Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Så bildas naturreservat

Naturreservat är den vanligaste formen av områdesskydd. Här får du som är markägare eller annan intressent information om hur naturreservat bildas.

Det är vanligtvis Länsstyrelsen som föreslår ett nytt naturreservat, men även du som är markägare kan föreslå att områden som du äger borde bli naturreservat. När din mark omvandlas till naturreservat har du oftast rätt till ekonomisk ersättning. Ofta kan du även välja att sälja marken.

Så bildas naturreservat

 1. Oftast är det Länsstyrelsen som föreslår att ett område ska bli naturreservat efter att ha gjort inventeringar. Ibland är det en kommun, en organisation eller du som privat markägare som kommer med förslaget.
 2. När markägaren och Länsstyrelsen fått kontakt informerar Länsstyrelsen om natur- och kulturvärdena i området. Markägaren och länsstyrelsen samråder om hur värdena kan bevaras. Du som är markägare får också information om hur det går till att genomföra ett områdesskydd, vilka alternativ det finns och vilka fördelar och nackdelar det kan innebära för dig.
 3. Markägaren och Länsstyrelsen kommer överens om gränser till det tänkta naturreservatet.
 4. Om det behövs märks området preliminärt ut i terrängen av Länsstyrelsen, i samråd med dig.
 5. Området värderas.
 6. Förhandlingar startar mellan dig och länsstyrelsen (via en extern konsult) om köp av mark eller intrångsersättning.
 7. När förhandlingarna är avslutade skriver staten ett avtal med dig.
 8. Förslag till beslut skickas ut på remiss till samtliga mark- och sakägare så att alla ges en möjlighet att komma med synpunkter. Även andra myndigheter och berörda organisationer får möjlighet att lämna synpunkter.
 9. Länsstyrelsen fattar beslut. Beslutet vinner laga kraft om det inte överklagas.
 10. Området markeras ut i fält.

En kommun kan också bilda naturreservat. Vid kommunal reservatsbildning gäller samma principer.

Föreslå ett nytt naturreservat

Du har möjlighet att själv föreslå områden med värdefull natur som du äger och som du tycker bör skyddas som naturreservat. Du föreslår områden genom att göra en intresseanmälan om frivilligt formellt skydd av skog. Information om hur du går tillväga och intresseanmälan hittar du på Naturvårdsverkets webbplats.

Bevara höga naturvärden och få ersättning, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Du kan skicka in en intresseanmälan till Länsstyrelsen. Om din mark blir skyddad ger det rätt till ersättning. Skulle det istället vara mer aktuellt med biotopskydd eller med naturvårdsavtal för din skog kommer istället Skogsstyrelsen att ta över din anmälan.

Innan du gör en intresseanmälan behöver du ta ställning till om din skog har höga naturvärden och vilken skyddsform som är lämplig för din mark. I Kalmar län har vi särskild anledning att skydda mer av våra speciella ansvarsmiljöer; ädellövskog, trädbärande hagmarker inklusive hässlen samt svämlövskogar.

Processen och hur en skog med höga naturvärden ser ut

Se hur du kan föreslå skydd av skog på Skogsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Se hur du kan föreslå skydd av skog på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Fyll i blanketten för intresseanmälan Länk till annan webbplats.

Skicka blanketten till Skogsstyrelsen eller Länsstyrelsen.

Skogsstyrelsen

E-post: skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se

Adress: Skogsstyrelsen, 551 83 Jönköping

Länsstyrelsen Kalmar län

E-post: kalmar@lansstyrelsen.se

Adress: Länsstyrelsen Kalmar, 391 86 Kalmar

Processens olika steg

Markägaren lämnar in en skriftlig intresseanmälan för ett område inom sitt innehav.

 • Intresseanmälan handläggs av Skogsstyrelsen eller Länsstyrelsen. Intresseanmälan kan överlämnas för handläggning mellan Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. Om det föreslagna området inte uppfyller grundkraven eller når upp till minimiarealen 2 ha avslutas handläggningen och anmälaren informeras om detta.
 • De områden som prioriteras för formellt skydd hanteras enligt de regler som gäller för respektive skyddsform. Val av skyddsform i det enskilda fallet utgår från markägarens önskemål och Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens bedömning utifrån de juridiska krav som gäller, riktlinjer för respektive skyddsform samt tillgängliga resurser.
  • Områden med högst naturvärde skyddas i första hand - de ska hysa höga naturvärden motsvarande nyckelbiotop eller naturvärdesobjekt.
  • Områdena väljs enligt den strategi för formellt skydd av skog som är gemensam för Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och länsstyrelserna. Detta innebär att området ska ligga i en värdetrakt eller i ett kluster av andra värdekärnor.

Hur vet jag om min mark är värdefull?

Det kan vara svårt att veta om din mark har höga naturvärden. Genom att kontakta oss kan du få hjälp att avgöra om ditt område har värden som vi tillsammans vill skydda och hur det i sådana fall går till. Det är oftast skogsområden som i dagsläget är aktuella att skydda som naturreservat.

Vad kan ett naturreservat innebära för mig?

Om ett naturreservat bildas på din mark har du oftast rätt till ekonomisk ersättning. Det beror på de inskränkningar i pågående markanvändning som reservatet innebär. Du kan välja att behålla marken i din ägo och få en så kallad intrångsersättning. Ofta kan du också välja att sälja marken.

Du har möjlighet att vara med och påverka till exempel hur stort område som ska skyddas, hur marken ska skötas och hur stigar och parkering ska se ut.

Jakt- och fiskerätter kan påverkas av ett naturreservat. 

Kontakt

Naturskyddsenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss