Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Länsstyrelsen föreslår nya Natura 2000-områden för fåglar

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att föreslå nya marina fågelområden till Natura 2000-nätverket. Ett förslag för Kalmar län är klart och går nu ut för synpunkter. De områden som berörs är delar av Kalmarsund, östra Ölands kust, Ottenby samt Södra Midsjöbanken ute i Östersjön.

Längs Smålands och Ölands kuster och angränsande hav finns en mångfald av miljöer och födosöksområden som lockar till sig fåglar. Kusten har därför ett rikt fågelliv året om. Miljontals flyttfåglar passerar vår och höst. Några tar bara en rast, medan andra stannar för att häcka. Och när vintern kommer söker sig stora flockar med sjöfågel till de isfria vattnen i Kalmarsund och runt Öland.

Enligt EU:s fågeldirektiv ska medlemsländerna hålla koll på de platser där vilda fåglar trivs och dit de återkommer för att exempelvis häcka, rasta eller söka föda. De mest betydelsefulla fågelområdena ska vara Natura 2000-områden.

EU-kommissionen tycker att Sverige har tagit med en för liten andel av våra marina fågelområden i Natura 2000-nätverket. De lyfter fram de IBA-områden som BirdLife International pekar ut som särskilt betydelsefulla för fågellivet. Kommissionen bedömer att Sverige inte uppfyller kraven i fågeldirektivet och har tagit ett första steg i en rättslig process.

Länsstyrelsernas uppdrag

Regeringen har beslutat att Sveriges Natura 2000-områden för fåglar behöver utredas. Tolv länsstyrelser, som har kust mot havet, har fått i uppdrag att föreslå de nya områden som behövs.

Vårt uppdrag är att ta reda på vilken betydelse länets IBA-områden har för fåglarna och föreslå nya området som skulle kunna ingå i Natura 2000-nätverket. Förslaget ska redovisas för Naturvårdsverket senast den 22 augusti 2022.

Det är regeringen som beslutar vilka områden som ska ingå i Natura 2000-nätverket.

Informera och samla in synpunkter

Länsstyrelsen ska också informera fastighetsägare och andra sakägare om processen och om vilka konsekvenser nya fågelområden kan få. De som berörs får möjlighet att yttra sig och dessa synpunkter ska finnas med i redovisningen.

Frågor kan ställas till Länsstyrelsen. Se Kontakt nederst på sidan.

Länsstyrelsens förslag

Länsstyrelsen Kalmar län föreslår att:

 • Två SPA-områden bildas längs Smålandskusten. De inkluderar vattenområden och öar. Större öar med skog och bebyggelse ingår ej. De två föreslagna SPA-områdena är förskjutna relativt de utpekade IBA-områdena då inventeringar visat att gränserna för IBA-områdena inte på ett optimalt sätt inkluderar de för kust- och sjöfåglar mest värdefulla områdena.
  Namn: Oskarshamns- och Mönsteråskusten, Kalmarkusten
 • Ett SPA-område bildas längs Ölands östra kust inkluderande utvalda sjömarker och vattenområdet från strandlinjen ut till cirka 25 meters djup öster om Öland med gränser enligt karta. Sju befintliga SPA-områden upphävs. IBAområdet ingår i det förslagna SPA-området.
  Namn: Östra Ölands kust och sjömarker
 • Ett SPA-område bildas vid Södra Midsjöbanken och införlivas i det befintliga SPA-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna, SE0330308. Området ligger i svensk ekonomisk zon. IBA-områdets svenska del ingår då i SPA-området.
  Namn: Hoburgs bank och Midsjöbankarna
 • Ett utvidgat SPA-område Ottenby, SE0330083 bildas genom tillägg med naturreservatet Ottenby rev samt delar av det befintliga Natura 2000-området (SAC-området) Ottenby NR, SE0330108.
  Namn: Ottenby

Motivering till förslaget

Oskarshamns- och Mönsteråskusten, Kalmarkusten

De två SPA-områdena längs Smålandskusten bör pekas ut för att bevara:
(a) i ett nationellt perspektiv stort antal övervintrande salskrake, storskrake, vigg, knipa
och knölsvan,
(b) en skärgårdsmiljö med stort antal häckande kust- och sjöfåglar, främst andfåglar, trutar, måsar och tärnor och vissa vadararter, på mindre öar och skär, särskilt i ytterskärgården.

