Kontrollresultat skickas endast ut om det finns något skifte i din ansökan som är större än blockarealen.

Om block finns med i fler än en lantbrukares ansökan utreder Länsstyrelsen vem som brukar marken och därmed har rätt att söka stöd.

Om administrativ kontroll Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Benämningen fältkontroll omfattar kontroll av arealbaserade ersättningar som gårdsstöd, förgröningsstöd, kompensationsstöd, miljöersättningar samt ersättning för ekologisk produktion. Vi kontrollerar skötsel och gränser på blocken.

Om fältkontroll på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Du är inte tvungen att föra journal för nöt, det räcker att rapportera till Centrala djurdatabasen (CDB). Kontrollanten tittar på märkning av djuren och noterar vilka djuridentiteter och hur många djur som finns i besättningen. Alla djur ska finnas med i stalljournalen/CDB. Även utgångna djur sedan ett år tillbaka kontrolleras, det ska finnas uppgifter som styrker försäljningar.

Vi kontrollerar djurmärkning och journalföring av gris, får och getter. Även för dessa djurarter finns det detaljerade regler för märkning och journalföring. Det ska bland annat finnas en godkänd stalljournal och förflyttningsregistret ska stämma med verkligheten.

Om djurkontroll på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Syftet med tvärvillkoren är att:

 • Bevara jordbruksmarken öppen och i gott skick.
 • Förbättra den yttre miljön och djurmiljön.
 • Minska smittspridning och få säkrare livsmedel.

Om tvärvillkorskontroll på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Undvik vanliga fel

Många lantbrukare upplever EU:s regelverk som krångligt. Det märks bland annat genom att många av anmärkningarna för respektive stöd är desamma år från år, oavsett var i länet vi kontrollerar. Därför har vi här nedan samlat de vanligaste anmärkningarna från fältkontroller samt tips och råd för hur du undviker anmärkning.

Jordbruksverkets sammanställning av vanliga fel Länk till annan webbplats.

Gårdstödet

Arealer

Vid kontroll av gårdsstödet konstateras ofta en lägre areal än vad lantbrukaren uppgett i SAM. Detta resulterar i ett arealfel som kan leda till sanktion. Mark som inte används som jordbruksmark ska inte tas upp i SAM-ansökan. Till exempel övergiven betesmark eller åkermark som används för permanent uppställning av maskiner.

Övergivna eller obetade betesmarker

Det vanligaste felet på betesmarker med gårdsstöd är att de inte betas. Kravet på avbetning är inte så hårt men du måste ha släppt djur på marken någon gång under säsongen och det ska finnas tydliga spår av bete på hela skiftet

Nötkreatur

Märkning, journalföring och rapportering till Centrala djurdatabasen (CDB)

Att ha fel i sin CDB-rapportering ställer till det med
framförallt nötkreaturstödet och kompensationsstödet. Från och med 2015 utförs administrativa kontroller, det vill säga en jämförelse mellan dina ansökta uppgifter och de uppgifter som finns i CDB, i samband med att djuruppgifterna
hämtas inför utbetalning.

Dina nötkreatur ger rätt till kompensationsstöd från 6 månaders ålder och nötkreaturstöd från 1 års ålder. De vanligaste felen som hittas vid de administrativa kontrollerna och som påverkar dina jordbrukarstöd är:

 • Sen rapportering till CDB-registret.
 • Avliden datum saknas.
 • Djuret finns rapporterat hos fler än en lantbrukare (djuret är "dubbelsökt").

Betesmarker är de marker där länsstyrelsen tyvärr upptäcker mest fel vid kontroll. Igenväxning och dålig avbetning står för de största avvikelserna samt att miljöersättning söks på mark som inte är stödberättigad.

Igenväxning

 • Tänk på att igenväxning inte bara utgörs av buskar och sly, utan även av träd oavsett ålder.
 • Betesmark ska vara fri från igenväxning redan då du ansöker om ett åtagande. Överstiger dessa områden 500 kvadratmeter är de inte längre godkända som betesmark.

