• Eldningsförbud utfärdat i Kalmar län

  Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Kalmar län från och med klockan 12.00 den 26 maj. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Kalmar County from 12 pm on May 26th 2023 and is valid until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Miljöinvestering våtmark och dammar - vattenkvalitet 2015-2023

Vill du anlägga eller restaurera en våtmark eller damm? Du kan få stöd för åtgärden om den bidrar till att förbättra vattenkvaliteten i sjöar, vattendrag eller hav.

Länsstyrelsen i Kalmar län gör nu en extra satsning på på miljöinvestering för kalkfilterdiken och kalkfilterdiken i kombination med täckdikning. Länsstyrelsen har avsatt 1 096 771 kronor till en särskild utlysning som kommer att genomföras under perioden 7 februari till 31 mars 2022.

Vem kan söka

Stöd kan sökas av jordbruksföretagare i Kalmar län som ska investera i kalkfilterdiken eller kalkfilterdiken och täckdikning där marken har en lerhalt på minst 15 procent.

Ansökningsperiod

Utlysningen för strukturkalkning är öppen under perioden 7 februari - 31 mars 2022.

Om ansökan kommer in annat datum hanteras ansökan utanför utlysningen och prioriteras mot andra typer av investeringar.

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökan skickats in.

Stödnivå

Du kan få stöd för 50, 90 eller 100 procent av de utgifter som ger rätt till stöd beroende på var du planerar att genomföra miljöinvesteringen och vilken effekt den förväntas få. För att få 100 procent måste du genomföra miljöinvesteringen i ett nitratkänsligt område. Utgifterna behöver ge rätt till stöd. Det kan vara kostnader för nytt material och köp av tjänster samt för planering och genomförande av åtgärden, men även eventuella kostnader för dokumentationstjänster som täckdikningskartor eller drönarfoto.

Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 30 000 kronor i stödberättigande utgifter. Maximalt stödbelopp i Kalmar län är 400 000 kr per ansökan.

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst

Du skickar in en ansökan via Jordbruksverkets e-tjänst, på Mina Sidor Länk till annan webbplats..

Villkor för stödet

 • För att ansökan ska hanteras ska den vara komplett och ha kommit in till oss senast det sista angivna datumet för utlysningsperioden.
 • En komplett ansökan innebär att alla frågor i ansökan är besvarade och att alla obligatoriska bilagor enligt e-tjänsten är inskickade.

För att ansökan ska anses komplett behöver du bifoga:

 • Budgetmall
 • Resultatrapport och balansräkning
 • Ritning
 • Karta
 • Minst två offerter för varje kostnadspost i ansökan

Dessutom behöver du i ansökan ange jordart på berörd mark. Har du underlag som styrker detta kan du skicka in det med din ansökan.

Bedömning

De ansökningar som inkommit under utlysningsperioden och är kompletta kommer att prövas mot varandra. Ansökningarna bedöms utifrån de regionala urvalskriterierna som framgår i den regionala handlingsplanen för landsbygdsprogrammet.

Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet Länk till annan webbplats.

Har du frågor?

Kontakta oss om du har frågor eller om du vill diskutera ditt upplägg innan ansökan.

Telefon: 010-223 80 00

E-post: landsbygdsutvecklingsenheten.kalmar@lansstyrelsen.se

Välkommen med din ansökan!

Stöd till miljöinvesteringar för att anlägga eller restaurera våtmarker och dammar har två syften. Det ena är att kunna förbättra vattenkvaliteten i våra sjöar, vattendrag och hav. Genom att anlägga våtmarker eller dammar i odlingslandskap kan vi minska övergödningen i våra vatten.

Våtmarken eller dammen ska ligga i odlingslandskapet, och åtgärden ska vara kopplad till jordbrukets påverkan på vattenkvaliteten. Länsstyrelsen kan hjälpa dig att bedöma om den utvalda platsen är lämplig.

Det andra syftet med stödet är att gynna den biologiska mångfalden.

Vem kan få stöd?

 • myndigheter
 • kommuner
 • landsting och regioner
 • företag
 • föreningar och andra organisationer
 • enskilda personer.

Du som söker stödet ska äga marken eller ha tillstånd av markägaren att utföra åtgärden.

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd.