Östra Ölands kust och sjömarker

SPA-området längs Ölands Östra kust bör pekas ut för att bevara:
(a) nationellt unika sjömarker/strandängar med stort antal häckande vadare, andfåglar och måsfåglar, varav flera arter är nationellt hotade
(b) vattenområden med stora antal övervintrande sjöfåglar, inklusive alfågeln som är en regionalt och globalt hotad art, och
(c) ett välkänt flyttningsstråk för miljontals europeiska sjöfåglar och andra fåglar.

Hoburgs bank och Midsjöbankarna

SPA-området vid Södra Midsjöbanken bör pekas ut för att bevara en globalt viktig
övervintringsplats för alfågeln. Södra Midsjöbanken är sannolikt även en
nationellt viktig övervintringsplats för tobisgrissla. Länsstyrelserna i Kalmar län,
Gotlands län samt Naturvårdsverket föreslog redan år 2016 att Södra
Midsjöbanken skulle ingå i Natura 2000-området Hoburgs bank och
Midsjöbankarna.

Ottenby

Det utvidgade SPA-området vid Ottenby bör pekas ut för att bevara:
(a) viktiga rast- och födosöksområden med särskild hänsyn till vadarfåglar, alfågel, svärta, sjöorre och ejder,
(b) det stora flöde av fåglar inom flertalet fågelgrupper som flyttar genom eller rastar i området,
(c) en betydelsefull häckmiljö för vadare som skärfläcka på sandreveln öster om Schäferiängarna.
Övriga häckmiljöer i Ottenby ingår redan i befintligt SPA-område.

Gränserna för samtliga föreslagna SPA-områden har arbetats fram utifrån resultat
från inventeringar av vattenområdena, sjömarkerna/strandängarna och öarna.
Återkommande standardiserade inventeringar av områdena har genomförts
sedan flera år, i några fall sedan flera decennier, och är av mycket god kvalitet.

Karta över föreslagna områden

De föreslagna områdena presenteras på en digital karta som du når via länken nedan. Med hjälp av plustecknet kan du zooma och få en detaljerad bild av det område eller de fastigheter som intresserar dig.

Karta över föreslagna områden Länk till annan webbplats.

Nedladdning av föreslagna områden i shape-format Zip, 776.4 kB.

Översiktskarta över Länsstyrelsen Kalmar läns SPA-förslag

Översiktskarta över Länsstyrelsen Kalmar läns SPA-förslag

Underlag för förslaget

Länsstyrelsen har sammanställt tillgängligt underlag om förekomst av kustfåglar i de aktuella delarna av Kalmar län. Utifrån detta har vi kunnat göra en vetenskaplig analys av den betydelse de utpekade IBA-områdena och anslutande kust har för de arter som ska skyddas. Länsstyrelsens förslag till nya Natura 2000-områden enligt fågeldirektivet bygger på denna analys och motiveras i följande rapport.

Lämna synpunkter på förslaget

Det ingår i vårt uppdrag att hämta in synpunkter från fastighetsägare och sakägare. Vi tar tacksamt emot sådana synpunkter. De kommer att ingå i vår redovisning till Naturvårdsverket och regeringen.

Vi vill gärna ha dina synpunkter senast den 15 juni 2022.

Observera att inskickade synpunkter till myndigheten blir allmän handling.

Lämna synpunkter i formulär

 • Via länken nedan kommer du till ett formulär.
 • Det är frivilligt att uppge vem du är. Du måste inte heller besvara alla frågor.
 • I formuläret finns det en länk till en karta. Genom att zooma med plustecknet ser du fastighetsbeteckningar och andra detaljer.
 • Klicka på ”Skicka” när du är färdig med ditt svar!

Formulär för att lämna synpunkter Länk till annan webbplats.