Sök inte på områden som domineras av ohävdsarter

 • Exempel på dessa är örnbräken, veketåg, älgört, brännässlor och skräppor.

Avbetning

 • Marker som söks som betesmark ska betas årligen.
 • Har du haft fältkontroll så ser du eventuella avbetningsanmärkningar i det utskickade kontrollresultatet.

Betesmark i åtagande där marken inte längre sköts

 • Du måste meddela länsstyrelsen skriftligen att åtagandet ska dras tillbaka. Där efter gör vi en återkravsutredning för de år som ersättning har betalats ut.

För att få miljöersättning för restaurering av betesmarker och slåtterängar måste du ha ett åtagande.

 • Du måste först få klartecken från Länsstyrelsen innan du kan påbörja restaureringen.
 • Det åtgärder som finns i restaureringsplanen måste följas.

Håll koll på dokumentationen

Vid kontroll av certifierad ekologisk produktion genomförs en kortare intervju med lantbrukaren. Kravet är att det ska finnas en skriftlig dokumentation på växtföljd, utsäde, gödsling och övriga åtgärder. Använt utsäde ska även kunna styrkas med hjälp av kvitton, fakturor eller utsädessäckar.

Ett vanligt fel är att man har glömt att dokumentera hur mycket gödsel som spridits på de olika skiftena eller att utsädet inte varit ekologiskt.

Genom att använda sig av en växtodlingsplan och hålla den uppdaterad under året underlättar man både för sig själv, kontrollanten samt certifieringsorganet. Om du behöver köpa in icke ekologiskt uppfödda hondjur måste dokumentation också finnas vid eventuell kontroll.

Ekologiskt uppfödda djur

De djur du för in i din besättning ska vara födda och uppvuxna på ekologiska gårdar. Du får i undantagsfall ta in ett begränsat antal konventionellt uppfödda djur för avelsändamål. Du ska då alltid i första hand ha undersökt om det finns lämpliga ekologiskt uppfödda djur och i så fall välja dessa innan du köper andra djur. Dokumentera vad du har gjort för att försöka få tag på ekologiskt uppfödda avelsdjur.

Dålig vallgröda

I ersättningen för ekologisk produktion gäller samma krav på vallgrödan som i ersättningen för vallodling. Produktion måste ske med sikte på god skörd. Vallarna bör sås om med relativt täta intervaller för att inte riskera att ogräset tar över.

Håll koll på vallgrödan

Enligt stödreglerna ska vallen ursprungligen vara sådd med vallgräs, vallbaljväxter eller en blandning av dessa. En äldre vall får maximalt innehålla 50 procent av naturligt förekommande gräs och örter. Se därför till att bryta vallar relativt ofta, dock tidigast den 31 juli det tredje skördeåret.

Skiften där den insådda vallen har ersatts av naturliga gräs och ogräs till mer än 50 procent är tyvärr inte godkänd för vallersättning. Denna typ av vall är dock fortsatt godkänd för gårdsstöd och förgröningsstöd.

Fånggröda

Dåligt etablerad fånggröda

Om du söker ersättning för att så in fånggröda i eller efter en huvudgröda måste du se till att den blir väl etablerad. Det innebär att det ska finnas välutvecklade fånggrödeplantor jämt spritt över hela skiftet. Fläckvis bra etablering räcker tyvärr inte.

Observera att det är den insådda fånggrödan du får betalt för. Skiften som domineras av spillsäd, kvickrot, vitgröe med mera är inte godkända trots att de ser gröna och frodiga ut. Du får bryta fånggrödan tidigast den 10 oktober.

OBS! Fånggröda sådd i majs rekommenderas inte då majsen tyvärr skuggar så mycket att uppkomsten ofta uteblir.

