Risk för vattenbrist i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Stöd för åtgärder i vatten

På de här sidorna hittar du information kring de olika stöd du kan söka för åtgärder i vatten.

Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

Lokala åtgärder för bättre havsmiljö (LOVA) ger möjlighet för kommuner och ideella sammanslutningar att söka bidrag för att genomföra lokala vattenvårdsprojekt.

Miljöinvestering - anlägga tvåstegsdiken

Vill du anlägga tvåstegsdiken på eller vid din åkermark? Du kan söka stöd för åtgärden om den bidrar till att förbättra vattenkvaliteten i våra vatten.

Miljöinvestering - förbättrad vattenkvalitet

Vill du utföra vattenåtgärder i ett odlingslandskap? Du kan få stöd för åtgärder som bidrar till ökad vattenkvalitet.

Miljöinvestering - reglerbar dränering

Vill du reglera grundvattennivån på din åkermark? Du kan söka stöd för att installera särskilda dämningsbrunnar.

Miljöinvestering våtmark och dammar - biologisk mångfald

Vill du anlägga eller restaurera en våtmark eller damm? Du kan få stöd för åtgärden om den bidrar till att öka den biologiska mångfalden.

Miljöinvestering våtmark och dammar - vattenkvalitet

Vill du anlägga eller restaurera en våtmark eller damm? Du kan få stöd för åtgärden om den bidrar till att förbättra vattenkvaliteten i sjöar, vattendrag eller hav.

Stöd för säkrad dricksvattentillgång

Sök bidrag för åtgärder som förbättrar vattenhushållning och tillgången till dricksvatten. Bidrag kan framförallt sökas av kommuner och kommunala bolag.

Restaurering av marina miljöer

Länsstyrelsen i Kalmar är delaktig i projekt som syftar till att motverka och minska effekten av övergödning i Östersjön genom att odla musslor som minskar överskottet av näringsämnen.

Restaurering av marina miljöer

Vattenläget i länet

Grundvattennivåerna har generellt återhämtat sig ganska bra i länet efter den ovanligt varma och torra sommaren 2018.

Vattenläget i länet

Strandstädarkartan

Är ni en förening, en grupp vänner eller ett företag som vill göra en insats för miljön och städa en strand? Använd strandstädarkartan!

Strandstädarkartan

Vattenenhetens projekt

Pågående projekt

Vattenenhetens projekt

Kontakt

Vattenenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växel)