Synpunkter via mejl och brev

Om du har har svårigheter att lämna synpunkter via formuläret kan du också mejla dina synpunkter till kalmar@lansstyrelsen.se eller skicka ett brev till Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 Kalmar. Då ska diarienummer 511-5461-2021 anges. Om du vill kan även dina kontaktuppgifter och eventuellt berörd fastighetsbeteckning anges.

Har du frågor?

Om du har några frågor går det bra att kontakta Länsstyrelsens Naturskyddsenhet.

E-post till naturskyddsenheten (Natura 2000)

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Aktuellt just nu

 • Länsstyrelsen har tagit fram förslag till avgränsning av fem nya eller utvidgade Natura 2000-områden för fåglar.
 • Länsstyrelsen tar emot synpunkter på förslaget. De kan lämnas via ett webbformulär på denna sida. Vi vill ha dina synpunkter senast den 15 juni.
 • Frågor och svar nedan uppdateras fortlöpande baserat på inkomna frågeställningar.
 • Länsstyrelsen sammanställer inkomna synpunkter och de blir sedan underlag för regeringens beslut.
 • Senast den 22 augusti ska Länsstyrelsen redovisa det slutliga förslaget till Naturvårdsverket. Naturvårdsverket överlämnar sedan en samlad redovisning av alla länsstyrelsers förslag till regeringen.
 • Beslutet fattas av regeringen.

Frågor och svar

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden med arter eller naturtyper som i ett europeiskt perspektiv betraktas som särskilt skyddsvärda.

Syftet med Natura 2000 är att bidra till att hejda den pågående förlusten av biologisk mångfald inom EU genom att alla länder tar ett ansvar för sin del av det gemensamma naturarvet. De mest betydelsefulla områdena i varje land ska därför ingå i Natura 2000-nätverket.

Natura 2000 bygger på bestämmelser i två EU-direktiv: fågeldirektivet och habitatdirektivet. Regeringen utser Natura 2000-områden med stöd av 7 kap. 28 § miljöbalken.

Natura 2000 - värdefulla naturområden i EU (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Ett starkt grundläggande skydd – men inga specifika förbud

Ett Natura 2000-utpekande innebär inte något generellt hinder för pågående markanvändning eller utveckling av samhället.

I de utpekade områdena finns inga särskilda regler om vad som är tillåtet eller förbjudet. För varje Natura 2000-område anges i stället i detalj vilka naturvärden som ska bevaras. Den verksamhet som sker i dessa områden behöver utföras så att syftet med skyddet inte motverkas.

Pågående mark- och vattenanvändning kan fortsätta som vanligt om den inte påverkar de utpekade naturvärdena negativt. Många skötselinsatser är också nödvändiga för att behålla värdena för fågellivet.

Den som vill göra en förändring eller en åtgärd som kan påverka miljön i dessa områden på ett betydande sätt måste söka tillstånd för det. Du kan läsa mer om tillståndsplikten i nästa fråga.

Natura 2000-områdena är dessutom av riksintresse enligt 4 kapitlet miljöbalken, vilket har betydelse vid prövning av verksamheter och vid samhällsplanering. Det finns krav på hänsyn i alla myndighetsbeslut.

Det måste avgöras i varje enskilt fall vilka åtgärder som kan vara problematiska för syftet med ett visst Natura 2000-område. Därför finns en tillståndsplikt som gäller för alla nya åtgärder som kan påverka miljön i ett Natura 2000-område på ett betydande sätt.

Detta kan även gälla verksamheter som sker utanför områdets gränser. Det viktiga är alltså inte var det planeras något, utan vilken effekt detta får på området.

Skötselåtgärder som är nödvändiga för området kräver inte tillstånd.

Om tillståndsplikten i miljöbalkenLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Hur vet man vilka åtgärder som kräver tillstånd?

Det kan vara svårt att avgöra om tillstånd krävs. Om du är osäker är du välkommen att fråga länsstyrelsen till råds.

Du kan alltid lämna in ett samrådsunderlag till länsstyrelsen där du gör en översiktlig beskrivning av den planerade åtgärden och dess bedömda miljöpåverkan. I samrådet med länsstyrelsen får du besked om det behövs en tillståndsprövning.