Vårbearbetning = utebliven höstbearbetning

Vårbearbetning innebär att marken ska ligga obruten fram till årsskiftet det år du söker stödet i SAM-internet. Nästkommande år ska skiftet brytas och ny huvudgröda etableras. De typer av aktiviteter som inte är tillåtna innan den 1 januari är bland annat följande:

 • All typ av jordbearbetning så som plöjning, kultivering, lätt kultivering med mera.
 • Sönderkörning vid till exempel upplag av potatis och betor.
 • Större trampskador från tamboskap. 

Tänk på att:

Din skyddszon måste ligga på åkermark i nitratkänsligt område.

Håll koll på bredden

Skyddszoner ska vara minst 6 meter breda längs hela sträckan. Om du inte är uppmärksam när du bearbetar angränsande skiften är risken stor att skyddszonen minskar lite i bredd för varje år.

Zoner ska ligga i anslutning till ett vattenområde. Ett vattenområde är till exempel en sjö, en damm eller ett dike som är vattenförande någon del av året. Spridda träd och buskar är godkänt mellan zonen och vattenområdet men avståndet får inte vara för långt.

Dålig gröda

Zoner ska vara bevuxna med gräs och kan alltså inte bestå endast av brännässlor och andra ogräs. För att klara detta under hela åtagandeperioden rekommenderas årlig putsning.

Håll efter sly och dränering

För zonen gäller samma krav som på all annan åkermark, det vill säga de ska vara fria från sly. Dessutom ska dränering och diken underhållas i gott skick för att begränsa läckage.

Får - Foderanalys

Du ska låta ett ackrediterat laboratorium analysera energi och protein i minst 1 parti grovfoder. Det gäller både egenproducerat foder och inköpt foder. Det är viktigt att du låter göra foderanalys av grovfodret för att upptäcka eventuella brister som du måste åtgärda. En analys kan visa brister som gör att du behöver komplettera ditt grovfoder. Foderanalysen ska vara gjord för att analysera näringsinnehållet i grovfodret för idisslare. Om analysen är gjord för exempelvis häst måste du räkna om analysen för att vara anpassad för idisslare.

Du ska kunna visa analysprotokoll och vilka kostnader du haft för analysen senast den 1 november det året som din ansökan gäller. De analyser som foderleverantörer gör gäller inte som analysresultat.

Om villkor för extra djuromsorg för får på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Svin - analys av foder, vatten eller strömaterial

Du ska därför låta analysera foder, vatten eller strömaterial som du ger till dina grisar. Du ska göra minst 3 analyser under det året som din ansökan gäller. Du ska kunna visa analysprotokoll och vilka kostnader du haft för analysen. De analyser som foderleverantörer gör gäller inte som analysresultat.

Om villkor för extra djuromsorg för suggor på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Krav på analyser

I ersättningarna för extra djuromsorg för får och suggor finns ett krav på att det ska vara ett ackrediterat laboratorium som genomför de olika foderanalyser som är ett av villkoren i respektive ersättning. Genom denna information vill vi förtydliga vad som gäller.

Ackrediterade laboratorier för foderanalys på Swedacs webbplats Länk till annan webbplats.

Väl på Swedac, tryck på "Kategorisök"

 • Ackrediteringsområde: Mikrobiologisk analys, Foder
 • Ackrediteringsstandard: SS-EN ISO/IEC 17025:2005

Om ackrediterade laboratorier på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Lantbruksenheten på Länsstyrelsen Kalmar hanterar årligen cirka 13 000 ansökningar i de olika stödformerna. Det totala beviljade beloppet till brukarna inom länet uppgår till ungefär 600 miljoner per år och utbetalas till cirka 3 000 lantbrukare.

I Kalmar län finns det 118 000 hektar åkermark och drygt 74 000 hektar betesmarker.

Kontakt

Jordbrukarstöd

Länsstyrelsen Kalmar län