Vid bedömning av stöd till våtmarker och dammar inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020 har Länsstyrelsen Kalmar upprättat en regional handlingsplan med bedömningsgrunder för att på ett systematiskt sätt prioritera bland inkomna ansökningar. Det är endast ansökningar som kommer över lägsta satta miniminivå för poäng som får stöd. För att få stöd ska våtmarken eller dammen placeras och utformas för en bra rening av näringsämnen eller stor nytta för biologisk mångfald.

En våtmark som har en effektiv näringsrening förses med näringsrikt vatten (ex hög andel åkermark i tillrinningsområdet) och har ett djup som tillåter vegetation. En annan viktig aspekt är vattnets uppehållstid i våtmarken, vilket påverkas av att vattnet kan spridas i hela våtmarken och att våtmarkens storlek än anpassad till hur mycket vatten som rinner igenom den. Vattnet måste hinna renas.

En våtmark bedöms ha stor nytta för den biologiska mångfalden om den gynnar prioriterade arter eller naturtyper, placeras så att den möjliggör spridning av arter från närliggande våtmarker eller skapar livsmiljöer som det finns brist på i omgivande landskap (exempelvis i ett väldigt utdikat område). Att restaurera utdikade naturliga våtmarker har stor nytta för den biologiska mångfalden.

En annan viktig aspekt är om våtmarken kan utjämna höga flöden eller magasinera vatten till senare torrperioder, vilket bedöms positivt. Med utjämning och magasinering menas att våtmarken buffrar vatten i landskapet genom att hålla vatten vid höga flöden och förse vattendraget med vatten vid låga flöden. 

För en mer detaljerad beskrivning av stödbedömningen kan ni läsa den regionala handlingsplanen.

Regional handlingsplan för landsbygds- och havs- och fiskeriprogrammet Länk till annan webbplats.

Hur stort är stödet?

Du kan få 50, 90 eller 100 procent av dina utgifter i stöd, förutsatt att utgifterna ger rätt till stöd. Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 30 000 kronor i stödberättigande utgifter.

Hur stort stöd du får beror på platsen och vilken förväntad effekt investeringen beräknas få. För att få 100 procent ska investeringen genomföras inom ett nitratkänsligt område, eller annat område med hög näringsbelastning.

Alla utgifter ger inte rätt till stöd. Läs mer om vilka utgifter du kan få stöd för på Jordbruksverkets webbplats.

När ansöker du?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökningsdatumet.

Hur ansöker du?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Påbörja investeringen innan beslut

Vill du påbörja din miljöinvestering innan du fått beslut om stöd? Kontakta oss på Länsstyrelsen och be om ett skriftligt startbesked. Se även till att du har annan finansiering, om du inte skulle få stödet.

Om du påbörjar investeringen utan startbesked kan vi behöva avslå din ansökan.

Ansök om utbetalning

När du har fått ditt beslut och din insats är helt klar och alla utgifter är betalda och bokförda ska du ansöka om slututbetalning. Ansök om slututbetalning innan slutdatumet i ditt beslut om stöd. Ansökningar som kommer in försent får avdrag på stödet.

Du kan även ansöka om delutbetalning innan investeringen eller projektet är helt klart. Du kan ansöka om förskottsbetalning av högst hälften av det beviljade stödet, dock högst 250 000 kronor. Myndigheter, regioner och kommuner kan inte få förskottsbetalning.

Registrera din ansökan om utbetalning i Jordbruksverkets e-tjänst där du även laddar upp dina underlag.

Registrera utgifter

Du registrerar dina utgifter i Jordbruksverkets e-tjänst. Jordbruksverket har en guide om hur du ansöker om utbetalning, som du bör läsa igenom för att vara säker på att allt blir rätt.

De utgifter du söker stöd för måste vara betalda innan du kan ta med dessa i en ansökan om utbetalning. Du får inte ta med några utgifter där faktura- eller betalningsdatum är före det datum som du skickade in din ansökan om stöd.

Om du har blivit beviljad stöd för enhetskostnad eller fast ersättning så är det endast ett fåtal kolumner som måste fyllas i.

Guide för ansökan om utbetalning på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Ansök om utbetalning av stöd i Jordbruksverkets e-tjänst Länk till annan webbplats.

E-tjänsten kräver inloggning med BankID.

Finansiering

I ditt beslut om stöd ser du vilken finansieringstyp som beslutet omfattar och som du ska redovisa i din ansökan om utbetalning. Har du endast egen finansiering behöver du inte fylla i något under finansieringsfliken. Kontakta oss om du är osäker.

Kontakt

Landsbygdsutvecklingsenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00