Pågående verksamheter

Verksamheter som redan bedrivs i eller i närheten av föreslagna områden ska som huvudregel kunna fortsätta.

Man behöver dock söka Natura 2000-tillstånd om verksamheten ändras så att betydande påverkan på miljön kan uppkomma.

Vid omprövning av tillståndsgivna verksamheter behöver också påverkan på Natura 2000-områdets skyddsintressen klargöras.

Nya verksamheter

Nya verksamheter ska kunna tillkomma i föreslagna områden under förutsättning att de fåglar som ska skyddas inte störs på ett betydande sätt. Om du planerar en ny verksamhet eller en åtgärd som kan påverka miljön på ett betydande sätt måste söka Natura 2000-tillstånd.

Bevarandeplanen ger besked

När regeringen har fattat beslut om ett nytt Natura 2000 ska länsstyrelsen ta fram en bevarandeplan för området. Bevarandemålen som anges i planen är centrala i tillståndsprövningen.
Bevarandeplanen utformas i dialog med fastighetsägare och andra berörda. Inriktningen är att pågående verksamheter ska kunna fortsätta. Ibland krävs anpassningar, som att man exempelvis anpassar tidpunkt för vissa åtgärder eller att man iakttar ett visst avstånd till fåglarna.

Jordbruk och bete är exempel på en pågående markanvändning som i normalfallet inte påverkas av att ett område pekas ut som Natura 2000. Att strandängar betas och hålls öppna är också helt avgörande för många av de arter som skyddas av fågeldirektivet. Det finns möjlighet att få ersättning för den som håller betande djur eller utför skötsel genom röjning. Inriktningen framöver är att marker inom Natura 2000-områden ska prioriteras i fördelningen av sådan ersättning.

Om nytt system för ersättningar på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Jakt, i enlighet med normala jaktbestämmelser, är exempel pågående markanvändning där brukanderätt finns. Den påverkas inte direkt av att ett område pekas ut som Natura 2000. Även skyddsjakt får bedrivas inom området.
Om det blir så frekventa störningar av jakten att fågellivet påverkas på ett betydande sätt kan det krävas Natura 2000-tillstånd eller regleringar av annat slag.

Fiske behöver i normalfallet inte Natura 2000-tillstånd. Det beror på att regeringen har valt att reglera fisket med fiskelagstiftningen och inte via miljöbalken.

Om de föreslagna områdena blir Natura 2000 ska Länsstyrelsen ta fram bevarandeplaner. Det sker i samråd med berörda, exempelvis de som fiskar i de aktuella områdena. Målet är att fisket ska kunna fortsätta att bedrivas, samtidigt som skyddet för fåglarna upprätthålls. Om det visar sig att ytterligare regleringar behövs sker det genom förändringar i fiskelagstiftningen.

Befintliga anläggningar omfattas av gällande tillstånd.

Nya anläggningar måste visa att man undviker störningar som på ett betydande sätt försvårar bevarandet av fågelarterna i området.

I regeringens beslut och i Naturvårdsverkets riktlinjer omnämns begreppen SPA och IBA.

SPA - särskilda skyddsområden

SPA är Natura 2000-områden som upprättas med stöd av EU:s fågeldirektiv. Förkortningen står för Special Protection Area, som på svenska blir "särskilda skyddsområden".
Natura 2000-områden kan också upprättas med stöd av EU:s art- och habitatdirektiv, då kallas de för SAC (Special Area of conservation, "särskilda bevarandeområden").

Länsstyrelsens uppdrag är i detta fall att lämna förslag på nya SPA.

Berörd lagstiftning: 7 kap. 27 - 28 §§ miljöbalken Länk till annan webbplats.

Karttjänst med befintliga SPA-områden i länet på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

IBA - Important bird and biodiversity areas

IBA är områden som bedöms vara viktiga för bevarandet av fågelpopulationer och biologisk mångfald. Förkortningen står för Important bird and biodiversity areas.

Den internationella fågelorganisationen BirdLife definierar dessa områden utifrån ett 20-tal kriterier, bland annat hotade arter, arter med begränsad utbredning, arter med ogynnsam bevarandestatus samt stora ansamlingar av fåglar.

Regeringen har gett länsstyrelsen i uppdrag att utgå från dessa IBA i arbetet med att föreslå nya SPA.

Karttjänst med IBA-områdenas avgränsning på BirdLifes webbplats Länk till annan webbplats.

Fåglar är världsresenärer som behöver bra livsmiljöer längs hela färden. Med Natura 2000-områden försäkrar vi oss om att de områden där fåglarna trivs bäst bevaras för framtiden.

Inom EU ska de viktigaste fågelområdena vara Natura 2000. EU-kommissionen anser att Sverige har tagit med en så liten andel av våra viktiga fågelområden i detta nätverk att vi inte uppfyller fågeldirektivet.

Kommissionen har tagit ett första steg mot en rättslig process och riktat en så kallad ”formell underrättelse” mot Sverige. Om bristerna inte åtgärdas kan det bli sanktioner som följd.

De tolv länsstyrelser som ligger längs kusterna har fått i uppdrag från regeringens att föreslå nya Natura 2000-områden i miljöer som är viktiga för fåglar som exempelvis häckar, övervintrar eller rastar.

Mer om EU-kommissionens formella bedömning och kritik

Enligt kommissionen har Sverige inte uppfyllt sina skyldigheter enligt fågeldirektivet när vi inte klassificerat de mest lämpade marina områdena (i antal och storlek) som särskilda skyddsområden (SPA-områden).

Kommissionen har gjort en jämförelse med marina IBA-områden i Sverige. I den formella underrättelsen har kommissionen bett Sverige om vetenskapligt grundande skäl till varför 20 marina IBA-områden i Sverige endast är utpekade till mindre än två tredjedelar som SPA-område.

Kommissionen hänvisar till två avgöranden av EU-domstolen som avser bedömningen av om en medlemsstat har klassificerat ett tillräckligt antal SPA-områden med en tillräcklig yta. I avgörandena har EU-domstolen ansett att den förteckning över viktiga fågelområden som publicerats av BirdLife International, ”trots att [förteckningen] inte är rättsligt bindande för den berörda medlemsstaten, kan användas som referensmaterial vid bedömningen av om en medlemsstat har klassificerat ett tillräckligt antal områden med en tillräcklig yta [som SPA-områden] i enlighet med de ovannämnda bestämmelserna [i fågeldirektivet]”.

Formal notice Art. 258 TFEU 14/05/2020

EU-kommissionen pekar på tre områden i Kalmar län:

 • Oskarshamnskusten
 • Kalmarkusten - Pataholm (Mönsterås)
 • Östra Ölands kust och strandängar

EU-kommissionen pekar dessutom på Södra Midsjöbanken som ligger i Sveriges ekonomiska zon i centrala Östersjön med Kalmar län som närmaste län.

Länsstyrelsen ska ta fram ett kunskapsunderlag och göra en vetenskaplig bedömning av vilken betydelse dessa områden har för fågellivet. De viktigaste områdena ska vara med i förslaget. Om något område utesluts måste det motiveras.

Regeringsuppdraget gäller ett avgränsat område som huvudsakligen består av hav, men också av öar och vissa strandnära områden som kan ha betydelse för fågellivet.

Ärenden om områdesskydd är ofta förenade med intressekonflikter. Detta regeringsuppdrag består av två delar.

 1. Länsstyrelsen ska göra ett förslag på nya Natura 2000-områden. Bedömningen ska baseras på vetenskaplig grund och fåglarnas behov. De viktigaste områdena ska vara med i förslaget. Om något område utesluts måste det motiveras.
 2. Länsstyrelsen ska också informera berörda fastighetsägare och andra sakägare om förslagen och om vilka konsekvenser de kan få. Den som är berörd ska få möjlighet att komma med synpunkter. Dessa synpunkter ska finnas med i redovisningen till Naturvårdsverket och sänds sedan till regeringen innan beslut tas.

Regeringen.

Kontakt

Naturskyddsenheten Natura 2000

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)